بررسی میزان اضطراب رقابتی دانشجویان دختر در مسابقات قهرمانی

نویسنده

مربی و عضو هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگپاه الزهرا(س)

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی میزان اضطراب رقابتی دانشجویان دختر شرکت کننده در ششمین المپیاد فرهنگی- ورزشی دختران دانشجوی سراسر کشور در سال 1381 در رشته های ورزشی انفرادی و گروهی است. آزمودنی های تحقیق، 573 دانشجوی دختر ورزشکار در رشته های انفرادی (دو میدانی، تنیس روی میز، شطرنج) و گروهی (بسکتبال، والیبال، هند بال) دانشگاههای مختلف شرکت کننده در المپیاد بودند. نتایج این پژوهش نشان داد که بیشترین میانگین ِ عامل ِ شناختی و جسمانی ِ اضطراب به ورزشکاران شطرنج و کمترین آن به ورزشکاران بسکتبال تعلق دارد. بیشترین میانگین عامل اعتماد به نفس در ورزشکاران والیبال و کمترین آن در ورزشکاران شطرنج دیده شد. علاوه بر این، بیشترین میانگین اضطراب رقابتی در ورزشکاران شطرنج و کمترین آن در ورزشکاران بسکتبال دیده شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Competitive Anxiety Level of the Female Athletes

نویسنده [English]

  • Maryam Sedarati
Department of Sport Science, AI-Zahra University
چکیده [English]

The main objective of the present study is to examine the competitive anxiety of students who participated in the 6th Countrywide Cultural­Sportive Olympiad for Female Students in Individual and Group Games in 2002. The determination of the competitive anxiety level of the athletes participating in individual and group games was the main concern of this research. The statistical population included all female athletes who participated in different sport fields in the Olympiad. The statistical sample involved 573 students of different universities participating in individual games (track and field, table tennis and chess) and group games (basketball, volleyball and handball).
The results showed that:
- The highest mean of the cognitive and physical factors of anxiety is llocated to the chess players and the lowest mean to the basketball players.
- The highest mean of self-confidence factor is achieved by the volleyball layers and the lowest mean by the chess players .
- The highest competitive anxiety mean is in the chess players and the lowest the basketball players.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Female Students
  • Countrywide Cultural
  • Sportive O~• mpiad
  • Individual Games
  • Group Games