مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان (JWSPS) - اهداف و چشم انداز