حذف چاپ فیزیکی نشریه از سال 1399

 

به اطلاع نویسندگان محترم مقالات برای نشریه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان می رساند که با توجه به بارگذاری فایل کامل نشریه در سامانه در جهت ارتقاء مدیریت سبز و حذف هزینه های مربوط به چاپ فیزیکی این نشریه از سال 1399 اقدام به حذف کامل نسخه فیزیکی نشریه نموده است.