بررسی مشکلات ناشی از هم زمانی نقش های خانگی و اجتماعی زنان شاغل شهر کرمان

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی

چکیده

بر اساس تقسیم کار جنسی در خانواده، مردان نان آور تلقی می شوند، در حالی که زنان باید عهده دار اداره ی درون خانه باشند. پی آمدهای عملی این فرضیه، همچنان گریبان گیر زنان متأهل است و چنان از بدیهیات عقلی به شمار می رود که به ندرت مورد تردید یا اعتراض قرار می گیرد. با شروع انقلاب صنعتی، نقش های سنتی زنان تا حدودی دگرگون شد، به گونه ئی که به جای کار صرفا خانگی، بخش عمده ئی از زندگی آنها صرف فعالیتهای بیرون از خانه گشت. اما این امر موجب جدایی زن از وظایف طبیعی خود نشد. امروزه، هنوز زنان می دانند که پس از سپری کردن آخرین ساعات کار، نقش های سنتی و خانه داری در انتظارشان است، نقش هایی چون کدبانوگری، فرزند داری، همسرداری، تیمارداری و ... پژوهش های متعدد در سراسر جهان نشان می دهد که زنان همواره در فعالیتهای درون و بیرون منزل با تضاد و تعارض نقش روبه رو هستند. شناخت این تعارض ها برای کاهش مشکلات برآمده از آن، اهمیت پژوهش در موضوعاتی از این دست را نشان می دهد. بدین منظور، پژوهشگر 260 زن متأهل و شاغل در ادارات دولتی شهر کرمان را در سال 82 مورد مطالعه قرار داد. در این پژوهش که به روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام گرفت، برای بررسی ارتباط بین متغیرها و شدت و ضعف آن، علاوه بر آزمون کی دو از رگرسیون نیز استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که زنان شاغل مشکلات خود را در رابطه با نگهداری و تربیت فرزندان، تهیه ی خوراک خانواده، برقراری نظم و نظافت منزل، کمبود وقت برای رفت و آمد با خویشاوندان، رسیدگی به ظاهر خود و داشتن وقت لازم برای تفریح، گفت وگو و تبادل نظر با همسر و ... زیاد ارزیابی کردند. از سویی، بیشترین میزان مشکلات زنان شاغل، نظافت و ایجاد نظم در منزل بود. این پژوهش، همچنین نشان داد که این مشکلات، لزوما نه به تنهایی برآمده از شغل زنان، بلکه از نگرش ها و تفکرات سنتی جامعه درباره ی نقش زنان است که آنها را وادار می کند افزون بر نقش های اجتماعی، همزمان به الزامات و مسئولیت های نقش های خانگی نیز بیاندیشند. علاوه بر این، یافته ها بیانگر این مطلب اند که میزان مشکلات زنان با افزایش همکاری همسر در امور منزل، کاهشی قابل ملاحظه خواهد داشت. در این مقاله، با توجه به فراوانی ها رابطه ی چندانی میان شرایط شغلی و مشکلات زنان دیده نشد، بدین معنا که زنان شاغل، با هر پست سازمانی و با هر میزان ساعات کار و درآمد، مشکلات مربوط به نقش های خانگی خود را، زیاد ارزیابی کرده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Problems Arising from Simultaneity of the Home and Social Roles: A case study of the employed women in the city of Kerman

نویسندگان [English]

  • Soode Maghsoodi 1
  • Zahra Bostan 2
1 Department of Sociology, Bahonar University of Kerman
2 Sociological Researcher
چکیده [English]

World-wide studies indicate that women are faced with conflicting roles regarding activities inside and outside home. Understanding the nature of contradictions resulting in these role conflicts is an important step in the reduction of problems faced by women. In addition to reach such understanding, this research attempts to determine types of problems, and to examine the relationship between occupational situation of the employed women and their domestic problems. The researcher, in 1382 (Persian calendar) studied 260 married women employed by the public organizations in the city of Kerman. Methodologically, this is a survey study which uses the SPSS for data analysis. To examine the relationship among the variables the regression test, among others, is used. The findings indicate that the employed women over-evaluated their problems regarding domestic activities, and that the most acute among their problems is the task of cleaning and organizing the house. The study also showed that women's problems are not necessarily work related. Instead, most of their problems are rooted in traditional views of the society concerning their roles which make them think not only of work related issues but also of the domestic roles at the same time. The study shows that with the growing cooperation of husbands in the domestic chore, women's problems decrease considerably. Given the frequencies, the study did not find much meaningful relationship between women's occupational situation and their specific problems in that women tended to over-evaluate their domestic problems irrespective of their working hours, income, and the organizational position.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employment
  • Problems
  • Domestic Role
  • Women