نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آشفتگی زناشویی مروری سیستماتیک بر پژوهش های آشفتگی زناشویی سیطره پوزیتیویسم و غیبت مسائل جنسیتی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 149-194]

ا

 • اجتماعی نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 7-42]
 • احساس تنهایی بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 198-177]
 • اشتغال توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • اقدام پژوهی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • اینترنت نقش اینترنت در جامعه پذیری جنسیتی و تغییر سبک زندگی زنان در ایران و ترکیه [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 87-110]
 • انعطاف‌پذیری شناختی رضایت از زندگی دانشجویان: پیش بینی بر اساس دینداری، معنا در زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 195-222]

ب

ت

 • تاخیر در ازدواج فراترکیب مطالعات تجرد در ایران [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 43-78]
 • تجرد فراترکیب مطالعات تجرد در ایران [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 43-78]
 • تجرد در ایران فراترکیب مطالعات تجرد در ایران [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 43-78]
 • ترس از ارزیابی منفی مقایسۀ شناخت اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در زنان متقاضی طلاق و گروه عادی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 69-86]
 • تزئینی شدن عرصه های تصمیم گیری زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 7-42]
 • تسری منزلت «عشق خریدنی»: بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 79-108]
 • تشخیص فرصت نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه سرمایه کارآفرینانه و تشخیص فرصت در کسب و کارهای گردشگری [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 223-245]
 • تعارض نقش تعارض نقش زنان در خانه و کار: ماهیت و پیامدها [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 125-166]
 • تعلیق هویت زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 7-42]
 • تعهد حرفه ای نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 5-6]
 • تعهد مذهبی نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 5-6]
 • تفاوت بررسی رابطه نابرابری، تفاوت و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 7-32]
 • تقسیم جنسیتی کار تعارض نقش زنان در خانه و کار: ماهیت و پیامدها [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 125-166]
 • توانمندسازی فراتحلیل کیّفی مقالات پژوهشی حوزۀ توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-54]
 • توانمندسازی زنان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]

ج

 • جانشینی ساختاری چرخه‌‌های تجاری و تفاوت ریسک بیکاری زنان و مردان در مقاطع تحصیلی مختلف در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]
 • جنسیت چرخه‌‌های تجاری و تفاوت ریسک بیکاری زنان و مردان در مقاطع تحصیلی مختلف در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]
 • جنسیت نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه سرمایه کارآفرینانه و تشخیص فرصت در کسب و کارهای گردشگری [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 223-245]
 • جنسیّت بررسی تفاوت جنسیّتی در طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های مقابله‌ای: رویکرد طرح‌واره محور [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 43-68]

چ

 • چامعه‌پذیری جنسیتی نقش اینترنت در جامعه پذیری جنسیتی و تغییر سبک زندگی زنان در ایران و ترکیه [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 87-110]

ح

 • حوزه عمومی زنان و فضای سوم؛ بازخوانی مفهوم حوزه عمومی در محدوده مرکزی شهر تهران(خیابان انقلاب) [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 107-138]

خ

 • خانه داری زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 7-42]
 • خانوادگی نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 7-42]

د

 • دانشجویان رضایت از زندگی دانشجویان: پیش بینی بر اساس دینداری، معنا در زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 195-222]
 • دلایل ادامه زندگی مشترک رابطۀ دلایل ادامۀ زندگی مشترک با انواع راهبردهای حفظ رابطۀ زناشویی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 191-210]
 • دینداری رضایت از زندگی دانشجویان: پیش بینی بر اساس دینداری، معنا در زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 195-222]

ر

 • راهبردهای حفظ رابطه زناشویی رابطۀ دلایل ادامۀ زندگی مشترک با انواع راهبردهای حفظ رابطۀ زناشویی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 191-210]
 • ریسک بیکاری چرخه‌‌های تجاری و تفاوت ریسک بیکاری زنان و مردان در مقاطع تحصیلی مختلف در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]
 • رضایت از زندگی پیش بینی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 111-150]
 • رضایت از زندگی رضایت از زندگی دانشجویان: پیش بینی بر اساس دینداری، معنا در زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 195-222]
 • رضایت جنسی بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 198-177]
 • رضایت زناشویی.‏ نقش مؤلفه های فضیلت زناشویی در پیش بینی شادکامی و رضایت زناشویی مردان و زنان متأهل شهر تهران [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 159-179]
 • روابط فرازناشویی زنان نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 7-42]

ز

 • زنان زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 7-42]
 • زنان بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 198-177]
 • زنان بررسی رابطه نابرابری، تفاوت و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 7-32]
 • زنان در آستانه طلاق تعیین علت های جدایی مطرح شده از زنان در آستانه طلاق براساس سناریوهای زندگی آن ها [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 151-176]
 • زنان روستایی فراتحلیل کیّفی مقالات پژوهشی حوزۀ توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-54]
 • زنان سرپرست خانوار توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • زنان شاغل نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 5-6]
 • زنان شهری فراتحلیل کیّفی مقالات پژوهشی حوزۀ توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-54]
 • زنان همسران افراد معتاد مقایسۀ کفایت اجتماعی، سخت‌رویی و سبک‌های مقابله با استرس در همسران افراد معتاد و غیر‌معتاد [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 167-189]

س

 • سادیسم روزمره نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش‌بینی باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 138-107]
 • سیاست خانواده تعارض نقش زنان در خانه و کار: ماهیت و پیامدها [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 125-166]
 • سبک دلبستگی بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 198-177]
 • سبک زندگی نقش اینترنت در جامعه پذیری جنسیتی و تغییر سبک زندگی زنان در ایران و ترکیه [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 87-110]
 • سبک عشق بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 198-177]
 • سبک مقابله بررسی تفاوت جنسیّتی در طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های مقابله‌ای: رویکرد طرح‌واره محور [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 43-68]
 • سبک‌های مقابله با استرس مقایسۀ کفایت اجتماعی، سخت‌رویی و سبک‌های مقابله با استرس در همسران افراد معتاد و غیر‌معتاد [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 167-189]
 • ستمگری بررسی رابطه نابرابری، تفاوت و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 7-32]
 • سخت‌رویی مقایسۀ کفایت اجتماعی، سخت‌رویی و سبک‌های مقابله با استرس در همسران افراد معتاد و غیر‌معتاد [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 167-189]
 • سرمایه کارآفرینانه نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه سرمایه کارآفرینانه و تشخیص فرصت در کسب و کارهای گردشگری [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 223-245]
 • سیطره پوزیتویسم مروری سیستماتیک بر پژوهش های آشفتگی زناشویی سیطره پوزیتیویسم و غیبت مسائل جنسیتی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 149-194]
 • سقف شیشه ای طراحی مدل تحلیل ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر ایجاد سقف شیشه‌ای بر اساس تحلیل دلفی (مطالعۀ موردی: زنان شاغل در ستاد شرکت ملّی پخش فراورده‌های نفتی ایران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 55-77]
 • سناریوهای زندگی تعیین علت های جدایی مطرح شده از زنان در آستانه طلاق براساس سناریوهای زندگی آن ها [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 151-176]
 • سواد چرخه‌‌های تجاری و تفاوت ریسک بیکاری زنان و مردان در مقاطع تحصیلی مختلف در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]

ش

 • شادکامی نقش مؤلفه های فضیلت زناشویی در پیش بینی شادکامی و رضایت زناشویی مردان و زنان متأهل شهر تهران [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 159-179]
 • شناخت اجتماعی مقایسۀ شناخت اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در زنان متقاضی طلاق و گروه عادی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 69-86]

ط

 • طرح‌واره بررسی تفاوت جنسیّتی در طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های مقابله‌ای: رویکرد طرح‌واره محور [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 43-68]
 • طرد اجتماعی زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 7-42]
 • طلاق مقایسۀ شناخت اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در زنان متقاضی طلاق و گروه عادی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 69-86]
 • طول مدت ازدواج مقایسۀ شناخت اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در زنان متقاضی طلاق و گروه عادی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 69-86]

ع

 • علت های جدایی تعیین علت های جدایی مطرح شده از زنان در آستانه طلاق براساس سناریوهای زندگی آن ها [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 151-176]
 • علل برون سازمانی طراحی مدل تحلیل ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر ایجاد سقف شیشه‌ای بر اساس تحلیل دلفی (مطالعۀ موردی: زنان شاغل در ستاد شرکت ملّی پخش فراورده‌های نفتی ایران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 55-77]
 • علل درون سازمانی طراحی مدل تحلیل ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر ایجاد سقف شیشه‌ای بر اساس تحلیل دلفی (مطالعۀ موردی: زنان شاغل در ستاد شرکت ملّی پخش فراورده‌های نفتی ایران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 55-77]
 • عوامل پاداش دهنده رابطۀ دلایل ادامۀ زندگی مشترک با انواع راهبردهای حفظ رابطۀ زناشویی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 191-210]
 • عوامل فردی نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 7-42]
 • عوامل محدود کننده رابطۀ دلایل ادامۀ زندگی مشترک با انواع راهبردهای حفظ رابطۀ زناشویی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 191-210]

ف

 • فراتحلیل کیفی فراتحلیل کیّفی مقالات پژوهشی حوزۀ توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-54]
 • فراترکیب فراترکیب مطالعات تجرد در ایران [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 43-78]
 • فضای سوم زنان و فضای سوم؛ بازخوانی مفهوم حوزه عمومی در محدوده مرکزی شهر تهران(خیابان انقلاب) [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 107-138]
 • فضیلت زناشویی نقش مؤلفه های فضیلت زناشویی در پیش بینی شادکامی و رضایت زناشویی مردان و زنان متأهل شهر تهران [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 159-179]

ک

 • کارآفرینی نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه سرمایه کارآفرینانه و تشخیص فرصت در کسب و کارهای گردشگری [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 223-245]
 • کالانمائی عشق «عشق خریدنی»: بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 79-108]
 • کفایت اجتماعی مقایسۀ کفایت اجتماعی، سخت‌رویی و سبک‌های مقابله با استرس در همسران افراد معتاد و غیر‌معتاد [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 167-189]
 • کیفیت زندگیِ خانوادگی و کاری تعارض نقش زنان در خانه و کار: ماهیت و پیامدها [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 125-166]

ل

 • لذت از بداقبالی دیگران نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش‌بینی باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 138-107]

م

 • مدیریت بدن «عشق خریدنی»: بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 79-108]
 • مذهبی نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 7-42]
 • مردم نگاری زنان و فضای سوم؛ بازخوانی مفهوم حوزه عمومی در محدوده مرکزی شهر تهران(خیابان انقلاب) [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 107-138]
 • مرور سیستماتیک مروری سیستماتیک بر پژوهش های آشفتگی زناشویی سیطره پوزیتیویسم و غیبت مسائل جنسیتی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 149-194]
 • مسائل جنسیتی مروری سیستماتیک بر پژوهش های آشفتگی زناشویی سیطره پوزیتیویسم و غیبت مسائل جنسیتی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 149-194]
 • مصرف تظاهری «عشق خریدنی»: بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 79-108]
 • مطالبات اجتماعی بررسی رابطه نابرابری، تفاوت و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 7-32]
 • معنا در زندگی رضایت از زندگی دانشجویان: پیش بینی بر اساس دینداری، معنا در زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 195-222]
 • مکانیسم های دفاعی پیش بینی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 111-150]

ن

 • نابرابری بررسی رابطه نابرابری، تفاوت و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 7-32]
 • نقش همسری «عشق خریدنی»: بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 79-108]

و

 • ویژگی های شخصیتی پیش بینی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 111-150]
 • وضعیت اجتماعی اقتصادی مقایسۀ شناخت اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در زنان متقاضی طلاق و گروه عادی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 69-86]

ه

 • هتروتوپیا زنان و فضای سوم؛ بازخوانی مفهوم حوزه عمومی در محدوده مرکزی شهر تهران(خیابان انقلاب) [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 107-138]
 • هویت نقش اینترنت در جامعه پذیری جنسیتی و تغییر سبک زندگی زنان در ایران و ترکیه [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 87-110]
 • هویت «عشق خریدنی»: بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 79-108]
 • هوش فرهنگی نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 5-6]

ی

 • یانگ بررسی تفاوت جنسیّتی در طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های مقابله‌ای: رویکرد طرح‌واره محور [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 43-68]