مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه پژوهشی علوم شناختی جهاد دانشگاهی البرز

2 استادیار گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

3 دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد. تعداد 300 نفر از دانش‌آموزان دختر مدارس راهنمایی (پایه هفتم و هشتم) شهرستان پاکدشت به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه‌های افکار خودکشی، اضطراب، استرس، افسردگی و قلدری ایلی‌نویز را تکمیل کردند. به منظور تحلیل داده‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که بین نمرات قربانی، قلدری، نزاع، استرس، اضطراب و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی تفاوت معنی‌داری در سطح 0005/0p< وجود دارد. به این معنی که دختران با افکار خودکشی نمرات بالاتر در رفتارهای قربانی، قلدری، نزاع، استرس، اضطراب و افسردگی در مقایسه با گروه بدون افکار خودکشی به دست آوردند. در نهایت نتایج این پژوهش به نقش مهم متغیرهای قربانی، قلدری، نزاع، استرس، افسردگی و اضطراب بر افکار خودکشی اشاره کرده است. بنابراین با توجه به آسیب‌های جسمی- روان‌شناختی زمینه ساز قلدری پیشنهاد می-شود در جهت پیشگیری، ارتقاء میزان آگاهی معلمان، والدین و دیگر اولیاء مدرسه آموزش‌های کاربردی انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Bullying, Victimization, Conflict, Anxiety, Stress and Depression in Two Groups of Girls with and without Suicidal Ideation

نویسندگان [English]

  • zahra kermani mamazandi 1
  • Mahmoud Najafi 2
  • Afzal Akbari Balutbangan 3
1 Cognitive Science Research Group of Academic Center of Education, Culture and Research, Alborz, Karaj, Iran
2 Assistant Professor of Department of Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Semnan, Semnan, Iran
3 PhD student in Educational Psychology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, University of Semnan, Semnan, Iran
چکیده [English]

The aim of this research was to compare bullying, victimization, conflict, anxiety, stress and depression in the two groups of girls with and without suicidal ideation. The research is descriptive and comparative- practical. A total of 300 female students of secondary schools (seventh and eighth grade) of Pakdasht County were selected by random cluster sampling method. They filled in the suicidal ideation, anxiety, stress, depression and bullying of Illinois questionnaires. Multivariate analysis of variance was used for data analysis. The results showed that there is a significant difference, around p<0/0005 level, in the scores of victimization, bullying, conflict, stress, anxiety and depression between the two groups of girls with and without suicidal ideation. This means that girls with suicidal ideation have achieved higher scores in victimization, bullying, conflict, stress, anxiety and depression compared to the group without suicidal ideation. Finally the results of this study has pointed to the important role of victimization, bullying, conflict, stress, depression, anxiety variables on suicidal ideation. Therefore, considering the physical-psychological damage underlying bullying, it is suggested that in order to prevent such damage, practical training should be performed for promoting the awareness of teachers, parents and other school staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bullying
  • Depression
  • stress
  • Anxiety
  • Suicidal Ideation
اسدی، حمید.، حسینی رضی، ثریا و جلیلی، پروین (1391). پیش‌بینی خطر خودکشی بر اساس اعتقادات مذهبی، حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و سلامت عمومی. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 4(22): 87-101.
استکی آزاد، نسیم و امیری، شعله (1391). اثربخشی برنامۀ آموزشی کاهش زورگویی مبتنی بر روش الویز در پسران. مجلهروان‌پزشکیوروان‌شناسیبالینیایران، 18(3): 175-183.
اکبری بلوطبنگان، افضل و طالع پسند، سیاوش(1394). رواسازی مقیاس قلدری ایلی‌نویز در دانش‌آموزان ابتدایی شهر سمنان. مجله اصول بهداشت روانی، 17(4): 178-185.
الویس، دان (1389). شناخت دنیای کودکان (قلدری در مدرسه). ترجمۀ نادر باقری. مشهد: به نشر.
بیرامی، منصور و علائی، پروانه (1391). قلدری در مدارس راهنمایی دخترانه: نقش شیوه‌های فرزندپروری و ادراک از محیط عاطفی خانواده. فصلنامه روانشناسی مدرسه، 7(3): 38-56.
سامانی، سیامک و جوکار، بهرام (1386). بررسی اعتبار و روایی فرم کوتاه مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 26(3): 65-76.
سعادتی، موسی.، عباس‌زاده، محمد.، نیازی، محسن و منتظری‌خوش، حسن (1394). بررسی جامعه شناختی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی و افسردگی. فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 13(1): 89-110.
علیوردی نیا، اکبر و سهرابی، مریم (1394). تحلیل اجتماعی قلدری در میان دانش‌آموزان (مطالعه موردی دوره متوسطه شهر ساری). فصلنامه مطالعات توسعه اجتماعی - فرهنگی، 4(1): 9-39.
فتحی آشتیانی، علی و داستانی، محبوبه (1388). آزمون‌های روا‌ن‌شناختی ارزشیابی شخصیت و سلامت روان. تهران: بعثت.
فدایی، زهرا.، عاشوری، احمد.، هوشیاری، زهرا و ایزانلو، بلال (1390). تحلیل مسیر منبع کنترل، نشانگان افسردگی و پیشرفت تحصیلی بر افکار خودکشی: نقش تعدیل کنندگی جنس. مجله اصول بهداشت روانی، 13(2): 59-148.
محمدی فر، محمدعلی.، حبیبی، مجتبی و بشارت، محمدعلی (1384). ساخت و هنجاریابی مقیاس افکار خودکشی در بین دانشجویان. مجله علوم روانشناختی، 4(4):339-361.
محمدی‌فر، محمدعلی.، زارعی مته کلایی، الهه.، نجفی، محمود و منطقی، محمود (1392). مقایسه ویژگی‌های شخصیت مرزی، خشم، خصومت و پرخاشگری در معتادان با و بدون افکار خودکشی. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 7(28): 90-100
مظلومی، سیدسعید.، میرزایی، امین و محمدی، سهیلا (1387). بررسی میزان شیوع افسردگی در بیماران دیابتی نوع 2 مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات دیابت یزد. فصلنامه طلوع بهداشت، بهار و تابستان 7(2-1)، 30-35.
نادری، عزت الله و سیف نراقی، مریم (1390). روش‌های پژوهش و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی (با تأکید بر علوم تربیتی). تهران: ارسباران.
Anderson, R. N. (2000). Deaths: Leading causes. National vital statistic report, 50(16): 1-85.
Arango, A. Opperman, K. J., Gipson, P. Y. and King, C. A. (2016). Suicidal ideation and suicide attempts among youth who report bully victimization, bully perpetration and/or low social connectedness. Journal of Adolescence, 51: 19-29
Akbari Balootbangan, A. and Talepasand, S. (2015). Validation of the Illinois Bullying Scale in primary school students of Semnan, Iran. Journal of Fundamentals of Mental Health, 17(4):178-185(Text in Persian).
Aliverdinia, A. and Sohrabi, M. (2015). Social Explanation of School Bullying (A Case Study on Sari City’s High School Students). Journal Socio-Cultural Development Studies, 4(1): 9-39(Text in Persian).
Asadi, H., Hoseini Razi, S. and Jalili, P. (2012). Predict the risk of suicide based on religious beliefs, social support, coping strategies and general health. Journal of Applied Psychology, 4(22): 87-101(Text in Persian).
Bayrami, M. and Alaie, P. (2013). Bullying in female middle schools: the role of parenting styles and perception of family’s emotional environment. Journal of school psychology, 2(3): 180-188(Text in Persian).
Borowsky, I. W., Taliaferro, L. A. and Mc Morris, B. J. (2013). Suicidal thinking and behavior among youth involved in verbal and social bullying: Risk and protective factor. Journal of Adolescent Health, 53(1): S4-12.
Chen, J. K. and Astor, R. A. (2010). School Violence in Taiwan: Examining how western risk factors predict school violence in an Asian culture. Interpersonal Violence, 25(8): 1388-1410.
Eliot, M., Cornell, D., Gregory, A. and Fan, X. (2010). Supportive school climate and student willingness to seek help for bullying and threats of violence. Journal of School Psychology, 48(6): 533–553.
Espelage, D. L. and Holt, M. K. (2001). Bullying and victimization during early adolescence: Peer influences and Psychosocial correlates. Journal of Emotional Abuse, 32(2): 123-42.
Espelage, D. L. and Holt, M. K. (2013). Suicidal Ideation and School Bullying Experiences After Controlling for Depression and Delinquency. Journal of Adolescent Health, 53(6): 27-31.
Estaki Azad, N. and Amiri, SH. (2012). Effectiveness of Olweus Bullying Prevention Program on Iranian Boys. Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 18(3): 175-183(Text in Persian).
Fadaei, Z., Ashouri, A., Hooshyari, Z. and Ezanloo, B. (2011). Path analysis of locus of control, symptoms of depression and suicidal ideation on academic achievement: The role of gender as moderator. Journal of  Mental Health, 13(2): 148-159(Text in Persian).
Fathi Ashtiani, A. and Dastani, M. (2010). Psychological tests, personality and mental health evaluation. 1th ed. Tehran: Besat: 101-230(Text in Persian).
Faul, L. A., Jim, H. S., Williams, C., Loftus, L. and Jacobsen, P. B. (2009). Relationship of stress management skill to psychological distress and quality of life in adults with cancer, http://www3.interscience.wiley.com.
Felipe, M. T., García, S. D. O., Babarro, J. M. and Arias, R. M. (2011). Social Characteristics in bullying Typology: Digging deeper into description of bullyvictim. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 3(29): 869-878.
Fekkes, M. Pijpers, F. and Fredrik, A. M. (2006). Do bullied children get ill, or do ill children get bullied? A prospective cohort study on the relationship between bullying and health- related symptoms. Pediatrics, 117, 1568-74.
Fredrick, S. S. and Demaray, M. K. (2018). Peer victimization and suicidal ideation: The role of gender and depression in a school-based sample. Journal of School Psychology, 67(1): 1-15.
Juvonen, J. Esponoza, M. and schacter, D. (2016). Encyclopedia of Mental Health (Second Edition). Pages 216–221. ISBN: 978-0-12-397753-3.
Kaltiala-Heino, R. Rimpela, M. Marttunen, M. Rimpela, A. and Rantanen, P. (2000). Bullying, depression, and suicidal ideation in Finnish adolescents: school survey, British Medical Journal, 319(3): 348–351.
Karch, D. L., Logan, J. McDaniel, D. D. and et al (2013). Precipitating circumstances of suicide among youth aged 10-17 years by sex: Data from the National Violent Death Reporting System, 16 States, and 2005-2008. Journal of Adolescent Health, 53(1): 51-3.
Kim, Y. S. Leventhal, B. L. Koh, Y. and Boyce, T. W. (2009). Bullying increased suicide risk: Prospective study of Korean adolescents. Archives of Suicide Research, 13(3):15–30.
King, C. A., Horwitz, A., Berona, J., and Jiang, Q. (2013). Acutely Suicidal Adolescents Who Engage in Bullying Behavior: 1- Year Trajectories. Journal of Adolescent Health, 53(9): 43-50.
Kowalski, R. M. and Limber, S. P. (2013). Electronic bullying among middle school students. Journal of Adolescent Health, 41, S22-S30.
Klomek, A. B. Sourander, A. and Elonheimo, H. (2015). Bullying by peers in childhood and effects on psychopathology, suicidality, and criminality in adulthood. The Lancet Psychiatry, 2(10): 930-941.
Klomek, A. B., Sourander, A. and Gould, M. (2010). The association of suicide and bullying in childhood to young adulthood: A review of cross- sectional and longitudinal research findings. Canadian Journal of Psychiatry, 55(5): 282-88.
Mazloomy, S.S., Mirzaei, A. and Mohammadi, S. (2008). Study of Depression Prevalence in the Patients with Type II Diabetes Referring to Yazd Diabetes Research Centers in 2008. Journal of Yazd Health Sunrise, 1(2), 30-36 (Text in Persian).
Mohammadifar, M. Habibi, M. Besharat, M. (2005). Construction and Standardization of Suicidal Ideation Scale among students. Journal of Psychological Science, 4(4): 339-361(Text in Persian).
Mohammadifar, M. Zarei Matehkalai, E. Najafi, M. and Manteghi, M. (2013). On the comparison of borderline personality traits, anger, hostility, and aggression between addicts with and without suicidal ideation. Quarterly Journal of Research on Addiction, 7(28): 90-100(Text in Persian).
Naderi, E. A. and Seife Naraghi, M. (2011). Research methods and how to evaluate it in the humanities (with emphasis on education). Tehran: Arasbaran. (Persian).
Nezihe, U. and Neslihan, O. (2009). Relationship between the stress-coping levels of university students and their probability of committing suicide. Social Behavior and Personality: An International Journal, 37(9): 1221-1230.
Nock, M. K., Green, J. G., Hwang, I., McLaughlin, K. A., Sampson, N. A., Zaslavsky, A. M., et al. (2013). Prevalence, correlates, and treatment of lifetime suicidal behavior among adolescents: results from the National Comorbidity Survey Replication Adolescent Supplement. Journal of Psychiatry, 70(3): 300-310.
Olweus, D. (2013). Bullying at School. 2second ed. Translated by Nader Bagheri. Mashhad: Beh Nashr; Publication: 1-168(Text in Persian).
Patchin, J. W. and Hinduja, S. (2011). Traditional and nontraditional bullying among youth: A Test of General Strain Theory. Journal of Youth and Society, 43(2): 727- 751.
Papanikolaou, M. Chatzikosma, T. and Kleio, K. (2011). Bullying at school: The role of family. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 29(4): 433-442.
Potter, L. Silvermen, M. Connorton, E. and Posner, M. (2004). Promoting mental health and preventing suicide in college and university setting. Newton, MA: Education Development Center, Inc: SAMHSA.
Rothon, C. Head, J. Klineberg, E. and Stansfeld, S. (2011). Can social support protect bullied adolescents from adverse outcomes? A prospective study on the effects of bullying on the educational achievement and mental health of adolescents at secondary schools in East London. Journal of Adolescence Health, 34(3): 579-588.
Reed, K. P., Nugent, W. and Cooper, R. L. (2015). Testing a Path Model of Relationships between Gender, Age, and Bullying Victimization and Violent Behavior, Substance Abuse, Depression, Suicidal Ideation, and Suicide Attempts in Adolescents. Children and Youth Services Review, 55(3): 128-137. http://dx.doi.org/10.1016/j.childyouth 2015.05.016.
Ruggieri, S. Friemel, T. Sticca, F. Perren, S. and Alsaker, F. (2013). Selection and Influence Effects in Defending a Victim of Bullying: The Moderating Effects of School ConText. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 79(6): 117-126.
Saadati, M. Abaszade, M. Neyazi, M. and Montazeri Khosh, H. (2015). Sociological study of the relationship between social capital and depression. Quarterly Journal of womens studies sociological and psychological, 13(1): 89-110(Text in Persian).
Samani S. and Jokar B. (2007). Validity and reliability of the short form of depression, anxiety and stress. Journal of Social Sciences and Humanities Shiraz University, 26(3): 65-77(Text in Persian).
Seals, D. and Young, J. (2003). Bullying and victimization: prevalence and relationship to gender, grade level, ethnicity, self-esteem, and depression. Adolescence, 38(2):735–747.
Stewart, J. G., Esposito, E. C., Glenn, C. R., Gilman, S. E., Pridgen, B. and Auerbach, R. P. (2016). Adolescent self-injurers: Comparing non-ideators, suicide ideators, and suicide attempters. Journal of Psychiatric Research, 84, 102–112 http://dx.doi.org/10.1016/j.jpsychires.  2016.09.031.
Swearer, S. M. and Hymel, S. (2015). Understanding the psychology of bullying: Moving toward a social-ecological diathesis-stress model. American Psychologist, 70, 344–353 http://dx.doi.org/10.1037/a0038929.
Tabachnick, B. G. and Fidell, L. S. (2007). Using Multivariate Statistics (5th end) Boston: Pearson Education.
Van Orden, K. A., Witte, T. K., Cukrowicz, K. C., Selby, E. A., and Joiner, T. E., Jr. (2010). The interpersonal theory of suicide. Psychological Review, 117(5): 575–600. http://dx.doi.org/10.1037/a0018697.
Van Geel, M. Goemans, A. and Vedder, P. (2015). A meta-analysis on the relation between peer victimization and adolescent non-suicidal selfinjury. Psychiatry Research, 230(2): 364-368. http://dx.doi.org/10.1016/j.psychres.2015.09.017
Wang, W. Brittain, H. McDougall, P. and Vaillancourt, T. (2015). Bullying and school transition: conText or development? Child abuse and neglect, in press
Waasdorp, T. E. and Bradshaw, C. P. (2015). The overlap between cyberbullying and traditional bullying. Journal of Adolescent Health, 56(5): 483e488.
Yates, M. (2007). The developmental consequences of child emotional Abuse: a neuro developmental perspective. Journal of Psychology, 129(7): 145-155.
Yang, S. J., Kim, J. M., Kim, S.W., Shin, I. S. and Yoon, J. S. (2006). Bullying and victimization behaviors in boys and girls at South Korean primary schools. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 5(3): 69–77.