بررسی و مقایسه پایگاه های هویت در میان دختران و پسران دانشجو

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد روان شناسی

چکیده

موضوع هویت، از مهمترین مسائل مربوط به زندگی انسان است. نخستین بار، این مسئله توسط اریک سون مورد توجه قرار گرفت. مارشیا پایگاه های هویتی را مطرح کرد و پس از آن تلاش های محققان به ایجاد ابزاری تازه برای بررسی پایگاه های هویتی منجر شد. پژوهش حاضر، به بررسی و مقایسه ی دانشجویان زن و مرد از نظر قرارگیری در پایگاه های هویتی می پردازد.روش مطالعه، روش علی - مقایسه ئی، و جامعه ی مورد پژوهش، همه ی دانشجویان دانشگاه های وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی در شهر تهران است. نمونه ی انتخابی، 500 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی است، که از میان 5 دانشگاه انتخابی، بر اساس آمار پذیرفته شدگان سال تحصیلی 78 -77، با در نظر گرفتن نسبت دانشجویان دختر و پسر و ظرفیت پذیرش هر دانشگاه، در بر گیرنده ی 158 مرد و 247 زن است. ابزار پژوهش، پرسش نامه ی سنجش علّی منزلت هویت من (EOM-ELS2) است که در مورد دانشجویان ایرانی اجرا شده و ضریب اعتبار آن به دست آمده است. علاوه بر شاخص های آمار توصیفی مربوط به جنس، سن، رشته ی تحصیلی، دانشگاه، و محل دیپلم گرفتن، برای آزمون فرضیه های مربوط به رابطه ی جنسیت و سن با پایگاه های هویتی، آزمون مجذور کای دو طرفه در سطح 5 به کار گرفته شد. برای آزمون فرضیه های مربوط به تفاوت و انواع هویت در هر یک از گروهای دختران و پسران به تنهایی، از آزمون مجذور کای یک طرفه استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده، میان جنسیت و انواع هویت، تفاوتی معنادار نشان نداد و فرضیات مبنی بر وجود اختلاف میان دختران و پسران، تأیید نشد. متغیرهای رشته ی تحصیلی، محل تحصیل و محل دیپلم گرفتن نیز، با انواع هویت، رابطه ای معنادار نداشت. فرضیه ی مربوط به وجود رابطه میان سن و قرارگیری در منزلت های هویتی، تنها در حیطه ی منزلت های هویتی درون فردی تأیید شد. افزون بر این، در مقطع سنی 25 تا 30، بیشترین میزان هویت یافتگی نسبت به دو گروه دیگر وجود داشت. میان هر یک از گروه های دختران و پسران، به تنهایی، تفاوت میان انواع هویت معنادار است. نکته ی مهم در هر دو گروه، بالا بودن درصد بحران زدگی در برابر سایر منزلت ها است. میزان هویت یافتگی نیز از درصد بالایی برخوردار نیست. در میان گروه مردان، میزان دنباله روی از دیگر هویت ها کم تر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examination and Comparison of Identity positions between Female and Male University Students

نویسندگان [English]

  • Hosein Eskandari 1
  • Zahra Shokra'"i 2
1 Department of Psychology, Ailame Tabataba"j University
2 M.A. in Psychology
چکیده [English]

Identity is one of the most important questions of human life. Erickson discussed the question for the first time. Identity positions were later developed and elaborated by others, resulting in provision of a new tool for
examining identity positions.
The method used here is causal-comparative, and the population under study consists of all Tehran-resident university students affiliated to the Iranian Ministry of Higher Education. The sample comprises 500 undergraduates, which is selected among five universities according to 1377-78 (Persian calendar) admissions. There are 158 male, and 247 female students in the sample.
As a research tool 'My Status Causal Assessment Questionnaire (EOM- ELS2) is used. The data analysis showed no significant difference between gender and identity types, and hence hypotheses asserting difference between male and female students were not confirmed. The variables of discipline (subject majored), place of education, and place where the high school diploma was obtained, did not have significant relationship with identity type either. The hypothesis positing relationship between age and being located in identity statuses was confirmed only within inter-individual identity domain. In addition, the highest identity formation was found in age groups between 25 to 30 years old.
Between each of girls and boys groups, exclusively, the difference of identity types was found to be significant. The important point concerning both groups is high percentage of crisis-stricken individuals, compared to other statuses. The degree of identity formation does not enjoy high percentage. Among the male group, adhering to others' identity was less notable.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Identity Status
  • Confusion
  • Adhering Individual
  • Status of Crisis
  • Stricken Identity
  • identity
  • Formed Status