اجتهاد و مرجعیت زنان از منظر دین

نویسنده

استادیار گروه الهیات دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

به سبب اهمیتی که تصدی جواز مرجعیت تقلید، در دین اسلام دارد، برای اهلیت افراد در تصدّی آن، شرایطی در نظر گرفته است، که یکی از آنها شرط ذکورت در مرجعیت است.در این زمینه، دو نظر متضاد وجود دارد: عده ای معتقدند اسلام، نه تنها با اجتهاد زن موافق است بلکه در مبانی فقه اجتهادی زنان را فراخوانده است و عده ای دیگر مخالفت خود را با تصدی مرجعیت تقلید برای زنان اظهار می کنند. در این مقاله ادلّه موافقین و مخالفین اهلیت زنان برای تصدی مرجعیت دینی ذکر شده و ادلّه مخالفین مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

عنوان مقاله [English]

Women's Ejtehad (Authority) from Religious Point of View

نویسنده [English]

  • Fatemeh Alaee Rahmani
Azzahra University
چکیده [English]

Occupying 'he position of Ejtehad (authority) in Islam requires eligibility and thus is of great huportance. Islam has set some conditions for anyone applying to become an authority in religion or Mojtahed. One of the conditions is masculinity. There are two contradictory views on this issue. Some believe that Islam not only agrees with the Ejtehad of women but also invites them to practice authority (Ejtehad). Others declare their disagreement with the Ejtehad of women.
This article is an attempt to present the reasoning of both camps: people against and people for the possibility of women to become a religious leader (authority). It then proceeds to critically survey the opinions of the opposing camp.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Falva, Mofti, Moft
  • s Conditions, and Moft
  • s, Masculinity