نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش مقایسه اثر نابرابری‌های جنسیّتی در اشتغال و آموزش بر شاخص توسعه انسانی (1990- 2010) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 7-33]

ا

 • احساس قدرشناسی نقش احساس قدرشناسی و آگاهی از درآمد شوهر در رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 115-134]
 • ادراک امنیت اجتماعی ادارک امنیت محله‌ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت‌های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 125-150]
 • ایران عوامل تعیین‌کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 165-186]
 • ارزش افزوده اقتصاد غیررسمی، خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 91-114]
 • استان‌های ایران تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 81-102]
 • استرس تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 7-26]
 • اشتغال بررسی اثر نسبی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیّتی (مطالعه بین کشوری بازار کار) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-28]
 • اشتغال مقایسه اثر نابرابری‌های جنسیّتی در اشتغال و آموزش بر شاخص توسعه انسانی (1990- 2010) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 7-33]
 • اشتغال بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 135-164]
 • اضطراب تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 7-26]
 • افسردگی تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 7-26]
 • اقتصادی بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 135-164]
 • اقتصاد غیررسمی اقتصاد غیررسمی، خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 91-114]
 • اقتصادی و فرهنگی جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 133-158]
 • انگیزه‌ها انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 71-92]
 • اوقات فراغت تأثیر تفاوت‌های جنسیّتی در استفاده‌ از کالاهای فرهنگی(فیلم، موسیقی و کتاب) و نحوه گذراندن اوقات فراغت [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 93-124]

ب

 • باریک اندامی بدن و ارزش‌ها: اهمیت باریک اندامی در میان زنان و دختران و رابطه آن با جهت‌گیری ارزشی آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 7-54]
 • بازار کار بررسی اثر نسبی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیّتی (مطالعه بین کشوری بازار کار) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-28]
 • باورهای قالبی بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 167-196]
 • بدبینی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 175-204]
 • بدن اجتماعی بدن و ارزش‌ها: اهمیت باریک اندامی در میان زنان و دختران و رابطه آن با جهت‌گیری ارزشی آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 7-54]
 • برنامه‌های توسعه جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 133-158]

پ

 • پایگاه طبقاتی سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز: [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 103-132]
 • پروژه بین المللی ترسیب کربن واکاوی نقش زنان در توسعه محلی پایدار، رویکردی زیست‌شناختی در احیاء منابع زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 27-52]

ت

 • تبعیض جنسیّتی تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 7-26]
 • تحلیل تشخیصی سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز: [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 103-132]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 81-102]
 • تحلیل محتوی جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 133-158]
 • ترمیم نیاز بررسی اثر‌بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 151-174]
 • تفکّر اجرایی رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 159-192]
 • تفکّر قانونگذارانه رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 159-192]
 • تفکّر قضایی‌ رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 159-192]
 • توسعه اجتماعی بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 135-164]
 • توسعه یافتگی تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 81-102]
 • توسعه انسانی مقایسه اثر نابرابری‌های جنسیّتی در اشتغال و آموزش بر شاخص توسعه انسانی (1990- 2010) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 7-33]
 • توسعه محلی پایدار واکاوی نقش زنان در توسعه محلی پایدار، رویکردی زیست‌شناختی در احیاء منابع زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 27-52]

ج

 • جامعه‌پذیری بازتولید الگوهای حجاب در ایران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 145-166]
 • جنسیّت هویّت جنسیّتی مردان و زنان در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 29-54]
 • جنسیّت تأثیر تفاوت‌های جنسیّتی در استفاده‌ از کالاهای فرهنگی(فیلم، موسیقی و کتاب) و نحوه گذراندن اوقات فراغت [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 93-124]
 • جنسیّت ارزیابی رضایت‌مندی از کیفیّت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیّت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 35-58]
 • جهت‌گیری ارزشی بدن و ارزش‌ها: اهمیت باریک اندامی در میان زنان و دختران و رابطه آن با جهت‌گیری ارزشی آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 7-54]

ح

 • حجاب اسلامی بازتولید الگوهای حجاب در ایران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 145-166]
 • حمایت اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 167-196]

خ

 • خانه‌داری زنان اقتصاد غیررسمی، خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 91-114]
 • خانواده بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 83-112]
 • خستگی هیجانی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 175-204]
 • خودسوزی بررسی کیفیّت زندگی در زنان اقدام کننده به خودسوزی در مقایسه با گروه گواه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]
 • خودکشی بررسی کیفیّت زندگی در زنان اقدام کننده به خودسوزی در مقایسه با گروه گواه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]

د

 • داده‌های تابلویی‌ عوامل تعیین‌کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 165-186]

ر

 • راه اندازی کسب و کار انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 71-92]
 • رشد کسب و کار انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 71-92]
 • رضایت زناشویی نقش احساس قدرشناسی و آگاهی از درآمد شوهر در رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 115-134]
 • رفاه اجتماعی بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 135-164]
 • رهیافت ستانده اقتصاد غیررسمی، خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 91-114]
 • رهیافت نهاده اقتصاد غیررسمی، خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 91-114]
 • روان درمانی بین فردی بررسی اثر‌بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 151-174]

ز

 • زن تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 7-26]
 • زنان تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 81-102]
 • زنان جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 133-158]
 • زنان بررسی اثر نسبی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیّتی (مطالعه بین کشوری بازار کار) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-28]
 • زنان بازتولید الگوهای حجاب در ایران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 145-166]
 • زنان ادارک امنیت محله‌ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت‌های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 125-150]
 • زنان بررسی اثر‌بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 151-174]
 • زنان خانه‌دار‌ نقش احساس قدرشناسی و آگاهی از درآمد شوهر در رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 115-134]
 • زنان روستایی واکاوی نقش زنان در توسعه محلی پایدار، رویکردی زیست‌شناختی در احیاء منابع زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 27-52]
 • زنان روستایی سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز: [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 103-132]
 • زنان شاغل نقش احساس قدرشناسی و آگاهی از درآمد شوهر در رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 115-134]
 • زنان شاغل و زنان خانه‌دار مصرف کننده‌های فضاهای فرهنگی بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار تهرانی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 113-144]
 • زنان شاغل و زنان غیر شاغل بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 83-112]
 • زنان عادی سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 55-82]
 • زنان متقاضی طلاق سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 55-82]
 • زنان و دختران بدن و ارزش‌ها: اهمیت باریک اندامی در میان زنان و دختران و رابطه آن با جهت‌گیری ارزشی آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 7-54]

س

 • ساختار قدرت بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 83-112]
 • سبک دلبستگی ایمن رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 159-192]
 • سبک دلبستگی ناایمن رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 159-192]
 • سبک زندگی تأثیر تفاوت‌های جنسیّتی در استفاده‌ از کالاهای فرهنگی(فیلم، موسیقی و کتاب) و نحوه گذراندن اوقات فراغت [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 93-124]
 • سبک‌زندگی زنان، ساختار و عاملیت آیا زنان می‌توانند سبک‌زندگی خود را انتخاب کنند؟ [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 59-90]
 • سبک‌های دلبستگی سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 55-82]
 • سرمایه فرهنگی بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 167-196]
 • سرمایه‌های فرهنگی مصرف کننده‌های فضاهای فرهنگی بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار تهرانی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 113-144]
 • سیستم آموزشی بازتولید الگوهای حجاب در ایران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 145-166]
 • سلامت روان تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 7-26]
 • سلامت روانی بررسی کیفیّت زندگی در زنان اقدام کننده به خودسوزی در مقایسه با گروه گواه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]
 • سودمندی ادراک شده بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 167-196]

ش

 • شاخص‌های اشتغال تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 81-102]
 • شرکت تعاونی روستایی بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 135-164]
 • شهرستان روانسر سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز: [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 103-132]

ط

 • طلاق عوامل تعیین‌کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 165-186]

ع

 • عاملیت زنان، ساختار و عاملیت آیا زنان می‌توانند سبک‌زندگی خود را انتخاب کنند؟ [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 59-90]
 • عدالت جنسیّتی ارزیابی رضایت‌مندی از کیفیّت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیّت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 35-58]
 • عهد شکنی بررسی اثر‌بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 151-174]
 • عوامل اقتصادی عوامل تعیین‌کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 165-186]
 • عوامل‌ساختاری زنان، ساختار و عاملیت آیا زنان می‌توانند سبک‌زندگی خود را انتخاب کنند؟ [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 59-90]

ف

 • فرسودگی تحصیلی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 175-204]
 • فضای جنسیّتی ارزیابی رضایت‌مندی از کیفیّت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیّت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 35-58]
 • فضای شهری ارزیابی رضایت‌مندی از کیفیّت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیّت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 35-58]
 • فضاهای عمومی ادارک امنیت محله‌ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت‌های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 125-150]
 • فضاهای فرهنگی مصرف کننده‌های فضاهای فرهنگی بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار تهرانی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 113-144]
 • فقر بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 135-164]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بررسی اثر نسبی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیّتی (مطالعه بین کشوری بازار کار) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-28]

ق

 • قدرت زنان درخانواده زنان، ساختار و عاملیت آیا زنان می‌توانند سبک‌زندگی خود را انتخاب کنند؟ [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 59-90]

ک

 • کارآفرینی زنان انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 71-92]
 • کارکردهای سبک‌های تفکّر رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 159-192]
 • کرمانشاه سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز: [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 103-132]
 • کیفیّت ارزیابی رضایت‌مندی از کیفیّت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیّت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 35-58]
 • کیفیّت زندگی بررسی کیفیّت زندگی در زنان اقدام کننده به خودسوزی در مقایسه با گروه گواه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]
 • کلان‌شهر تهران هویّت جنسیّتی مردان و زنان در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 29-54]

م

 • محله نُه منطقه دوازده شهر تهران ادارک امنیت محله‌ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت‌های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 125-150]
 • مردان ادارک امنیت محله‌ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت‌های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 125-150]
 • میزان بخشودگی سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 55-82]
 • مشارکت واکاوی نقش زنان در توسعه محلی پایدار، رویکردی زیست‌شناختی در احیاء منابع زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 27-52]
 • مشارکت ورزشی بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 167-196]
 • مصرف فرهنگی تأثیر تفاوت‌های جنسیّتی در استفاده‌ از کالاهای فرهنگی(فیلم، موسیقی و کتاب) و نحوه گذراندن اوقات فراغت [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 93-124]
 • مکان‌های فرهنگی مصرف کننده‌های فضاهای فرهنگی بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار تهرانی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 113-144]
 • منابع طبیعی واکاوی نقش زنان در توسعه محلی پایدار، رویکردی زیست‌شناختی در احیاء منابع زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 27-52]
 • منابع قدرت بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 83-112]
 • موقعیت اجتماعی جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 133-158]

ن

 • نابرابری جنسیّتی بررسی اثر نسبی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیّتی (مطالعه بین کشوری بازار کار) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-28]
 • نابرابری‌های جنسیّتی مقایسه اثر نابرابری‌های جنسیّتی در اشتغال و آموزش بر شاخص توسعه انسانی (1990- 2010) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 7-33]
 • ناکارآمدی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 175-204]

و

 • وسایل فرهنگی مصرف کننده‌های فضاهای فرهنگی بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار تهرانی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 113-144]

ه

 • هویّت‌اجتماعی هویّت جنسیّتی مردان و زنان در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 29-54]
 • هویّت جنسیّتی هویّت جنسیّتی مردان و زنان در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 29-54]
 • هویّت فردی هویّت جنسیّتی مردان و زنان در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 29-54]