نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آگهی های بازرگانی الگوی نمایش کلیشه‌های جنسیّتی در تبلیغات تلویزیونی سیما [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 171-202]

ا

 • احساس شرم و گناه بررسی رابطة ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان دختر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 161-180]
 • اختلاف سنی مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متأهل شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 111-140]
 • اختلال روانی نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 129-152]
 • استفاده و خشنودی الگوهای مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در میان زنان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 111-140]
 • اشتراک‌گذاری دانش بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک‌گذاری دانش مورد مطالعه: کارکنان زن ادارة آموزش‌وپرورش استان مازندران [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 181-203]
 • اشتغال تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 7-42]
 • اشتغال زنان بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 7-36]
 • اعتماد اجتماعی بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 33-62]
 • اعتماد اجتماعی نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 129-152]
 • اعتماد بین شخصی بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]
 • افسردگی بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]
 • اقتدار تغییر الگوی نقش اجتماعی زنان هند با توجه به فیلم‌های سه دهة اخیر‌ [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-160]
 • اینترنت استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری (مطالعه موردی دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های شهر تهران) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 95-122]
 • انتظارات نقش فاصلۀ بین انتظارات و واقعیّتِ رابطة زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]

ب

 • بازنمایی هویّت زنانه خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم‌های عامه‌پسند شبکه‌های ماهواره ( مطالعة موردی زنان شهر ساری) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]
 • بازنمائی گذشته خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم‌های عامه‌پسند شبکه‌های ماهواره ( مطالعة موردی زنان شهر ساری) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]
 • باورهای سقف شیشه‌ای در زنان تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه‌ای زنان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 275-197]
 • باورها و ارزش‌ها نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 129-152]

پ

 • پارک بانوان تحلیل تطبیقی رضایت‌مندی زنان از پارک‌های شهری ـ پارک بانوان حجاب و پارک مختلط ملت (مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 43-76]
 • پارک شهری تحلیل تطبیقی رضایت‌مندی زنان از پارک‌های شهری ـ پارک بانوان حجاب و پارک مختلط ملت (مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 43-76]
 • پارک مختلط تحلیل تطبیقی رضایت‌مندی زنان از پارک‌های شهری ـ پارک بانوان حجاب و پارک مختلط ملت (مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 43-76]
 • پایگاه اجتماعی- اقتصادی مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متأهل شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 111-140]
 • پرستاران بیمارستان تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 123-152]
 • پیشرفت شغلی تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه‌ای زنان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 275-197]

ت

 • تاکتیک‌های ارتباطی سبک مدیریت در سازمان‌ها و حضور زنان در پست‌های مدیریتی با تأکید بر رابطة هویّت زنانه و تاکتیک‌های ارتباطی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 141-170]
 • تحصیلات همسان مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متأهل شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 111-140]
 • تحلیل محتوای کیّفی الگوی نمایش کلیشه‌های جنسیّتی در تبلیغات تلویزیونی سیما [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 171-202]
 • ترس از موفقیت بررسی رابطة ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان دختر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 161-180]
 • تعارض تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 123-152]
 • تغییر بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 77-98]
 • تغییر اجتماعی تغییر الگوی نقش اجتماعی زنان هند با توجه به فیلم‌های سه دهة اخیر‌ [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-160]
 • تفاوت‌های جنسیّتی کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 37-66]
 • تفاوت‌های جنسیّتی تفاوت‌های جنسیّتی در شخصیت و هیجان‌خواهی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 153-174]
 • تفاوت‌های جنسیّتی بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیّت در جوانان [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 153-180]
 • تلویزیون‌های ماهواره‌ای الگوهای مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در میان زنان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 111-140]
 • تلویزیون‌های ماهـواره‌ای بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون‌های ماهواره‌ای با هویّت جنسیّتی دختران نوجوان شهر اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 99-128]
 • توافق‌پذیری تفاوت‌های جنسیّتی در شخصیت و هیجان‌خواهی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 153-174]
 • توانمندسازی روان‌شناختی بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک‌گذاری دانش مورد مطالعه: کارکنان زن ادارة آموزش‌وپرورش استان مازندران [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 181-203]

ج

 • جامعه‌پذیری تغییر الگوی نقش اجتماعی زنان هند با توجه به فیلم‌های سه دهة اخیر‌ [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-160]
 • جامعه‌پذیری جنسیّتی زنانگی و ورزش [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 67-92]
 • جامعه‌پذیزی جنسیّتی مطالعة جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 64-91]
 • جنسیّت بررسی فرایندهای تفسیری و معنایی مبتنی بر جنسیّت در انتخاب کنش اخلاقی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 7-32]

ح

 • حمایت اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]
 • حمایت‌ها و سرمایه‌های اجتماعی مطالعة جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 64-91]
 • حوزۀ شخصی استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری (مطالعه موردی دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های شهر تهران) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 95-122]

خ

 • خیانت زناشویی نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 129-152]
 • خانواده تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 7-42]
 • خانواده بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 77-98]
 • خانواده بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعة موردی: زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 29-60]
 • خانواده تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 123-152]
 • خشونت تغییر الگوی نقش اجتماعی زنان هند با توجه به فیلم‌های سه دهة اخیر‌ [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-160]
 • خشونت علیه زنان ازدواج کرده مطالعة جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 64-91]
 • خود اظهاری استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری (مطالعه موردی دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های شهر تهران) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 95-122]

د

 • دانشجویان بررسی رابطة ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان دختر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 161-180]
 • دانشجویان علوم اجتماعی بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 33-62]
 • دختر بررسی رابطة ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان دختر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 161-180]
 • دورکاری تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 7-42]

ر

 • رســانه بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون‌های ماهواره‌ای با هویّت جنسیّتی دختران نوجوان شهر اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 99-128]
 • رسانه‌های جمعی الگوی نمایش کلیشه‌های جنسیّتی در تبلیغات تلویزیونی سیما [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 171-202]
 • رضایت زناشویی نقش فاصلۀ بین انتظارات و واقعیّتِ رابطة زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • رضایت‌مندی تحلیل تطبیقی رضایت‌مندی زنان از پارک‌های شهری ـ پارک بانوان حجاب و پارک مختلط ملت (مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 43-76]
 • روش کیفی بررسی فرایندهای تفسیری و معنایی مبتنی بر جنسیّت در انتخاب کنش اخلاقی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 7-32]

ز

 • زنان الگوی نمایش کلیشه‌های جنسیّتی در تبلیغات تلویزیونی سیما [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 171-202]
 • زنان تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 7-42]
 • زنان بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 77-98]
 • زنان ایرانی و ارمنی مطالعة جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 64-91]
 • زنان روستایی تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 63-88]
 • زنانگی زنانگی و ورزش [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 67-92]
 • زنان متأهل بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]
 • زنان متأهل بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعة موردی: زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 29-60]

س

 • ساختارخانواده تغییر الگوی نقش اجتماعی زنان هند با توجه به فیلم‌های سه دهة اخیر‌ [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-160]
 • سبک رهبری سبک مدیریت در سازمان‌ها و حضور زنان در پست‌های مدیریتی با تأکید بر رابطة هویّت زنانه و تاکتیک‌های ارتباطی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 141-170]
 • سبک رهبری تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه‌ای زنان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 275-197]
 • سبک زندگی بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 77-98]
 • سرمایة اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]
 • سرمایة اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعة موردی: زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 29-60]
 • سلامت اجتماعی کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 37-66]
 • سلامت روان مطالعة جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 64-91]
 • سوژه‌گی زنانگی و ورزش [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 67-92]

ش

 • شاغل در آموزش و پرورش مشهد بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعة موردی: زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 29-60]
 • شهرستان روانسر تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 63-88]
 • شهروندان قائم‌شهری الگوهای مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در میان زنان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 111-140]

ع

 • عاملیت زنانگی و ورزش [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 67-92]
 • عوامل پیش‌برنده تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 63-88]

ف

 • فرهنگ زنانگی و ورزش [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 67-92]
 • فرهنگ شهروندی نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 129-152]
 • فیلم‌های ‌عامه‌پسند خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم‌های عامه‌پسند شبکه‌های ماهواره ( مطالعة موردی زنان شهر ساری) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]

ق

 • قصد کمک مالی بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیّت در جوانان [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 153-180]
 • قضاوت اخلاقی بررسی فرایندهای تفسیری و معنایی مبتنی بر جنسیّت در انتخاب کنش اخلاقی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 7-32]

ک

 • کار تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 123-152]
 • کارآفرینی تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 63-88]
 • کار خانگی بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعة موردی: زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 29-60]
 • کارکنان زن بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک‌گذاری دانش مورد مطالعه: کارکنان زن ادارة آموزش‌وپرورش استان مازندران [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 181-203]
 • کلیشه‌سازی الگوی نمایش کلیشه‌های جنسیّتی در تبلیغات تلویزیونی سیما [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 171-202]
 • کلیشه‌های تحصیلی کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 37-66]
 • کلیشه‌های جنسیّتی کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 37-66]
 • کلیشه‌های جنسیّتی بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون‌های ماهواره‌ای با هویّت جنسیّتی دختران نوجوان شهر اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 99-128]
 • کلیشه‌های شغلی کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 37-66]

گ

 • گریز از واقعیت خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم‌های عامه‌پسند شبکه‌های ماهواره ( مطالعة موردی زنان شهر ساری) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]
 • گشودگی به تجربیات تفاوت‌های جنسیّتی در شخصیت و هیجان‌خواهی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 153-174]
 • گمنامی استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری (مطالعه موردی دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های شهر تهران) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 95-122]

م

 • مدیریت دانش بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک‌گذاری دانش مورد مطالعه: کارکنان زن ادارة آموزش‌وپرورش استان مازندران [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 181-203]
 • مدیریت زنان سبک مدیریت در سازمان‌ها و حضور زنان در پست‌های مدیریتی با تأکید بر رابطة هویّت زنانه و تاکتیک‌های ارتباطی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 141-170]
 • مدل پویا (دینامیکی) اشتغال زنان بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 7-36]
 • میزان عشق و علاقه زوجین به یکدیگر مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متأهل شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 111-140]
 • مشارکت رسمی بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 33-62]
 • مشهد تحلیل تطبیقی رضایت‌مندی زنان از پارک‌های شهری ـ پارک بانوان حجاب و پارک مختلط ملت (مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 43-76]
 • موانع بازدارنده تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 63-88]
 • مؤسسۀ خیریه بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیّت در جوانان [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 153-180]

ن

 • نیازهای مخاطبان الگوهای مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در میان زنان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 111-140]
 • نظریات جنسیّتی بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 7-36]
 • نظریات مارکسیستی بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 7-36]
 • نظریۀ داده بنیاد بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 77-98]
 • نقش‌های جنسیّتی بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون‌های ماهواره‌ای با هویّت جنسیّتی دختران نوجوان شهر اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 99-128]
 • نگرش سیستمی بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 7-36]
 • نوع برنامه الگوهای مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در میان زنان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 111-140]

و

 • واقعیت نقش فاصلۀ بین انتظارات و واقعیّتِ رابطة زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • وانمودگرایی بررسی رابطة ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان دختر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 161-180]
 • ورزش زنانگی و ورزش [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 67-92]

ه

 • هیجان‌خواهی تفاوت‌های جنسیّتی در شخصیت و هیجان‌خواهی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 153-174]
 • همیاری بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 33-62]
 • هم‌ذات‌پنداری خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم‌های عامه‌پسند شبکه‌های ماهواره ( مطالعة موردی زنان شهر ساری) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]
 • هویّت جنسیّتی بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون‌های ماهواره‌ای با هویّت جنسیّتی دختران نوجوان شهر اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 99-128]
 • هویّت زنانه سبک مدیریت در سازمان‌ها و حضور زنان در پست‌های مدیریتی با تأکید بر رابطة هویّت زنانه و تاکتیک‌های ارتباطی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 141-170]
 • هورمون اکسی توسین بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیّت در جوانان [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 153-180]

ی

 • یاسوج بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 77-98]