حذف چاپ فیزیکی نشریه از سال1399

 

به اطلاع نویسندگان محترم مقالات برای نشریه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان می رساند که با توجه به بارگذاری فایل کامل نشریه در سامانه در جهت ارتقاء مدیریت سبز و حذف هزینه های مربوط به چاپ فیزیکی این نشریه از سال 1399 اقدام به حذف کامل نسخه فیزیکی نشریه نموده است.