مقایسه نقش شغلی زنان و مردان متخصص: فاصله نظر و عمل

نویسنده

دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله، موقعیت حرفه ای زنان و مردان متخصص در ایران مقایسه شده است. جامعه ی آماری تحقیق، مجموعه ی استادان دانشگاههای دولتی تهران است. تحقیق به روش پهنانگر و با پر کردن پرسش نامه در مصاحبه ای حضوری انجام گرفت. برای تبیین نتایج، چهارچوب نظری فمینیسم لیبرال به کار گرفته شد. مهمترین یافته ی تحقیق این است که میان آنچه زنان متخصص علاقه مند به انجام آن هستند و امکاناتی که در عمل، برای تحقق این علاقه ها در اختیارشان قرار می گیرد فاصله وجود دارد. ریشه ی اصلی این فاصله وجود تبعیض جنسیتی در محل کار است که فرصت های شغلی را بیش تر در اختیار مردان قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Occupational Roles of Women and Men in Iran: The Distance between Idea and Practice

نویسنده [English]

  • A'zam Ravadrad
Department of Sociology, University of Tehran
چکیده [English]

This article attempts to make a comparison between the professional situation of women and men in Iran. The statistical society consists of university lecturers in Tehran. A survey was conducted based on a questionnaire which was filled through a direct interview. The findings are explained in terms of theoretical framework of Liberal Feminism. The most important finding of the study is that there is a gap between what professional women like to do in their work, and what actually is available to them. The gap is rooted in the existing gender discrimination at work which offers most opportunities to men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Women
  • Gender Discrimination
  • Women's rude
  • Attitudes Gap