داوران

نام نام خانوادگی رتبه علمی تخصص و دانشگاه
سعیده  گروسی استاد جامعه شناسی و عضو دانشگاه کرمان
حلیمه  عنایت  استاد جامعه شناسی و عضودانشگاه شیراز
محبوبه پاک نیا دانشیار  جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
ابوعلی ودادهیر دانشیار  جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
احمد جعفرنژاد استاد  مدیریت  و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
احمد غیاثوند استاد

استاد جامعه شناسی دانشگاه علامه

صدیقه عباسی دکترا

جامعه شناسی، سرپرست معاونت اجرایی پژوهشکده زنان

عباس نرگسیان ااستاد استاد مدیریت دولتی و رفتار سازمانی دانشگاه تهران
اسداله نقدی دانشیار جامعه شناسی و عضوهیات علمی دانشگاه بوعلی
اسماعیل جهانی استادیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه تبریز
اعظم پاک خصال دکترا دکترای جامعه شناسی،بررسی مسائل اجتماعی ایران.دانشگاه الزهرا
اعظم فرح بیجاری استادیار  روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
افروز افشاری استادیار  روانشناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
افسانه توسلی استاد جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
افسانه نراقی زاده دانشیار روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
اکبر طالب پور دانشیار دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه الزهرا
الهه حجازی استاد استاد روان شناسی دانشگاه تهران
ام البنین چابکی دانشیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
ام هانی علیزاده صحرائی استادیار روانشناسی وعضو هیات علمی دانشگاه علامه محدث نوری
امیر ملکی دانشیار جامعه شناسی و دانشگاه پیام نور تهران
آرمین امیر استادیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
آزاده طاوولی استادیار روان شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
آناهیتا خدابخشی کولایی استادیار روان شناسی و علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران
بهرام بیات دانشیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه دفاع ملی
پروین احمدی دانشیار روان شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
پروین صمدی دانشیار روان شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
جبار رحمانی استادیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی پژوهشکده مطالعات اجتماعی وزارت علوم
حاتم حسینی دانشیار جامعه شناسی وعضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی، دانشگاه بوعلی سینا
حجیه بی بی رازقی نصرآباد  استادیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
حسنعلی آقاجانی دانشیار جامعه شناسی ودانشگاه مازندران
حسین اسکندری دانشیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه علامه
حسین ایمانی جاجرمی دانشیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه تهران
حسین دانش مهر استادیار جامعه شناسی واستادیار گروه جامعه شناسی دانشگاه کردستان
حسین راغفر استاد جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
حشمت السادات معینی فر دانشیار جامعه شناسی واستاد جامعه شناسی دانشگاه تهران
حمید ابریشمی استاد جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه تهران
حمید رضاییان فرجی استادیار روان شناسی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
حمید رضائیان استادیار روان شناسی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
خدیجه ابوالمعالی الحسینی دانشیار دانشیار، گروه روان‌شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
خدیجه سفیری استاد جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
ذبیح الله صدفی استاد جامعه شناسی واستاد دانشگاه تهران
رضا موحدی دانشیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه بو علی سینا
رضا همتی استادیار روانشناسی و عضوهیئت علمی دانشگاه اطفهان
رقیه نوری پور دکترا روانشناسی و دکترا گروه مشاوره الزهرا
روشنک خدابخش پیرکلانی دانشیار روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
رویا رسولی استاد روانشناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهراء
زهرا افشاری استاد جامعه شناسی و اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
زهرا آراستی دانشیار عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
زهرا پورسید آقایی دکترا روانشناسی و بورس پژوهشکده دانشگاه الزهرا(س) رشته مشاوره
زهرا میرحسینی استادیار فقه و حقوق وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
زهره خسروی استاد روانشناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
زینب شفیعی استادیار روانشناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
سارا شهانواز دکترا دکتری جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا تهران
سحر عرب پور دکترا روانشناسی و دانشگاه الزهرا، تهران
سعیده گروسی استاد جامعه شناسی و استاد دانشگاه کرمان
سولماز دبیری استادیار روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان
سید ابوالقاسم مهری نژاد دانشیار روانشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
سید احمد فیروزآبادی دانشیار جامعه شناسی وبرنامه ریزی اجتماعی دانشگاه تهران
سید آیت الله میرزایی میرزایی استادیار جامعه شناسی وپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
سید محمد میرسندسی استادیار جامعه شناسی واستادیار جامعه شناسی/ هیات علمی دانشگاه تهران
سید محمدرضا رضازاده استادیار روانشناسی و عضو هیات علمی روان نشناسی دانشگاه تهران
سید یعقوب موسوی دانشیار جامعه شناسی وعضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا
سیده فاطمه موسوی دانشیار دانشیار گروه روانشناسی پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا(س)
سیده منور یزدی استاد روانشناسی و گروه روان شناسی -دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی -  دانشگاه الزهراء 
سیمین حسینیان استاد روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
شقایق زهرایی استادیار روانشناسی و هیات علمی دانشگاه الزهرا
شکوفه متقی استادیار روانشناسی و عضو هیات علمی
شهره روشنی استادیار جامعه شناسی وعضو هیئت علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا (س)
طاهره میرساردو استادیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد
عالیه شکربیگی استادیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد
عباس عبداللهی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
عباس منوریان دانشیار جامعه شناسی وهیئت علمی گروه آموزشی مدیریت دولتی دانشگاه تهران
علیرضا مرادی استادیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه علامه
غزال زندکریمی استادیار جامعه شناسی ودانشکده غیرانتفاعی رفاه
غلامرضا آذری استادیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشکده ی علوم ارتباطات و مطالعات رسانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
غلامرضا دهشیری استادیار روانشناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
غلامرضا لطیفی دانشیار جامعه شناسی ودانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی،شهری و منطقه ای دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
فاطمه پورمسجدیان استادیار حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
فاطمه جمیلی کهنه شهری استادیار جامعه شناسی وگروه علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)
فاطمه شاهی دکترا روانشناسی ودانشکده علوم تربیت و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)
فاطمه مدیری دانشیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور
فتحیه فتاحی زاده  استاد الهیات و علوم قرآنی عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
فرح ترکمان استادیار جامعه شناسی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فریبا شایگان استاد جامعه شناسی ودانشگاه علوم انتظامی امین
فریبا عدلی استادیار روانشناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
فریده عامری استادیار روانشناسی ومدیرمرکز مشاوره وبهداشت دانشگاه الزهرا
قنبرعلی رجبلو دانشیار جامعه شناسی و استاد جامعه شناسی الزهرا
گلنار مهران استاد روانشناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
ل فلاحتی استادیار عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
لطیفه حسینی   گروه حقوق دانشگاه الزهرا(س)
لیلا چراغ ملائی استادیار روانشناسی و عضو هیات علمی گروه روان شناسی تربیتی  الزهرا(س)
مجید موحد دانشیار جامعه شناسی ودانشگاه شیراز/هیات علمی
محبوبه موسیوند استادیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
محمد عباس زاده استاد جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه تبریز
محمد مبارکی استادیار عضو هیأت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد
محمد مهدی لبیبی استادیار روانشناسی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد یزدانی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه تهران
محمد یزدانی نسب استادیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی استادیار دانشگاه شهید بهشتی
محمدتقی ایمان استاد جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه شیراز
محمود نجفی استادیار روانشناسی و مدیرگروه روانشناسی دانشگاه سمنان
مرتضی منادی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
مریم احمدی نژاد استادیار حقوق وعضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
مریم سلگی استادیار روانشناسی و عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
مریم سلیمانی موحد استادیار هیأت علمی گروه اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران
مریم صف آرا استادیار روانشناسی و عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
معصومه حسین زاده دانشیار مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک ،عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا(س)
معصومه صمدی دانشیار روانشناسی وعضو هیات علمی پژوهشکده تعلیم و تربیت
معصومه قاراخانی استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
منصوره اعظم آزاده دانشیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
منصوره زارعان استادیار جامعه شناسی و عضو هیات علمی پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا
مهدی مالمیر دکترا جامعه شناسی ومدرس دانشگاه الزهرا
مهرانگیز پیوسته گر استادیار روانشناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
مهری شاه زیدی مربی جامعه شناسی وهیئت علمی، معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
مهسا  لاریجانی استادیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی جامعه شناسی الزهرا
مهسیما پورشهریاری دانشیار روانشناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
میثم موسایی استادیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران
میر حسین موسوی استادیار جامعه شناسی وعضو هیات علمی جامعه شناسی الزهرا
ندا عبدالوند استادیار مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
نرگس انجدانی استادیار روانشناسی وعضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
نگین سنگری استادیار مدیریت و عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا
نوشین پردلان دکترا روانشناسی 
نیما مختارزاده استاد عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
یاسمین کمالی دکترا دکترا روانشناسی