پژوهش کیفی به کمک اینترنت: روش ها و چالش ها

نویسنده

استادیار و عضو هیأت علمی گروه کتابداری و اطلاع رسانی دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه الزهرا(س)

چکیده

روش های پژوهش را می توان به اشکال مختلف طبقه بندی و تفکیک کرد، اما معمولاً به دو گروه عمدة روش کمی و روش کیفی تقسیم می شوند.پژوهشگران مطالعات زنان و خانواده، از جمله افرادی هستند که برای انجام پژوهش های خود افزون بر روش های کمی، از روشهای کیفی به ویژه مصاحبه ی عمیق استفاده می کنند.با گسترش فن آوری شبکه و اینترنت، این پژوهش گران در سال های اخیر به جمع آوری داده های کیفی به کمک اینترنت روی آورده اند. در این مقاله، ضمن بر شمردن روش های به کار گرفته شده در پژوهش کیفی، از جمله مصاحبه ی عمیق و مشاهده، به نقش اینترنت در گردآوری داده های پربار، گویا و مستند اشاره خواهد شد. در ادامه، دربارة چالش های موجود در استفاده از فن آوری اینترنت برای انجام پژوهش کیفی، نظیر مسائل اخلاقی، رازداری، مشکلات امنیتی و حقوقی کندوکاو خواهیم نمود. علاوه بر این، در مقاله ی حاضر، به چالش های نظری حاکم بر داده های گردآوری شده در یک محیط مجازی بررسی خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Qualitative Research and the Internet: Methods and Challenges

نویسنده [English]

  • Sa'Id Reza'r SharifAbadi
Department of Library and Information Science, Al-Zahra University
چکیده [English]

Research methods can be categorized in different ways. Quantitative and qualitative research, however, are two main terms, among others, for this purpose. Women and family studies researchers are among those who use not only quantitative methods but qualitative research as well. In particular, this mcludes the method of "deep interview". In 'the light of growth and velopment of networks and the Internet, researchers are using these .echnologies for collecting data. This paper will explore the role of the Internet in collecting rich and valuable ta by researchers using qualitative methods, specially "deep interview". In sing the Internet, ethical issues, secrecy and privacy, legal and security ncems as well as theoretical framework ruling data collection in virtual Ironment are among challenges that will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative and Quantitative Methods
  • the Internet
  • Women ies
  • Data Collection