نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزردگی عاطفی تاثیر آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی هوش فرهنگی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 147-188]

ا

 • احساس تنهایی تعهد زناشویی، احساس تنهایی و هیجان‌خواهی در پیش‌بینی ترجیحات و انگیزه‌های باروری زنان [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 121-146]
 • احساس نابرابری جنسیتی بررسی رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی و به‌زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 7-30]
 • ایران مطالعه تطبیقی خشونت علیه زنان در مناطق کردنشین ایران و عراق [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 131-162]
 • اربیل مطالعه تطبیقی خشونت علیه زنان در مناطق کردنشین ایران و عراق [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 131-162]
 • اساتید خانم دانشگاه علامه طباطبائی تاثیر آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی هوش فرهنگی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 147-188]
 • استانهای ایران شناسایی متغیرهای اقتصادی موثر بر طلاق در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]
 • استفاده آسیب زا رابطه استفاده آسیب‌زای مادران از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مشکلات رفتاری کودکان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 193-218]
 • استقلال شغلی تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 131-164]
 • اشتراک دانش تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 131-164]
 • اعتیاد به اینترنت سهم خودکارآمدی و هیجان خواهی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در دختران [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 31-56]
 • افسردگی پس از زایمان حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی پس از زایمان با نقش واسطه گری راهبردهای مقابله ای [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 57-86]
 • اقلیم کردستان عراق مدل دستیابی زنان کُرد به جایگاه‌های رهبری در اقلیم کردستان عراق [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • امنیت روانی بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 165-192]
 • انگیزش ذاتی تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 131-164]
 • انگیزه‌های باروری تعهد زناشویی، احساس تنهایی و هیجان‌خواهی در پیش‌بینی ترجیحات و انگیزه‌های باروری زنان [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 121-146]

ب

 • بی‌تفاوتی سازمانی تاثیر آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی هوش فرهنگی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 147-188]
 • بیکاری شناسایی متغیرهای اقتصادی موثر بر طلاق در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]
 • به‌زیستی اجتماعی بررسی رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی و به‌زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 7-30]

ت

 • تحمل پریشانی هیجانی بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 165-192]
 • ترجیحات باروری تعهد زناشویی، احساس تنهایی و هیجان‌خواهی در پیش‌بینی ترجیحات و انگیزه‌های باروری زنان [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 121-146]
 • تعهد زناشویی تعهد زناشویی، احساس تنهایی و هیجان‌خواهی در پیش‌بینی ترجیحات و انگیزه‌های باروری زنان [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 121-146]
 • توانمندی بررسی نقش میانجی عزت‌نفس و خودکارآمدی با تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 151-186]
 • تورم شناسایی متغیرهای اقتصادی موثر بر طلاق در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]
 • توزیع درآمد شناسایی متغیرهای اقتصادی موثر بر طلاق در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]

ج

 • جامعه‌شناسی بدن تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن در بین بانوان ورزشکار [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 63-94]
 • جدایی جنسیت و جدایی: روایت زنانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 35-62]
 • جنسیت جنسیت و جدایی: روایت زنانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 35-62]
 • جنسیت مطالعه کیفی طیف الگوی روابط خودی تاثیرگذار در قضاوت اخلاقی براساس جنسیت [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 109-130]
 • جوامع مردسالار لالایی‎ها و بازتاب سوژه‎ گی زنان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 7-34]
 • جوسازمانی مشارکتی تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 131-164]
 • جو مدرسه بررسی میزان رفتارهای پرخطر و سنجش عوامل خانوادگی و آموزشی موثر بر آن در دانش آموزان دخترکرمان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 37-70]

ح

 • حضور رابطه حضور زنان در فضای شهری با معیارهای مطلوبیت شهری با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 71-108]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی پس از زایمان با نقش واسطه گری راهبردهای مقابله ای [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 57-86]

خ

 • خشونت علیه زنان مطالعه تطبیقی خشونت علیه زنان در مناطق کردنشین ایران و عراق [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 131-162]
 • خصوصیات رهبری مدل دستیابی زنان کُرد به جایگاه‌های رهبری در اقلیم کردستان عراق [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • خودکارآمدی بررسی نقش میانجی عزت‌نفس و خودکارآمدی با تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 151-186]
 • خودکارآمدی سهم خودکارآمدی و هیجان خواهی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در دختران [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 31-56]

د

 • دانش آموزان بررسی میزان رفتارهای پرخطر و سنجش عوامل خانوادگی و آموزشی موثر بر آن در دانش آموزان دخترکرمان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 37-70]

ر

 • راهبردهای مقابله‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی پس از زایمان با نقش واسطه گری راهبردهای مقابله ای [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 57-86]
 • رضایت زناشویی رابطه استفاده آسیب‌زای مادران از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مشکلات رفتاری کودکان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 193-218]
 • رفتارهای پرخطر بررسی میزان رفتارهای پرخطر و سنجش عوامل خانوادگی و آموزشی موثر بر آن در دانش آموزان دخترکرمان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 37-70]
 • رهبری زنان مدل دستیابی زنان کُرد به جایگاه‌های رهبری در اقلیم کردستان عراق [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • روابط خودی مطالعه کیفی طیف الگوی روابط خودی تاثیرگذار در قضاوت اخلاقی براساس جنسیت [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 109-130]
 • روایت جنسیت و جدایی: روایت زنانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 35-62]
 • روش نظریة داده بنیاد کلاسیک مدل دستیابی زنان کُرد به جایگاه‌های رهبری در اقلیم کردستان عراق [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]

ز

 • زن جنسیت و جدایی: روایت زنانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 35-62]
 • زنان بررسی نقش میانجی عزت‌نفس و خودکارآمدی با تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 151-186]
 • زنان رابطه حضور زنان در فضای شهری با معیارهای مطلوبیت شهری با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 71-108]
 • زنان دارای شوهران وابسته بررسی تجربه ی زیسته ی زنان دارای شوهر وابسته: یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • زنان شهر ایلام بررسی رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی و به‌زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 7-30]
 • زنان نابارور بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 165-192]
 • زنان نابارور تجربه فرزند پذیری و ساخت هویت مادرانه در زنان نابارور فرزند پذیر [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 7-36]

س

 • سوژه‎گی زنان لالایی‎ها و بازتاب سوژه‎ گی زنان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 7-34]

ش

 • شبکه های اجتماعی رابطه استفاده آسیب‌زای مادران از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مشکلات رفتاری کودکان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 193-218]
 • شخصیت پیش‏بینی نارضایتی از تصویر بدنی دانشجویان دختر براساس ابعاد شخصیت [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 99-125]
 • شهرستان فریدن رابطه حضور زنان در فضای شهری با معیارهای مطلوبیت شهری با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 71-108]

ط

 • طلاق شناسایی متغیرهای اقتصادی موثر بر طلاق در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]

ع

 • عراق مطالعه تطبیقی خشونت علیه زنان در مناطق کردنشین ایران و عراق [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 131-162]
 • عزت نفس بررسی نقش میانجی عزت‌نفس و خودکارآمدی با تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 151-186]
 • عوامل آموزشی بررسی میزان رفتارهای پرخطر و سنجش عوامل خانوادگی و آموزشی موثر بر آن در دانش آموزان دخترکرمان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 37-70]
 • عوامل خانوادگی بررسی میزان رفتارهای پرخطر و سنجش عوامل خانوادگی و آموزشی موثر بر آن در دانش آموزان دخترکرمان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 37-70]

ف

 • فرزندپذیری تجربه فرزند پذیری و ساخت هویت مادرانه در زنان نابارور فرزند پذیر [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 7-36]
 • فشار هنجاری تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن در بین بانوان ورزشکار [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 63-94]
 • فضای شهری رابطه حضور زنان در فضای شهری با معیارهای مطلوبیت شهری با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 71-108]
 • فعالیت در اینستاگرام پیش‏بینی نارضایتی از تصویر بدنی دانشجویان دختر براساس ابعاد شخصیت [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 99-125]

ق

 • قربانیان قلدری پیامدهای روان‌شناختی قربانیان قلدری در بین دانش‌آموزان دختر (مطالعه‌ای در حوزه اجتماعی- روان‌شناختی زنان) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 87-120]
 • قضاوت اخلاقی مطالعه کیفی طیف الگوی روابط خودی تاثیرگذار در قضاوت اخلاقی براساس جنسیت [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 109-130]

ک

 • کارآفرینی" بررسی موانع کارآفرینی زنان بلوچ شهرستان سراوان [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 7-34]
 • کرمانشاه مطالعه تطبیقی خشونت علیه زنان در مناطق کردنشین ایران و عراق [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 131-162]

ل

 • لالایی‎ها لالایی‎ها و بازتاب سوژه‎ گی زنان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 7-34]

م

 • مادران رابطه استفاده آسیب‌زای مادران از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مشکلات رفتاری کودکان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 193-218]
 • مدیریت بدن تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن در بین بانوان ورزشکار [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 63-94]
 • مذهب بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 165-192]
 • مطالعه ای اجتماعی و روان‌شناختی پیامدهای روان‌شناختی قربانیان قلدری در بین دانش‌آموزان دختر (مطالعه‌ای در حوزه اجتماعی- روان‌شناختی زنان) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 87-120]
 • مقایسه‎ مبتنی بر ظاهر پیش‏بینی نارضایتی از تصویر بدنی دانشجویان دختر براساس ابعاد شخصیت [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 99-125]

ن

 • نارضایتی از تصویر بدنی پیش‏بینی نارضایتی از تصویر بدنی دانشجویان دختر براساس ابعاد شخصیت [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 99-125]
 • ناسازگاری زناشویی بررسی تجربه ی زیسته ی زنان دارای شوهر وابسته: یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • نظریه زمینه‌ای ساخت‌گرایی مطالعه کیفی طیف الگوی روابط خودی تاثیرگذار در قضاوت اخلاقی براساس جنسیت [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 109-130]
 • نقش‌پذیری جنسیتی تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن در بین بانوان ورزشکار [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 63-94]

و

 • وابستگی بررسی تجربه ی زیسته ی زنان دارای شوهر وابسته: یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • واکنش‌های روان‌شناختی پیامدهای روان‌شناختی قربانیان قلدری در بین دانش‌آموزان دختر (مطالعه‌ای در حوزه اجتماعی- روان‌شناختی زنان) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 87-120]

ه

 • هیجان خواهی سهم خودکارآمدی و هیجان خواهی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در دختران [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 31-56]
 • هیجان‌خواهی تعهد زناشویی، احساس تنهایی و هیجان‌خواهی در پیش‌بینی ترجیحات و انگیزه‌های باروری زنان [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 121-146]
 • هنجارهای مردسالاری مدل دستیابی زنان کُرد به جایگاه‌های رهبری در اقلیم کردستان عراق [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • هویت مادرانه تجربه فرزند پذیری و ساخت هویت مادرانه در زنان نابارور فرزند پذیر [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 7-36]
 • هوش فرهنگی تاثیر آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی هوش فرهنگی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 147-188]