بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

2 کارشناس ارشد روان شناسی

چکیده

هدف: این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران انجام شده استروش: نمونه ای که مورد بررسی قرار گرفت شامل 191 دانش آموز بودند. جهت انتخاب نمونه پژوهش ابتدا منطقه 7 شهر تهران به جهت انسجام نسبی بافت فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی (طبق پیشنهاد اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران) انتخاب شد. سپس از بین مدارس دولتی دخترانه این منطقه، یک دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شد. بدین ترتیب کلیه ی دانش آموزان سال اول مقطع متوسطه دبیرستان مذکور به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. پس از آن پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) و پرسشنامه منبع کنترل بر روی نمونه پژوهش (N=191) اجرا و سپس نمرات حاصل از اجرای پرسشنامه های مذکور با استفاده از روشهای آماری استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یکطرفه ANOVA و آزمون t دوگروه مستقل) مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج و یافته های حاصل نشان داد که بین سلامت روان و شیوه مقابله ای و همچنین بین منبع کنترل و شیوه مقابله ای ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. اما بین سلامت روان و منبع کنترل ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارد. در ضمن یافته های جانبی پژوهش نیز بیانگر این امر است که بین سطح تحصیلات مادر، اشتغال مادر و عملکرد تحصیلی دانش آموزان با سلامت روان وشیوه مقابله ای آنان ارتباط معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mental Health, Control Source, and Coping Strategy in Female Students of Tehran

نویسندگان [English]

  • Zohreh Khosravi 1
  • Maryam Aghajani 2
1 .
2 .
چکیده [English]

The present work aims at studying the relationship among mental health, source of control and coping strategy in female students of Tehran. Only the first grade high school students of Tehran were included in the study. As for sampling, it was recommended by the relevant officials of the Ministry of Education that the subjects be selected from District # 7 as it is relatively more homogeneous in terms of socio-economic and cultural characteristics. A state-run girl's high school was randomly chosen. All of the first grade students of the high school were taken as the sample of the research. Goldburg's health and control source questionnaires were then applied.
The resulting scores were analyzed using informative statistics methods (person correlation co-efficient, Anova and T- Tests).
The results indicate that there is a positive and statistically significant correlation between mental health and coping strategy on the one hand, and between control source and coping strategy, on the other. However, there is neither a positive nor statistically significant correlation between mental health and the source of control.
Corollary findings of the research also show that there is a significant relationship between the education level and employment of mothers on the one hand, and educational performance of students and their mental health and coping strategy, on the other.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Health
  • Control Source
  • Coping Strategy