بررسی ساختار اشتغال صنعتی زنان در ایران با استفاده از تکنیک داده - ستانده جهت ارائه راهکارهایی برای ایجاد شغل برای زنان

نویسندگان

1 استاد دانشگاه الزهرا(س)

2 عضو هیأت علمی دانشگاه تهران

چکیده

حدود 3/1 زنان شاغل در ایران در بخش صنعت به کار اشتغال دارند. ولی توزیع زنان شاغل در این بخش تصادفی نیست و کاملاً چوله است. 1/88 درصد زنان در بخش منسوجات و 3/5 درصد در بخش پوشاک و تنها 61/6 درصد زنان در سایر بخش های صنعت به کار اشتغال دارند. قسمت عمده ی شاغلین این بخش تحصیلات کمتر از متوسطه دارند و 5/92 درصد شاغلین این بخش در بخش خصوصی صنعت به کار اشتغال دارند. در این مقاله با استفاده از تکنیک داده – ستانده و با به کارگیری جدول ادغام شده 15 بخشی اقتصاد ایران، به محاسبه ی ضرایب اشتغال زنان در بخش های مختلف صنعت با سطوح مختلف تحصیلی و مهارت های مختلف در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی پرداخته شده است. هم چنین رتبه بندی بخش های مختلف صنعت بر اساس قدرت ایجاد شغل برای زنان (درسطح تحصیلی – مهارت های مختلف) در سه بخش دولتی – خصوصی – تعاونی نیز مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به مسیر رو به افزایش عرضه نیروی کار زنان (خصوصاً زنان تحصیل کرده) از یک سو و تداوم فرایند خصوصی سازی از دیگر سو، تغییر ساختار بخش صنعت برای جذب زنان (خصوصاً زنان با تحصیلات عالی) ضروری به نظر می رسد.

عنوان مقاله [English]

Women's Employment Structure in Industrial Sector f Iran; Reviewing Ways for Creating Jobs for Women

نویسندگان [English]

  • Zahra Afshari 1
  • Ebrahim Sheibani 2
1 Azzahra University
2 Tehran University
چکیده [English]

About 1/3 of the employed women are working in industrial sector. Their distribution in this sector is not accidental and is completely skewed. 88.1 % of women work in textile industry, and 5.7% in clothing industry. Only 6.6% of women are employed in other industrial sectors. The major portion of women employed in industrial sector have education below high school level, and 92.5% of them are employed by the private industrial sector.
This article, using the Given-Received Technique, attempts at calculating women's employment ratios in various parts of the industrial sector, considering levels of women's education and skills in government, private and cooperative sectors. It then proceeds to rank each sector in terms of its ability of creating jobs for women.
Considering the increasing volume of supply of women's labor (particularly educated women), from one hand, and the privatization, on the other, it seems necessary that the structure of industrial sector be changed to accommodate more women labor, in particular that of women with higher education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Creation
  • Employment Ratio
  • Women
  • Given-Received
  • Government
  • Private
  • Cooperative