علل ترس از موفقیت در زنان شاغل

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه آزاد کرمان

2 استادیار دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 کارشناس ارشد مدیریت

چکیده

نابرابری در دست یابی به فرصت های بروز توانایی، و در نتیجه رشد استعدادهای فردی در عرصه های خانوادگی و اجتماعی، معضل بزرگی برای زنان در جامعه و محیط های کاری پدید آورده که برخاسته از تضاد و دوگانگی موجود در روند تربیتی خانواده و جامعه نسبت به آنان است. از آن جا که محیط فرهنگی همیشه جزئی از تار و پود تجربه ی اضطراب به شمار آمده، دوگانگی موجود، اضطراب ترس از موفقیت را در پی داشته و همواره مانعی در راه ارتقا و پیشرفت حرفه ای زنان بوده است. این مقاله کوششی است برای بررسی نظر کارکنان زن مؤسسات دولتی در باره ی علل ترس از موفقیت در آنها. یافته های این پژوهش نشان می دهد که ماهیت سنت گرایانه و روند تربیت و رشد اخلاقی در جامعه که برخاسته از نحوه ی جامعه پذیری بر پایه ی جنسیت و توأم با آموختن معیارهای ضد و نقیض به آنان است، عوامل اصلی بروز ترس از موفقیت می باشد. از این رو، لازم است این آگاهی به زنان شاغل داده شود که دوگانگی پدید آمده، برآمده از آنها و به خاطر عدم شایستگی شان نیست، بلکه از جامعه و عوامل باز دارنده ی فردی که بازتابی از عوامل محیطی محسوب می شود ریشه می گیرد. بر این اساس، چشم انداز و شناخت لازم پدید می آید و زمینه ی مبارزه با آن برای گسترش توانائی ها و افزودن بر قدر و منزلت اجتماعی شان فراهم می آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reasons Related to Fear of Success in Female Employees

نویسندگان [English]

 • Mohammad-Hosein Mottaghi 1
 • Ne'matollah Moosa poor 2
 • Shahnaz Arjmand Kermani 3
1 Faculty of Management, Azad University of Kerman
2 Faculty of Literature and Human Science, Bahonar University of Kerman
3 M.A. in Governmental Management
چکیده [English]

Unequal opportunities h1h~rent in the process of personality development create differential growth in individual abilities within the family setting and in the wider social context. This is the source of some of problems women face at work and in other social environments. The problems are rooted in contradictory upbringing as practiced in the society. Since some of the perceived threats are socio-culturally defined the resulting anxiety generates fear of success and acts as an obstacle to occupational promotion of women. The main goal of this article is to investigate reasons related to fear of succeSS in female employees within public organizations. The findings indicate that nature of traditional upbringing practices of the society and dispositions based on sexual socialization intertWined with contradictory learning contents are the main factors producing fear of succeSS. Therefore, it is necessary to inform the female employees that such fears arc not due to thcir incompetence, and that these fears originate from the social and cultural factors. Thus, to enhaoce females self esteem and to expand their abilities, the necessary knowledge is set up and ground work is prepared.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Anxiety
 • Fear of Success
 • Invisible Obstacle
 • Attitude Structure
 • Reduced Feminine Emotions
 • Social expulsion
 • Traditionalism in Family
 • Family Mental Pattern