نظریات اجتماعی فمنیستی کلاسیک

نویسنده

دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

ویژگی نظریه فمنیستی آنست که نقطه شروع همه بررسی هایش، موقعیت و تجربه های زنان در جامعه است. نظریات اجتماعی فمنیستی کلاسیک، نظریات زنان هوشمندی است که در جستجوی امکاناتی برای بهبود علوم اجتماعی بوده اند، ولی جامعه شناسی متعارف همواره در مورد حضور زنان و تولید جامعه شناختی آنان مقاومت کرده است، و تا بحال این چهره ها کمتر شناخته شده اند. در این مقاله به معرفی نخستین جامعه شناسان زن و مقولات کلیدی و روش شناختی آنان می پردازیم.

عنوان مقاله [English]

Social Theories of Classical Feminism

نویسنده [English]

  • Homa Zanjanizadeh
Mash-had Ferdowsi University
چکیده [English]

A specific feature of the feministic theory is that social status and
 
experiences of women comprise the general departure point of aU its studies. The world is seen throngh women's viewpoint with the purpose of creating a better world for them. Social theories of classical feminism are theories of intelligent women seeking ways to ilnprove the social sciences. Conventional sociology, nonetheless, has always resisted the presence and sociological output of women. That is why prominent
female figures are less known today.
This article attempts to introduce the pioneering female sociologists, their
key subjects of interest, and methodological contributions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feminist Theory. Feministic Criticism. Classical Feministic Sociology