بررسی ارتباط بین حافظه معنایی و خلاقیت در دو گروه از دانش آموزان دختر تیز هوش و عادی: رویکرد نوروپسیکولوژیک

نویسنده

استادیار پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

در این پژوهش، چگونگی پردازش اطلاعات به طریق چند وجهی (دیداری، شنیداری و شنیداری – دیداری، میدان دیداری راست، میدان دیداری چپ و پردازش با هر دو نیمکره مغز) و با استفاده از روش راه اندازی معنایی و رابطه این پردازش با ویژگی های تفکر خلاق، بررسی شد. این مطالعه بر روی دو گروه از دانش آموزان دختر تیز هوش و عادی در مقطع دبیرستان انجام گرفت. هدف از این مطالعه، بررسی و شناخت فرایندهای حافظه ی معنایی و خلاقیت عابدی (عابدی، 1995) حافظه ی معنایی و خلاقیت، اندازه گیری شد. نتایج نشان می دهد که کارکردهای عصبی در افراد تیزهوش انرژی کمتری را به مصرف می رساند و زمان واکنش در آنها سریع تر است. دو گروه از لحاظ خلاقیت تفاوت معنی دار با یکدیگر نشان نداده اند. نتایج بر اساس نظریه هوش چند وجهی (هوارد گاردنر، 1998 و رنزدلی1998)، موردبحث قرار گرفته است و یک مدل بازنمایی چند گانه از لحاظ معنایی ارائه شده، که در یاری رساندن به برنامه های آموزشی و پرورشی استعدادهای خلاق می تواند راه گشا باشد.

عنوان مقاله [English]

The Study of Relationship between Semantic Memory and Creativity in Two Groups; A Neuro-Psychological Approach

نویسنده [English]

  • Akram Khamseh
Azzahra University: Women's Research Center
چکیده [English]

The present survey aims at studying how the information is being processed via multi-modal means (auditory, visual and auditory-visual, right visual field, left visual field, and processing with both hemispheres of the brain). Utilizing the method of semantic priming, the relationship between multi-modal processing and characteristics of creative thinking was studied. The survey was conducted on two groups of high school girls: bright and normal.
The survey intended to gain understanding on semantic memory and creative processes, and in so doing, both were measured. The results indicate that in bright persons neurological functions consume less energy and that their reaction time is faster. The two groups did not exhibit any significant difference vis-a-vis each other. The results have been discussed based on multi-dimensional intelligence theory (Howard Gardner, 1998, Joseph Renzulli, 1998), and a multi-representational semantic model has been put forward. This model may contribute in helping educational programs, as well as in fostering creative abilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semantic Memory
  • Semantic Priming
  • Reaction Time
  • Multi‌Modal Information Processing
  • Processing of Hemispheres' Information in the Brain
  • Creativity