نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش عالی تحلیل جامعه شناختی سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی ایران [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 7-39]

ا

 • ابعاد خلق‌و‌خو مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 123-148]
 • ادراک تنهایی آلکسیتمیا و ادراک تنهایی زنگ خطری برای گرایش دختران به رفتارهای پر خطر [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 189-212]
 • ارزش‌های فرهنگی بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت در ارزش‌های فرهنگی ازدواج مردان و زنان [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 101-122]
 • ازدواج مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره‌‌آمیز در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-184]
 • ازدواج بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت در ارزش‌های فرهنگی ازدواج مردان و زنان [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 101-122]
 • استرس مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 79-99]
 • اضطراب مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 79-99]
 • افسردگی مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 123-148]
 • افسردگی مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 79-99]
 • افکار خودکشی مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 79-99]
 • امنیت زنان امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل فیزیکی مؤثر بر آن (نمونه موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 39-77]
 • انسجام خانواده بررسی تجارب معنوی و مسئولیت پذیری زنان برانسجام خانواده [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 185-203]

ب

 • بدکارکردی جنسی مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 123-148]
 • برنامه‌های تلویزیونی ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 159-188]
 • بهزیستی روانشناختی رابطۀ پدیدۀ سرایت در حیطۀ کار – خانواده و تعارض کار زنان با بهزیستی روانی زنان شاغل [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 30-59]

پ

 • پارک ائل گلی تبریز امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل فیزیکی مؤثر بر آن (نمونه موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 39-77]
 • پدیده سرایت کار- خانواده رابطۀ پدیدۀ سرایت در حیطۀ کار – خانواده و تعارض کار زنان با بهزیستی روانی زنان شاغل [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 30-59]
 • پوشش زنان تجربه کنارگذاری فضایی زنان بر حسب نوع پوشش در شهر تهران [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 135-157]

ت

 • تجارب روابط دوستی دختر و پسر تجارب روابط دوستی دختر و پسردانشجو» با رویکردی پدیدارشناسانه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 43-80]
 • تجارب معنوی بررسی تجارب معنوی و مسئولیت پذیری زنان برانسجام خانواده [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 185-203]
 • تعارض کار رابطۀ پدیدۀ سرایت در حیطۀ کار – خانواده و تعارض کار زنان با بهزیستی روانی زنان شاغل [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 30-59]
 • تعاونی تحلیل موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان جیرفت [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 99-133]
 • تعاونی زنان تحلیل موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان جیرفت [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 99-133]
 • تکنیک COPRAS ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 159-188]
 • توانمندسازی اقتصادی بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 149-175]
 • توسعه فرهنگی ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 159-188]

ج

 • جامعه شناسی بدن‌ مطالعة جامعه‌شناختی رابطة مدیریت بدن و ارزش سرمایة جنسی در بین زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهة 60 شهر همدان) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 101-144]
 • جدایی تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 7-38]

ح

 • حاشیه نشین روسپی‌گری زنان (مورد پژوهی روسپی‌گری زنان کولی در محله حکمت‌آباد کرمانشاه) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 145-164]
 • حالات روان‌شناختی مثبت پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 137-154]
 • حمایت اجتماعی بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 81-104]

خ

 • خانواده مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره‌‌آمیز در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-184]
 • خرید آنلاین نگاهی پدیدارشناختی به تمایل زنان به استفاده از خرید آنلاین [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 69-100]
 • خودکارآمدی عمومی نقش ذهن آگاهی، خودکارآمدی عمومی و هوش هیجانی در پیش بینی تنیدگی ادراک شده دانشجویان دختر [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 189-212]

د

 • داده بنیاد تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 7-38]
 • دانشجو تجارب روابط دوستی دختر و پسردانشجو» با رویکردی پدیدارشناسانه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 43-80]
 • دانشگاه تجارب روابط دوستی دختر و پسردانشجو» با رویکردی پدیدارشناسانه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 43-80]
 • دهستان کیار غربی ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 159-188]

ذ

 • ذهن آگاهی نقش ذهن آگاهی، خودکارآمدی عمومی و هوش هیجانی در پیش بینی تنیدگی ادراک شده دانشجویان دختر [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 189-212]

ر

 • ریزش پنداشت از زندگی تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 7-38]
 • رضایت جنسی نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 165-188]
 • رضایت زناشویی بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 81-104]
 • رضایت زناشویی نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 165-188]
 • رفتارهای پرخطر و دختران آلکسیتمیا و ادراک تنهایی زنگ خطری برای گرایش دختران به رفتارهای پر خطر [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 189-212]
 • روسپی گری روسپی‌گری زنان (مورد پژوهی روسپی‌گری زنان کولی در محله حکمت‌آباد کرمانشاه) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 145-164]
 • رویکرد پدیدارشناسی نگاهی پدیدارشناختی به تمایل زنان به استفاده از خرید آنلاین [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 69-100]
 • رویکرد پدیدار شناسی تجارب روابط دوستی دختر و پسردانشجو» با رویکردی پدیدارشناسانه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 43-80]

ز

 • زنان تحلیل جامعه شناختی سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی ایران [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 7-39]
 • زنان نگاهی پدیدارشناختی به تمایل زنان به استفاده از خرید آنلاین [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 69-100]
 • زنان روستایی ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 159-188]
 • زنان روستایی تحلیل موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان جیرفت [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 99-133]
 • زنان روستایی اثر میانجی سبک زندگی سلامت محور در رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی در شهرستان اسلام آبادغرب [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]
 • زنان روستایی بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 149-175]
 • زنان سرپرست خانوار بررسی تجارب معنوی و مسئولیت پذیری زنان برانسجام خانواده [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 185-203]
 • زنان کولی روسپی‌گری زنان (مورد پژوهی روسپی‌گری زنان کولی در محله حکمت‌آباد کرمانشاه) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 145-164]
 • زنان متولد دهة 60‌ مطالعة جامعه‌شناختی رابطة مدیریت بدن و ارزش سرمایة جنسی در بین زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهة 60 شهر همدان) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 101-144]
 • زنان مطلقه پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 137-154]
 • زنان مطلقه تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 7-38]

س

 • سازگاری پس از طلاق پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 137-154]
 • سبک زندگی سلامت محور اثر میانجی سبک زندگی سلامت محور در رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی در شهرستان اسلام آبادغرب [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]
 • سبکهای دلبستگی بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت در ارزش‌های فرهنگی ازدواج مردان و زنان [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 101-122]
 • سبک های دلبستگی نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 165-188]
 • سرریز شدگی شغلی رابطۀ پدیدۀ سرایت در حیطۀ کار – خانواده و تعارض کار زنان با بهزیستی روانی زنان شاغل [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 30-59]
 • سرمایه جنسی مطالعة جامعه‌شناختی رابطة مدیریت بدن و ارزش سرمایة جنسی در بین زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهة 60 شهر همدان) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 101-144]
 • سرمایه خرد تحلیل موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان جیرفت [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 99-133]
 • سلامت روان بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 81-104]
 • سهمیه بندی جنسیتی تحلیل جامعه شناختی سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی ایران [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 7-39]
 • سواد سلامت اثر میانجی سبک زندگی سلامت محور در رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی در شهرستان اسلام آبادغرب [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]

ش

 • شخصیت بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت در ارزش‌های فرهنگی ازدواج مردان و زنان [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 101-122]
 • شهرستان چرداول بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 149-175]
 • شهر همدان مطالعة جامعه‌شناختی رابطة مدیریت بدن و ارزش سرمایة جنسی در بین زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهة 60 شهر همدان) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 101-144]

ص

 • صندوق اعتبارات خرد روستایی بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 149-175]

ط

 • طلاق مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره‌‌آمیز در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-184]
 • طلاق پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 137-154]
 • طلاق فراتحلیل مطالعات و تحقیقات پیرامون عوامل مرتبط با طلاق در ایران برای دوره 1396- 1386 [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 177-202]

ع

 • عشق ورزی نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 165-188]
 • عوامل طلاق فراتحلیل مطالعات و تحقیقات پیرامون عوامل مرتبط با طلاق در ایران برای دوره 1396- 1386 [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 177-202]
 • عوامل فیزیکی امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل فیزیکی مؤثر بر آن (نمونه موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 39-77]

ف

 • فراتحلیل فراتحلیل مطالعات و تحقیقات پیرامون عوامل مرتبط با طلاق در ایران برای دوره 1396- 1386 [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 177-202]
 • فرزندان تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 7-38]
 • فضای عمومی شهری امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل فیزیکی مؤثر بر آن (نمونه موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 39-77]

ق

 • قلدری مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 79-99]
 • قومیت بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 81-104]

ک

 • کرمانشاه روسپی‌گری زنان (مورد پژوهی روسپی‌گری زنان کولی در محله حکمت‌آباد کرمانشاه) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 145-164]
 • کیفیت زندگی مرتبط با سلامت اثر میانجی سبک زندگی سلامت محور در رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی در شهرستان اسلام آبادغرب [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]
 • کنارگذاری فضایی تجربه کنارگذاری فضایی زنان بر حسب نوع پوشش در شهر تهران [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 135-157]

م

 • مخاطره مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره‌‌آمیز در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-184]
 • مدیریت بدن مطالعة جامعه‌شناختی رابطة مدیریت بدن و ارزش سرمایة جنسی در بین زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهة 60 شهر همدان) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 101-144]
 • مسئولیت پذیری بررسی تجارب معنوی و مسئولیت پذیری زنان برانسجام خانواده [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 185-203]
 • معیار آسایش بصری و محیطی امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل فیزیکی مؤثر بر آن (نمونه موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 39-77]
 • موانع تجمیع تحلیل موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان جیرفت [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 99-133]

ن

 • نابرابری جنسیتی تحلیل جامعه شناختی سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی ایران [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 7-39]
 • ناگویی هیجانی آلکسیتمیا و ادراک تنهایی زنگ خطری برای گرایش دختران به رفتارهای پر خطر [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 189-212]
 • نظریه مبنایی تجربه کنارگذاری فضایی زنان بر حسب نوع پوشش در شهر تهران [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 135-157]
 • نگرانی از تصویر بدنی مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 123-148]

و

ه

 • همسرآزاری بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 81-104]
 • همسرگزینی مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره‌‌آمیز در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-184]