نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آپاراتژئیست بررسی نگرش به تلفن همراه در بانوان ساکن تهران (سال 1388) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 85-110]
 • آرایش مطالعه رابطه بین رسانه ها، تصویر بدن و عزت نفس با عمل و تمایل به آرایش [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 133-160]
 • آزادی درون بودی جایگاه زن در هنر تجسمی امروز ایران [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • آزردگی عاطفی تاثیر آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی هوش فرهنگی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 147-188]
 • آشفتگی زناشویی رابطه آشفتگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان همسردار آن ها [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 81-103]
 • آشفتگی زناشویی مروری سیستماتیک بر پژوهش های آشفتگی زناشویی سیطره پوزیتیویسم و غیبت مسائل جنسیتی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 149-194]
 • آگاهی تبیین نیازهای آموزشی زیست محیطی زنان خانه دار: مطالعه موردی زنان خانه دار منطقه 12 تهران [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 7-23]
 • آگاهی برساخت اجتماعی سرطان سینه: مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریز [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 51-84]
 • آگاهی جنسیّتی بررسی علل گرایش دختران به تحصیلات عالی [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • آگهی های بازرگانی بررسی تصویرسازی نقش جنسیت در آگهی های بازرگانی سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 33-50]
 • آگهی های بازرگانی الگوی نمایش کلیشه‌های جنسیّتی در تبلیغات تلویزیونی سیما [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 171-202]
 • آگهی های تلویزیونی بررسی تصویرسازی نقش جنسیت در آگهی های بازرگانی سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 33-50]
 • آمادگی جسمانی مقایسه عزّت نفس، خود‌کارآمدی جسمانی و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر با اضطراب اجتماعی اندام بالا و پایین [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • آمادگی سازمانی بررسی نگرش کارمندان زن آموزش و پرورش کرج به وضعیت مشارکت زنان در تصمیم گیری [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 95-115]
 • آموزش آموزش و جنسیت در ایران [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 70-100]
 • آموزش اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر کاهش نشانگان جسمانی و اضطراب دانش جویان [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 139-163]
 • آموزش بررسی نقش آموزش بر روحیه کارآفرینانه دانش ‌آموزان هنرستان ‌های حرفه ‌ای دخترانه استان مازندران [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 111-141]
 • آموزش مقایسه اثر نابرابری‌های جنسیّتی در اشتغال و آموزش بر شاخص توسعه انسانی (1990- 2010) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 7-33]
 • آموزش ابراز وجود مقایسه اثربخشی آموزش ابراز وجود و مهارت حل مساله بر میزان رضایت زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 85-108]
 • آموزش تحلیل رفتار متقابل اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری (شهر اصفهان: یک پژوهش مورد – منفرد) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 139-162]
 • آموزش عالی تحلیل جامعه شناختی سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی ایران [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 7-39]
 • آموزش گروهی خودکارآمدی اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان دچار ناتوانی جسمی حرکتی [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 71-98]
 • آموزش مهارت حل مساله مقایسه اثربخشی آموزش ابراز وجود و مهارت حل مساله بر میزان رضایت زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 85-108]
 • آموزش و پرورش موانع بازدارنده بانوان شاغل در آموزش و پرورش اراک از شرکت در فعالیت های بدنی منظم [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 149-172]
 • آنیت تجربه دلفای کیفی، ابزار پژوهش علمی علوم اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 86-121]
 • آیین دادرسی مطالعه تطبیقی حق طلاق به علت عدم انفاق در حقوق ایران، فقه عامه، و حقوق مصر و سوریه [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • آندروژنی بررسی رابطه آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 55-66]
 • آینده نگری دلفای کیفی، ابزار پژوهش علمی علوم اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 86-121]
 • آیه ها بنیادهای نظری مخالفان قضاوت زنان در ایران [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 37-54]

ا

 • ابعاد ارزش‌ های مذهبی مقایسه ارزش ‌های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران شهر‌های لار و جهرم [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 7-34]
 • ابعاد خلق‌و‌خو مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 123-148]
 • ابعاد صمیمیت بررسی تفاوت های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متاهل [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 35-52]
 • اپتیمم بررسی و تحلیل موانع فعالیت زنان روستایی با استفاده از روش میزان انحراف از اپتیمم نمونه موردی: (روستاهای چهارقلعه شهرستان بهشهر) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 87-110]
 • اجتماعی بررسی تفاوت های جنسیتی در انگیزه های خرید الکترونیکی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 7-33]
 • اجتماعی نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 7-42]
 • اجتهاد امکان اعمال ولایت قضایی زنان در سامانه حقوقی اسلام [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 179-191]
 • اجرا عوامل نهادی رسمی و غیر رسمی تأثیرگذار بر اجرای فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی توسط زنان [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • احادیث برداشت ها و کج فهمی های مرد سالارانه از متون دینی در ادب فارسی [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • احساسات دوگانه پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای 35 سال شهر تهران [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 41-72]
 • احساسات زنانگی کاهش یافته علل ترس از موفقیت در زنان شاغل [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 40-63]
 • احساس امنیت اجتماعی امنیت و جنسیت: تفاوت های بین جنسی در مقابل نابرابری های اجتماعی و منطقه ای [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 7-32]
 • احساس امنیت اجتماعی بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهر ایلام) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 103-127]
 • احساس بی قدرتی بررسی نابرابری جنسیّتی در سازمان‌های بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان اهواز) [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • احساس تنهایی بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس، افسردگی، و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 129-145]
 • احساس تنهایی بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 198-177]
 • احساس تنهایی تعهد زناشویی، احساس تنهایی و هیجان‌خواهی در پیش‌بینی ترجیحات و انگیزه‌های باروری زنان [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 121-146]
 • احساس شادکامی احساس شادکامی دختران شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • احساس شرم و گناه بررسی رابطة ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان دختر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 161-180]
 • احساس غم غربت تأثیر سبک‌های دلبستگی، انطباق‌پذیری و پیوستگی در خانواده بر میزان تاب‌آوری و رابطه آن با احساس غم غربت در میان دانشجویان مقیم خوابگاه دانشگاه الزهرا(س) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 173-204]
 • احساس قدرشناسی نقش احساس قدرشناسی و آگاهی از درآمد شوهر در رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 115-134]
 • احساس محرومیت منزلتی بررسی علل گرایش دختران به تحصیلات عالی [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • احساس ناامنی بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری (با تاکید بر ویژگیهای کالبدی شهری) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 87-126]
 • احساس نابرابری بررسی رابطه احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه تحرک اجتماعی در دختران دانشجو [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 51-75]
 • احساس نابرابری جنسیتی بررسی رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی و به‌زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 7-30]
 • احمدمحمود بررسی جایگاه زنان در داستان های کوتاه احمدمحمود [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • اختلافات زناشویی بررسی پیوند ناهم سان همسری فرهنگی با میزان اختلافات زناشویی [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 31-51]
 • اختلاف سنی مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متأهل شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 111-140]
 • اختلالات رفتاری بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرستانی واختلالات رفتاری دختران شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 29-57]
 • اختلال رفتاری دختران بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 124-148]
 • اختلال روانی نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 129-152]
 • اختلال های ارتباطی بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر دختران نوجوان مناطق محروم کشور در اردوهای تابستانی [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 129-147]
 • اختلال های رفتاری کودکان تاثیر دشواری کار زنان شاغل و هم کاری همسران در امور منزل بر رضایت از روابط زناشویی و اختلال های رفتاری فرزندان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 53-69]
 • اختلال های روانی رابطه ساده و چندگانه آزار عاطفی و اختلال های روانی در زنان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 77-95]
 • اختلال های عاطفی بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر دختران نوجوان مناطق محروم کشور در اردوهای تابستانی [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 129-147]
 • اخلاق مراقبت بررسی رابطة جامعه‌پذیری‌جنسیتی و رفتار در دوراهی اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • ادارک دختران بررسی ارتباط ادراک دختران از روش های تربیتی مادران، نگرش ریاضی، و کارکرد ریاضی [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 81-94]
 • ادبیات نقش زن در ادبیات اندلس با تاکید بر ولاده [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • ادبیات زنانه نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 5-25]
 • ادبیات فرانسه نمود عشق مادری در ادبیات فرانسه [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 111-123]
 • ادبیات کودکان بررسی سیمای زن در ادبیات کودکان با تاکید بر تغییرات سیاسی - اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 71-90]
 • ادبیات مکتب‌خانه‌ای تحلیل جامعه‌شناختی هوشمندی زنانه (مکر) در داستان‌های عامیانۀ فارسیِ عصر قاجار بر مبنای کتاب ادبیات مکتب‌خانه‌ای [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 105-130]
 • ادب فارسی بررسی سیمای عجوزه در ادب فارسی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 59-86]
 • ادب کهن فارسی برداشت ها و کج فهمی های مرد سالارانه از متون دینی در ادب فارسی [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • ادراک تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 157-183]
 • ادراک امنیت اجتماعی ادارک امنیت محله‌ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت‌های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 125-150]
 • ادراک تنهایی آلکسیتمیا و ادراک تنهایی زنگ خطری برای گرایش دختران به رفتارهای پر خطر [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 189-212]
 • ادراک نقش آیا می توان بین کار زن در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد؟ [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 4-26]
 • ایده ئولوژی مردسالاری بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی در خانواده های شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 5-30]
 • ایدئولوژی بدن/کار؛ نشانه گذاری بدن زنانه در محیط کار [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 7-38]
 • ایران بررسی تطبیقی تفاوت های جنسیتی در عادت های غذایی دانش جویان ایرانی و هندی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 97-126]
 • ایران ترکیب جنسیتی و رشد اشتغال بنگاه های تعاونی شواهدی از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 33-54]
 • ایران بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان، و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]
 • ایران بررسی رابطه توسعه اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 31-53]
 • ایران آزمون فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار در ایران (با استفاده از شاخص دونکن) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 29-47]
 • ایران عوامل تعیین‌کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 165-186]
 • ایران سهم زنان ایران در تولید و استناد‌های علمی ‌در حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • ایران مطالعه تطبیقی خشونت علیه زنان در مناطق کردنشین ایران و عراق [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 131-162]
 • اربیل مطالعه تطبیقی خشونت علیه زنان در مناطق کردنشین ایران و عراق [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 131-162]
 • ارتباط به کمک رایانه پژوهش کیفی به کمک اینترنت: روش ها و چالش ها [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 66-86]
 • ارتقای شغلی خانواده و ارتقای شغلی زنان: بررسی عوامل موثر برمیزان ارتقای شغلی زنان شاغل در اداره های دولتی شهرستان اسکو، با تاکید بر خانواده [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 89-110]
 • ارتقای شغلی زنان شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی زنان [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • ارزش بازنمایی فرایند شکل‌گیری دگرگونی های ارزشی در افراد با محوریت زنان: مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از داده‌ها [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 157-208]
 • ارزش افزوده اقتصاد غیررسمی، خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 91-114]
 • ارزش تکلیف تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 7-32]
 • ارزش خود خودشیفتگی و نقش های جنسی در نوجوانان دختر ایرانی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 55-72]
 • ارزش مصرفی بررسی تطبیقی ارزش‌های مصرفی زنان شاغل و خانه‌دار شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • ارزش های زن باور خوانشی از زن در شاهنامه [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 111-141]
 • ارزش های سنتی و مدرن بررسی رابطه جامعه پذیری و نگرش دختران به ارزش های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 67-99]
 • ارزش‌های فرهنگی بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت در ارزش‌های فرهنگی ازدواج مردان و زنان [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 101-122]
 • ارزش‌های کاری تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی با تاکید بر ارزش‌های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • ایزد بانوان باروری تندیس های ایزد بانوان باروری ایران [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 43-73]
 • ازدواج بررسی نقش گذار جمعیتی در تغییرات جامعه شناختی خانواده [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 81-102]
 • ازدواج بررسی جامعه‌شناختی نگرش به مهریه در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 43-68]
 • ازدواج مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره‌‌آمیز در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-184]
 • ازدواج بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت در ارزش‌های فرهنگی ازدواج مردان و زنان [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 101-122]
 • ازدواج خویشاوندی بررسی دیدگاه زنان کُرد نسبت به الگوی ازدواج خویشاوندی در مهاباد [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 155-185]
 • اساتید خانم دانشگاه علامه طباطبائی تاثیر آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی هوش فرهنگی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 147-188]
 • استان اردبیل اولویت بندی موانع موثر بر کارآفرینی زنان روستایی (با روش AHP) مطالعه موردی: استان اردبیل [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 159-177]
 • استانهای ایران شناسایی متغیرهای اقتصادی موثر بر طلاق در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]
 • استان‌های ایران تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 81-102]
 • استان‌ های کشور بررسی توزیع فضایی فعالیت ‌های پایه ‌ای اشتغال زنان در بخش ‌های اقتصادی کشور [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 167-192]
 • استدلال لیبرالیسم و فمینیسم لیبرال ­ رادیکال: در سده ?? [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 107-123]
 • استرس تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 7-26]
 • استرس مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 79-99]
 • استفاده از رحم زن دیگر بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد استفاده از رحم زن [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • استفاده از رسانه‌های جمعی بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 123-156]
 • استفاده آسیب زا رابطه استفاده آسیب‌زای مادران از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مشکلات رفتاری کودکان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 193-218]
 • استفاده و خشنودی الگوهای مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در میان زنان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 111-140]
 • استقلال شغلی تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 131-164]
 • استقلال مالی زن تحلیل ماهیت نفقه با روی کرد قوانین کنونی ایران و برخی کشورهای دیگر [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-125]
 • استناد سهم زنان ایران در تولید و استناد‌های علمی ‌در حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • اسطوره تندیس های ایزد بانوان باروری ایران [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 43-73]
 • اسکیزوتایپی نقش جنسیت در ساختار عاملی اسکیزوتایپی در نوجوانان تبریز [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 125-138]
 • اسکیزوفرنیا نقش جنسیت در ساختار عاملی اسکیزوتایپی در نوجوانان تبریز [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 125-138]
 • اسلام بررسی جامعه شناختی - حقوقی تک همسری در ایران [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 7-37]
 • اشتراک اموال مقایسه شرط تنصیف اموال زوج با اشتراک اموال در حقوق فرانسه [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • اشتراک دانش تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 131-164]
 • اشتراک‌گذاری دانش بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک‌گذاری دانش مورد مطالعه: کارکنان زن ادارة آموزش‌وپرورش استان مازندران [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 181-203]
 • اشتغال بررسی مشکلات ناشی از هم زمانی نقش های خانگی و اجتماعی زنان شاغل شهر کرمان [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 130-156]
 • اشتغال آیا می توان بین کار زن در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد؟ [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 4-26]
 • اشتغال احساس ناسازگاری میان نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 47-70]
 • اشتغال مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 4-28]
 • اشتغال بررسی عوامل موثر بر مشارکت و بازنشستگی زنان مسن در بازار کار: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • اشتغال بررسی توزیع فضایی فعالیت ‌های پایه ‌ای اشتغال زنان در بخش ‌های اقتصادی کشور [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 167-192]
 • اشتغال وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه موردی ایران [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 77-103]
 • اشتغال بررسی اثر نسبی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیّتی (مطالعه بین کشوری بازار کار) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-28]
 • اشتغال مقایسه اثر نابرابری‌های جنسیّتی در اشتغال و آموزش بر شاخص توسعه انسانی (1990- 2010) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 7-33]
 • اشتغال بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 135-164]
 • اشتغال تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 7-42]
 • اشتغال توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • اشتغال زن سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 111-126]
 • اشتغال زنان بررسی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 7-36]
 • اشتغال زنان مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل: یک مطالعه فراتحلیل [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 201-248]
 • اشتغال غیر‌رسمی عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی زنان جوان در ایران [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • اشتغال کمی و کیفی زنان تاثیر فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان، بررسی مقطعی بین کشوری [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 23-36]
 • اضطراب علل ترس از موفقیت در زنان شاغل [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 40-63]
 • اضطراب بررسی میزان اضطراب رقابتی دانشجویان دختر در مسابقات قهرمانی [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 112-127]
 • اضطراب اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر کاهش نشانگان جسمانی و اضطراب دانش جویان [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 139-163]
 • اضطراب تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 7-26]
 • اضطراب بررسی عوارض و تبعات اعتیاد همسر از طریق مقایسه زنان عادی و زنان دارای همسر معتاد [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • اضطراب مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 79-99]
 • اضطراب اجتماعی اندام مقایسه عزّت نفس، خود‌کارآمدی جسمانی و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر با اضطراب اجتماعی اندام بالا و پایین [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • اضطراب ازدواج جوانان و عشق؛ تاثیر زمینه اجتماعی در مفهوم پردازی رابطه عاشقانه [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 81-104]
 • اضطراب امتحان بررسی اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 123-139]
 • اطلاعات بررسی نگرش کارمندان زن آموزش و پرورش کرج به وضعیت مشارکت زنان در تصمیم گیری [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 95-115]
 • اعتیاد بررسی میزان خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 5-28]
 • اعتیاد به اینترنت سهم خودکارآمدی و هیجان خواهی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در دختران [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 31-56]
 • اعتبارات خرد نقش اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت رود بم [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 105-132]
 • اعتقادات مقایسه ارزش ‌های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران شهر‌های لار و جهرم [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 7-34]
 • اعتقادات دینی بررسی میزان رشد هویت فردی مدرن در میان دختران نوجوان شهر تهران سال 1387 (نمونه مطالعه: مقاطع پیش دانشگاهی) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 143-164]
 • اعتقادات مذهبی دین و برنامه های تنظیم خانواده: مطالعه موردی ایران [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 119-137]
 • اعتماد اجتماعی زنان و اعتماد: مطالعه اعتماد اجتماعی زنان تهران [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 97-118]
 • اعتماد اجتماعی بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 33-62]
 • اعتماد اجتماعی نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 129-152]
 • اعتماد بنیادین بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت جنسیتی دختران جوان: نمونه مورد مطالعه دبیرستان های ناحیه دو شهر شیراز [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 7-40]
 • اعتماد بین شخصی بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]
 • اعلامیه ریو مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 53-70]
 • ایفای نقش جنسیتی نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درودفرامان کرمان شاه [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 7-23]
 • افراد همسردار بررسی پیوند الگوهای ارتباطی با خوش نودی زناشویی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 57-70]
 • افزایش کارکرد تحلیل و افزایش کارکرد کارکنان دانشی زن: موردکاوی شرکت پارس خودرو [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 7-29]
 • افسردگی تاثیر درمان شناختی ­رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش خوش نودی زناشویی در زنان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 25-42]
 • افسردگی بررسی نقش میانجی و تعدیلی تبعیض ادراک شده در زنان، در پیوند میان سبک های دل بستگی و افسردگی [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 97-114]
 • افسردگی بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس، افسردگی، و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 129-145]
 • افسردگی تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 7-26]
 • افسردگی خود شیء‌انگاری و رابطه آن با افسردگی و عزّت نفس در گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • افسردگی بررسی عوارض و تبعات اعتیاد همسر از طریق مقایسه زنان عادی و زنان دارای همسر معتاد [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • افسردگی بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]
 • افسردگی مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 123-148]
 • افسردگی مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 79-99]
 • افسردگی پس از زایمان حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی پس از زایمان با نقش واسطه گری راهبردهای مقابله ای [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 57-86]
 • افسردگی و اضطراب چندگانه گی پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان و بیماری های روانی [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 31-59]
 • افکار خودکشی مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 79-99]
 • اقتدار تغییر الگوی نقش اجتماعی زنان هند با توجه به فیلم‌های سه دهة اخیر‌ [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-160]
 • اقتدار شوهر میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 90- 89 [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 111-138]
 • اقتصادی چندگانه گی پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان و بیماری های روانی [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 31-59]
 • اقتصادی پی آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 125-151]
 • اقتصادی بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 135-164]
 • اقتصاد غیررسمی اقتصاد غیررسمی، خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 91-114]
 • اقتصادی و فرهنگی جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 133-158]
 • اقدام پژوهی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • اقلیت زنان بررسی نابرابری جنسیّتی در سازمان‌های بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان اهواز) [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • اقلیم کردستان عراق مدل دستیابی زنان کُرد به جایگاه‌های رهبری در اقلیم کردستان عراق [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • اکوتوریسم تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 157-183]
 • اگزیستانسیالیسم فمینیسم و فلسفه اگزیستانسیالیسم [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 73-87]
 • الگو جهانی شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 73-92]
 • الگوی توسعه کارکردی موبایل بررسی نگرش به تلفن همراه در بانوان ساکن تهران (سال 1388) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 85-110]
 • الگوی سن ازدواج مطالعه جمعیت شناختی تاثیر جوان همسری بر ازدواج دختران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 109-134]
 • الگوی موریس سنجش پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقر [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 55-76]
 • الگو های ارتباطی بررسی پیوند الگوهای ارتباطی با خوش نودی زناشویی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 57-70]
 • المپیاد فرهنگی ورزشی سراسر کشور بررسی میزان اضطراب رقابتی دانشجویان دختر در مسابقات قهرمانی [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 112-127]
 • امر همگانی فمینیسم و سیاست [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 41-64]
 • امنیت اجتماعی بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 123-156]
 • امنیت روانی بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 165-192]
 • امنیت زنان امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل فیزیکی مؤثر بر آن (نمونه موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 39-77]
 • امنیت هیجانی اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 103-124]
 • اموال مقایسه شرط تنصیف اموال زوج با اشتراک اموال در حقوق فرانسه [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • انتخاب عقلانی بررسی رابطة جامعه‌پذیری‌جنسیتی و رفتار در دوراهی اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • انتخاب عقلانی پدر و مادر نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درودفرامان کرمان شاه [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 7-23]
 • اینترنت پژوهش کیفی به کمک اینترنت: روش ها و چالش ها [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 66-86]
 • اینترنت جهانی شدن و هویت دینی با تاکید بر تفاوت های جنسیتی [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 39-66]
 • اینترنت استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری (مطالعه موردی دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های شهر تهران) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 95-122]
 • اینترنت نقش اینترنت در جامعه پذیری جنسیتی و تغییر سبک زندگی زنان در ایران و ترکیه [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 87-110]
 • انتظارات نقش فاصلۀ بین انتظارات و واقعیّتِ رابطة زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • انتقال بین نسلی رابطه آشفتگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان همسردار آن ها [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 81-103]
 • اندازه گیری تحلیل و افزایش کارکرد کارکنان دانشی زن: موردکاوی شرکت پارس خودرو [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 7-29]
 • اندیشه شاعر فرزانه: بررسی مضامین و اندیشه های شعری فرزانه خجندی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 129-140]
 • اندیشه قالبی بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت جنسیتی دختران جوان: نمونه مورد مطالعه دبیرستان های ناحیه دو شهر شیراز [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 7-40]
 • اندلس نقش زن در ادبیات اندلس با تاکید بر ولاده [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • انسان شناسی اندیشه فلسفی در شعر پروین اعتصامی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 63-88]
 • انسجام خانواده بار تکفل و عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر بر آن با تاکید بر مساله اشتغال زنان [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 31-46]
 • انسجام خانواده بررسی تجارب معنوی و مسئولیت پذیری زنان برانسجام خانواده [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 185-203]
 • انطباق‌پذیری و پیو‌ستگی خانوادگی تأثیر سبک‌های دلبستگی، انطباق‌پذیری و پیوستگی در خانواده بر میزان تاب‌آوری و رابطه آن با احساس غم غربت در میان دانشجویان مقیم خوابگاه دانشگاه الزهرا(س) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 173-204]
 • انعطاف‌پذیری شناختی رضایت از زندگی دانشجویان: پیش بینی بر اساس دینداری، معنا در زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 195-222]
 • انقلاب اسلامی ایران جایگاه زن در هنر تجسمی امروز ایران [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • انقلاب اسلامی ایران جنبش زنان ایران؛ از ایستایی تا پویایی [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 105-128]
 • انگیزش عوامل موثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 65-84]
 • انگیزش ذاتی تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 131-164]
 • انگیزه بررسی تاثیر ویژگی های فردی و خانوادگی زنان روستایی بر انگیزه مشارکت آن ها در فعالیت های کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 149-167]
 • انگیزه بررسی عوامل موثر بر انگیزه های زنان از تماشای سریالهای شبکه ماهواره ای جم (GEM TV) (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 137-170]
 • انگیزه تحرک اجتماعی بررسی رابطه احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه تحرک اجتماعی در دختران دانشجو [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 51-75]
 • انگیزه‌ها انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 71-92]
 • انگیزه های احساسی بررسی تفاوت های جنسیتی در انگیزه های خرید الکترونیکی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 7-33]
 • انگیزه‌های باروری تعهد زناشویی، احساس تنهایی و هیجان‌خواهی در پیش‌بینی ترجیحات و انگیزه‌های باروری زنان [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 121-146]
 • انگیزه های کارآفرینی شناسایی و رتبه بندی انگیزه های کارآفرینی دختران دانش جو با روی کرد TOPSIS فازی: بررسی دانشجویان دختر گروه اقتصاد و حساب داری دانشگاه یزد [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 7-29]
 • انگیزه های کاربردی بررسی تفاوت های جنسیتی در انگیزه های خرید الکترونیکی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 7-33]
 • انگیزه های هویتی بررسی تفاوت های جنسیتی در انگیزه های خرید الکترونیکی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 7-33]
 • انواع مهر بررسی مهریه در حقوق موضوعه ایران [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • اهداف پیشرفت تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 7-32]
 • اهمال‌کاری رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • اوقات فراغت بررسی اهمیت عوامل بازدارنده زنان تهران از مشارکت در ورزش تفریحی با توجه به متغیر خصوصیات فردی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 113-134]
 • اوقات فراغت تأثیر تفاوت‌های جنسیّتی در استفاده‌ از کالاهای فرهنگی(فیلم، موسیقی و کتاب) و نحوه گذراندن اوقات فراغت [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 93-124]
 • اوقات فراغت بررسی تطبیقی ارزش‌های مصرفی زنان شاغل و خانه‌دار شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • اوقات فراغت مطالعه بین نسلی سبک زندگی دختران و مادران شهر یزد [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 7-36]
 • اولویت‌های علم و فناوری سهم زنان ایران در تولید و استناد‌های علمی ‌در حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 12، شماره 1، 1393]

ب

 • با تحمل وزن بررسی و مقایسه زنان فعال در رشته های مختلف ورزشی و زنان غیر ورزشکار در میزان تراکم توده استخوانی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 169-192]
 • بار تکفل معیشتی بار تکفل و عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر بر آن با تاکید بر مساله اشتغال زنان [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 31-46]
 • باریک اندامی بدن و ارزش‌ها: اهمیت باریک اندامی در میان زنان و دختران و رابطه آن با جهت‌گیری ارزشی آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 7-54]
 • باروری بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان نابارور و بارور [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 47-61]
 • باروری اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 7-33]
 • بازاریابی شناخت و تحلیل سازه های موفقیت شرکت های تعاونی زنان در ایران [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 89-109]
 • بازار کار بررسی اثر نسبی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیّتی (مطالعه بین کشوری بازار کار) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-28]
 • بازار کار بررسی نابرابری جنسیّتی در سازمان‌های بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان اهواز) [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • بازاندیشی جهانی شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 73-92]
 • باز تعریف ارزش های زنانه گی سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 5-31]
 • بازتولید فرهنگی تحلیل جنسیتی بازنمایش ساخت خانواده در سریال های تلویزیونی ایرانی (بررسی سریال های گونه خانوادگی سال 1383) [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 83-109]
 • بازخورد عقاید کنترل شده دلفای کیفی، ابزار پژوهش علمی علوم اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 86-121]
 • بازنشستگی بررسی عوامل موثر بر مشارکت و بازنشستگی زنان مسن در بازار کار: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • بازنمایی عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری سینمای زن در ایران [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 23-40]
 • بازنمایی بازنمایی تجربه زنان از جهان اجتماعی در رمان: تحلیل جامعه شناسانه پنج رمان پرفروش دهه 1375 تا 1385 [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 99-117]
 • بازنمایی هویّت زنانه خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم‌های عامه‌پسند شبکه‌های ماهواره ( مطالعة موردی زنان شهر ساری) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]
 • بازنمائی گذشته خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم‌های عامه‌پسند شبکه‌های ماهواره ( مطالعة موردی زنان شهر ساری) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]
 • بافت اخلاقی تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی با تاکید بر ارزش‌های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • بانک سپه تأثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پست‌های سازمانی [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • بیانگر به موبایل بررسی نگرش به تلفن همراه در بانوان ساکن تهران (سال 1388) [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 85-110]
 • بانه بررسی عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 127-156]
 • بانوان دانشجوی متاهل غیربومی ارتباط بخشش با رضایت از زندگی در بانوان دانشجوی متاهل غیربومی دانشگاه های تهران [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 109-122]
 • بانوان شاغل موانع بازدارنده بانوان شاغل در آموزش و پرورش اراک از شرکت در فعالیت های بدنی منظم [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 149-172]
 • باور به برتری مردان نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درودفرامان کرمان شاه [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 7-23]
 • باور به دنیای عادلانه برای زنان بررسی نقش میانجی و تعدیلی تبعیض ادراک شده در زنان، در پیوند میان سبک های دل بستگی و افسردگی [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 97-114]
 • باورهای خصومت آمیز مردان علیه زنان نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش‌بینی باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 138-107]
 • باورهای سقف شیشه‌ای در زنان تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه‌ای زنان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 275-197]
 • باورهای فرزندپروری نقش باورهای فرزندپروری و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقیت کودکان [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 7-24]
 • باورهای قالبی بررسی ساختار قدرت در خانواده های شهرستان کرمان [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 7-25]
 • باورهای قالبی بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 167-196]
 • باورهای قالبی جنسیتی نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درودفرامان کرمان شاه [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 7-23]
 • باورها و ارزش‌ها نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 129-152]
 • باورها و ارزش های اجتماعی بررسی باورها و ارزش های دانش آموزان، خانواده، و کتاب های درسی درباره تساوی جنسیت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 27-46]
 • بی‌تفاوتی سازمانی تاثیر آزردگی عاطفی بر بی‌تفاوتی سازمانی با نقش میانجی هوش فرهنگی در استادان خانم دانشگاه علامه طباطبائی [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 147-188]
 • بخشی آزمون فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار در ایران (با استفاده از شاخص دونکن) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 29-47]
 • بخش تعاون ترکیب جنسیتی و رشد اشتغال بنگاه های تعاونی شواهدی از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 33-54]
 • بخشش ارتباط بخشش با رضایت از زندگی در بانوان دانشجوی متاهل غیربومی دانشگاه های تهران [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 109-122]
 • بخشش بررسی تاثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 49-72]
 • بخش صنعت بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان، و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]
 • بخشودگی رابطه سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرا زناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 209-228]
 • بدبینی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 175-204]
 • بدکارکردی جنسی مقایسه ابعاد خلق و خوی و نگرانی از تصویر بدنی در زنان مبتلا به افسردگی با و بدون بد کارکردی جنسی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 123-148]
 • بیدل دهلوی کهن الگوهای زایش یا مادران ازلی و نمود آن در غزل های بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 103-127]
 • بدن بدن/کار؛ نشانه گذاری بدن زنانه در محیط کار [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 7-38]
 • بدن اجتماعی بدن و ارزش‌ها: اهمیت باریک اندامی در میان زنان و دختران و رابطه آن با جهت‌گیری ارزشی آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 7-54]
 • بدن/ رسانه بدن/کار؛ نشانه گذاری بدن زنانه در محیط کار [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 7-38]
 • بدن زنان تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 35-58]
 • بدون تحمل وزن بررسی و مقایسه زنان فعال در رشته های مختلف ورزشی و زنان غیر ورزشکار در میزان تراکم توده استخوانی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 169-192]
 • برابری جنسیتی برابری جنسیتی در میان زوجین و تعیین کننده های اجتماعی آن (مطالعه موردی زنان متاهل 20 - 40 ساله شهر بوشهر) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 63-86]
 • برآوردگر حداقل مربعات معمولی (OLS) تأثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت)،در منتخبی از کشورهای آسیایی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 37-60]
 • برساخت اجتماعی برساخت اجتماعی سرطان سینه: مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریز [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 51-84]
 • برنامه پنج ساله دوم ترکیب جنسیتی و رشد اشتغال بنگاه های تعاونی شواهدی از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 33-54]
 • برنامه ریزان درسی بررسی باورهای برنامه ریزان درسی درباره تفاوت های دختران و پسران در زمینه شناختی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 83-96]
 • برنامه های آموزشی ­ ترویجی عوامل دموگرافیک موثر بر مشارکت زنان روستایی در برنامه های ترویجی: مطالعه موردی شهرستان سنقر و کلیایی [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 115-133]
 • برنامه‌های تلویزیونی ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 159-188]
 • برنامه‌های توسعه جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 133-158]
 • بطلان نکاح دوم شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 159-177]
 • بیکاری شناسایی متغیرهای اقتصادی موثر بر طلاق در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]
 • بیماری روانی چندگانه گی پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان و بیماری های روانی [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 31-59]
 • بیماری زن بررسی سیمای زن در ادبیات کودکان با تاکید بر تغییرات سیاسی - اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 71-90]
 • بنگاه های کوچک و متوسط ترکیب جنسیتی و رشد اشتغال بنگاه های تعاونی شواهدی از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 33-54]
 • بهره وری اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 7-33]
 • بهزیستی تاثیر طبیعت درمانی بر شاخص های بهزیستی، شادکامی و ساعات غیبت از محیط کار زنان شاغل در بیمارستان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 33-50]
 • به‌زیستی اجتماعی بررسی رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی و به‌زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 7-30]
 • بهزیستی روانی بررسی تاثیر تضاد کار- خانواده مادران شاغل بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی آنان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 95-122]
 • بهزیستی روانشناختی رابطۀ پدیدۀ سرایت در حیطۀ کار – خانواده و تعارض کار زنان با بهزیستی روانی زنان شاغل [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 30-59]
 • به زیستی روان شناختی بررسی رابطه سازگاری زناشویی و به زیستی روانی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 91-104]
 • بهشهر بررسی و تحلیل موانع فعالیت زنان روستایی با استفاده از روش میزان انحراف از اپتیمم نمونه موردی: (روستاهای چهارقلعه شهرستان بهشهر) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 87-110]
 • بهوشیاری زمینه ای بررسی نقش پیش بین تصویر بدنی و شاخص توده بدن، بهوشیاری زمینه ای و ناگویی خلقی در رضایت مندی زناشویی زنان شاغل [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 43-68]
 • بویراحمد پیامدهای طرح تسهیل گران بر زنان روستایی شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی دهستان سپیدار) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 111-136]
 • بوردیو نگاهی جامعه شناختی به زنانه شدن عرصه هنر (پرسشی از تاریخ و نگاهی به حال) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 7-28]
 • بوشهر برابری جنسیتی در میان زوجین و تعیین کننده های اجتماعی آن (مطالعه موردی زنان متاهل 20 - 40 ساله شهر بوشهر) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 63-86]

پ

 • پایداری اجتماعی سنجش پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقر [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 55-76]
 • پاداش بررسی نگرش کارمندان زن آموزش و پرورش کرج به وضعیت مشارکت زنان در تصمیم گیری [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 95-115]
 • پارک ائل گلی تبریز امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل فیزیکی مؤثر بر آن (نمونه موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 39-77]
 • پارک بانوان تحلیل تطبیقی رضایت‌مندی زنان از پارک‌های شهری ـ پارک بانوان حجاب و پارک مختلط ملت (مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 43-76]
 • پارک شهری تحلیل تطبیقی رضایت‌مندی زنان از پارک‌های شهری ـ پارک بانوان حجاب و پارک مختلط ملت (مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 43-76]
 • پارک مختلط تحلیل تطبیقی رضایت‌مندی زنان از پارک‌های شهری ـ پارک بانوان حجاب و پارک مختلط ملت (مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 43-76]
 • پایگاه اجتماعی چندگانه گی پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان و بیماری های روانی [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 31-59]
 • پایگاه اجتماعی- اقتصادی مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متأهل شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 111-140]
 • پایگاه طبقاتی سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز: [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 103-132]
 • پی آمدهای طلاق (اجتماعی پی آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 125-151]
 • پدیدارشناسی عمل جراحی زیبایی بینی در تجربیات زنان رضایت‌مند از عمل با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • پدیده سرایت کار- خانواده رابطۀ پدیدۀ سرایت در حیطۀ کار – خانواده و تعارض کار زنان با بهزیستی روانی زنان شاغل [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 30-59]
 • پیرزن (عجوزه) بررسی سیمای عجوزه در ادب فارسی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 59-86]
 • پرستار تاثیر ادراک دشواری کار بر کیفیت زندگی پرستاران [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 117-131]
 • پرستاران بیمارستان تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 123-152]
 • پرسشنامه انریچ مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل: یک مطالعه فراتحلیل [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 201-248]
 • پیر شدن کندوکاو راهبردهای مقابله ای زنان میانسال در مواجهه با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 7-42]
 • پروژه بین المللی ترسیب کربن واکاوی نقش زنان در توسعه محلی پایدار، رویکردی زیست‌شناختی در احیاء منابع زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 27-52]
 • پروین اعتصامی اندیشه فلسفی در شعر پروین اعتصامی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 63-88]
 • پزشکی شدن برساخت اجتماعی سرطان سینه: مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریز [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 51-84]
 • پژوهش ترکیبی ره یافت های کمی و کیفی اندازه گیری خشونت علیه زنان در خانواده با تاکید بر روش ترکیبی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 7-32]
 • پژوهش کیفی پژوهش کیفی به کمک اینترنت: روش ها و چالش ها [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 66-86]
 • پژوهش کیفی ره یافت های کمی و کیفی اندازه گیری خشونت علیه زنان در خانواده با تاکید بر روش ترکیبی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 7-32]
 • پژوهش کیفی پویایی خانواده و سلامت زنان: پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 45-57]
 • پژوهش کمی ره یافت های کمی و کیفی اندازه گیری خشونت علیه زنان در خانواده با تاکید بر روش ترکیبی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 7-32]
 • پژوهش مورد اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری (شهر اصفهان: یک پژوهش مورد – منفرد) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 139-162]
 • پس) پی آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 125-151]
 • پست‌های سازمانی تأثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پست‌های سازمانی [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • پیش‌برنده‌های مشارکت تحلیل پیش‌‌برندههای مشارکت و تأثیر آن‌ها بر عملکرد اقتصادی صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی: (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان جیرفت) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 185-212]
 • پیش داوری بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مدیریت زنان و موانع ارتقای زنان به جایگاه های مدیریتی [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 133-147]
 • پیش رفت تحصیلی بررسی رفتار هم دلانه دختران نوجوان دبیرستانی با مادران شان و رابطه آن با مهارت فراشناخت و پیش رفت تحصیلی در شهر تهران [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 67-82]
 • پیش رفت تحصیلی بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش های علوم ریاضی و علوم انسانی) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 29-45]
 • پیشرفت ریاضی تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 7-32]
 • پیشرفت شغلی تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه‌ای زنان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 275-197]
 • پوشش زنان تجربه کنارگذاری فضایی زنان بر حسب نوع پوشش در شهر تهران [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 135-157]
 • پیوند اجتماعی مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 25-54]

ت

 • تاب‌آوری بررسی روابط علی بین نقش‌های جنسیّتی، تاب‌آوری، سرسختی، درماندگی آموخته‌شده و هم‌وابستگی، در همسران افراد معتاد [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 69-92]
 • تاب‌آوری تأثیر سبک‌های دلبستگی، انطباق‌پذیری و پیوستگی در خانواده بر میزان تاب‌آوری و رابطه آن با احساس غم غربت در میان دانشجویان مقیم خوابگاه دانشگاه الزهرا(س) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 173-204]
 • تاثیرپذیری مصرف کننده از نفوذ دیگران بررسی تفاوت زنان و مردان در زمینه تاثیرپذیری از نفوذ دیگران در خرید (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 105-132]
 • تاخیر در ازدواج مطالعه جمعیت شناختی تاثیر جوان همسری بر ازدواج دختران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 109-134]
 • تاخیر در ازدواج فراترکیب مطالعات تجرد در ایران [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 43-78]
 • تاریخ مندی تاثیر پایه های فکری ابوزید در نگرش او به مسائل زنان [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 87-102]
 • تاکتیک‌های ارتباطی سبک مدیریت در سازمان‌ها و حضور زنان در پست‌های مدیریتی با تأکید بر رابطة هویّت زنانه و تاکتیک‌های ارتباطی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 141-170]
 • تاهل عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر سازگاری زنان معاود در ایلام [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 63-82]
 • تبعیت جو بررسی و مقایسه پایگاه های هویت در میان دختران و پسران دانشجو [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 87-110]
 • تبعیض ادراک شده از سوی زنان بررسی نقش میانجی و تعدیلی تبعیض ادراک شده در زنان، در پیوند میان سبک های دل بستگی و افسردگی [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 97-114]
 • تبعیض جنسیتی مقایسه نقش شغلی زنان و مردان متخصص: فاصله نظر و عمل [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 7-37]
 • تبعیض جنسیتی آموزش و جنسیت در ایران [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 70-100]
 • تبعیض جنسیتی نظریه مبنایی جامعه پذیری دوران کودکی و تصور بدنی زنان: بررسی زنان تحت عمل جراحی زیبایی بینی در شهر شیراز [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 7-30]
 • تبعیض جنسیّتی تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 7-26]
 • تبیین نیاز تبیین نیازهای آموزشی زیست محیطی زنان خانه دار: مطالعه موردی زنان خانه دار منطقه 12 تهران [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 7-23]
 • تتبعیض آموزشی آموزش و جنسیت در ایران [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 70-100]
 • تجارب افراد عمل جراحی زیبایی بینی در تجربیات زنان رضایت‌مند از عمل با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • تجارب روابط دوستی دختر و پسر تجارب روابط دوستی دختر و پسردانشجو» با رویکردی پدیدارشناسانه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 43-80]
 • تجارب معنوی بررسی تجارب معنوی و مسئولیت پذیری زنان برانسجام خانواده [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 185-203]
 • تجربه خشونت در کودکی میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 90- 89 [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 111-138]
 • تجربه زنان بازنمایی تجربه زنان از جهان اجتماعی در رمان: تحلیل جامعه شناسانه پنج رمان پرفروش دهه 1375 تا 1385 [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 99-117]
 • تجربه نابرابری برابری جنسیتی در میان زوجین و تعیین کننده های اجتماعی آن (مطالعه موردی زنان متاهل 20 - 40 ساله شهر بوشهر) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 63-86]
 • تجربۀ خشونت در دوران کودکی رابطه بین تجربه خشونت در دوران کودکی و خشونت علیه زنان در شهر کوهدشت [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 93-118]
 • تجرد فراترکیب مطالعات تجرد در ایران [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 43-78]
 • تجرد در ایران فراترکیب مطالعات تجرد در ایران [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 43-78]
 • تجرد قطعی مطالعه جمعیت شناختی تاثیر جوان همسری بر ازدواج دختران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 109-134]
 • تجرد قطعی پدیدارشناسی تجربه زیسته زنان مجرد جمعیت مورد مطالعه: زنان مجرد بالای 35 سال شهر تهران [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 41-72]
 • تحصیل احساس ناسازگاری میان نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 47-70]
 • تحصیلات عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر سازگاری زنان معاود در ایلام [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 63-82]
 • تحصیلات مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 4-28]
 • تحصیلات پدر بررسی اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 123-139]
 • تحصیلات همسان مطالعة رابطة عوامل مؤثر بر میزان رضایت از زندگی زناشویی در میان زنان و مردان متأهل شهر تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 111-140]
 • تحلیل استنادی سهم زنان ایران در تولید و استناد‌های علمی ‌در حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • تحلیل تشخیصی سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز: [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 103-132]
 • تحلیل جنسیتی تحلیل جنسیتی فعالیت های کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه: توصیه هایی برای عاملان توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 79-111]
 • تحلیل عاملی نقش جنسیت در ساختار عاملی اسکیزوتایپی در نوجوانان تبریز [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 125-138]
 • تحلیل فضایی تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 81-102]
 • تحلیل محتوی جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 133-158]
 • تحلیل محتوا پویایی خانواده و سلامت زنان: پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 45-57]
 • تحلیل محتوای کیفی تحلیل جنسیتی بازنمایش ساخت خانواده در سریال های تلویزیونی ایرانی (بررسی سریال های گونه خانوادگی سال 1383) [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 83-109]
 • تحلیل محتوای کیّفی الگوی نمایش کلیشه‌های جنسیّتی در تبلیغات تلویزیونی سیما [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 171-202]
 • تحلیل محتوای کمی تحلیل جنسیتی بازنمایش ساخت خانواده در سریال های تلویزیونی ایرانی (بررسی سریال های گونه خانوادگی سال 1383) [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 83-109]
 • تحمل پریشانی هیجانی بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 165-192]
 • تدریس بررسی تجربه دبیران زن از ایفای هم زمان نقش کار - خانواده و تاثیر آن بر چگونگی تدریس آن ها [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-148]
 • تدریس غیر موثر بررسی تجربه دبیران زن از ایفای هم زمان نقش کار - خانواده و تاثیر آن بر چگونگی تدریس آن ها [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-148]
 • تذکره الاولیا سیمای زن در تذکره الاولیای عطار نیشابوری [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 135-147]
 • تراکم توده استخوانی بررسی و مقایسه زنان فعال در رشته های مختلف ورزشی و زنان غیر ورزشکار در میزان تراکم توده استخوانی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 169-192]
 • ترجیحات باروری تعهد زناشویی، احساس تنهایی و هیجان‌خواهی در پیش‌بینی ترجیحات و انگیزه‌های باروری زنان [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 121-146]
 • ترس از ارزیابی منفی مقایسۀ شناخت اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در زنان متقاضی طلاق و گروه عادی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 69-86]
 • ترس از موفقیت علل ترس از موفقیت در زنان شاغل [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 40-63]
 • ترس از موفقیت بررسی رابطة ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان دختر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 161-180]
 • ترکیب جنسیتی ترکیب جنسیتی و رشد اشتغال بنگاه های تعاونی شواهدی از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 33-54]
 • ترمیم نیاز بررسی اثر‌بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 151-174]
 • تزئینی شدن عرصه های تصمیم گیری زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 7-42]
 • تساوی جنسیت بررسی باورها و ارزش های دانش آموزان، خانواده، و کتاب های درسی درباره تساوی جنسیت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 27-46]
 • تسری منزلت «عشق خریدنی»: بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 79-108]
 • تشخیص فرصت نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه سرمایه کارآفرینانه و تشخیص فرصت در کسب و کارهای گردشگری [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 223-245]
 • تصمیم گیری تحلیل جنسیتی فعالیت های کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه: توصیه هایی برای عاملان توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 79-111]
 • تصمیم گیری بررسی نگرش کارمندان زن آموزش و پرورش کرج به وضعیت مشارکت زنان در تصمیم گیری [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 95-115]
 • تصمیم گیری چند معیاره شناسایی و رتبه بندی عامل های موثر در گماشته نشدن زنان به پست های مدیریتی در سازمان های دولتی استان یزد [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 101-122]
 • تصورات تاثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 5-40]
 • تصور از بدن عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 75-101]
 • تصور از جسم خویشتن رابطه تصور از جسم خویشتن و سبک های مقابله با میزان سلامت روانی در میان زنان با نارضایتی از وزن در شهرستان رشت [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 79-96]
 • تصور بدن رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک با تصور بدن در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • تصور بدنی مقایسه تصور بدنی، رضایت جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه (گروه جراحی حفظ سینه و جراحی ماستکتومی) با زنان غیرمبتلا در استان مرکزی [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 41-62]
 • تصویر بدن مطالعه رابطه بین رسانه ها، تصویر بدن و عزت نفس با عمل و تمایل به آرایش [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 133-160]
 • تصویر بدن تناسب اندام و رابطه آن با عوامل اجتماعی و روانی در میان زنان شهر اصفهان [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 159-179]
 • تصور بدنی زنان نظریه مبنایی جامعه پذیری دوران کودکی و تصور بدنی زنان: بررسی زنان تحت عمل جراحی زیبایی بینی در شهر شیراز [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 7-30]
 • تصویرسازی نقش جنسیت بررسی تصویرسازی نقش جنسیت در آگهی های بازرگانی سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 33-50]
 • تعارض تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 123-152]
 • تعارضات زناشویی اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 103-124]
 • تعارض خانواده ­ کار بررسی اثربخشی مدیریت تعارض کار خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 133-152]
 • تعارض کار رابطۀ پدیدۀ سرایت در حیطۀ کار – خانواده و تعارض کار زنان با بهزیستی روانی زنان شاغل [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 30-59]
 • تعارض کار ­ خانواده بررسی اثربخشی مدیریت تعارض کار خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 133-152]
 • تعارض کار-خانواده بررسی تاثیر تضاد کار- خانواده مادران شاغل بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی آنان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 95-122]
 • تعارض نقش آیا می توان بین کار زن در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد؟ [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 4-26]
 • تعارض نقش بررسی تجربه دبیران زن از ایفای هم زمان نقش کار - خانواده و تاثیر آن بر چگونگی تدریس آن ها [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-148]
 • تعارض نقش تعارض نقش زنان در خانه و کار: ماهیت و پیامدها [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 125-166]
 • تعاملات تفاهمی بررسی میزان رشد هویت فردی مدرن در میان دختران نوجوان شهر تهران سال 1387 (نمونه مطالعه: مقاطع پیش دانشگاهی) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 143-164]
 • تعاملات جنسی جهانی شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 73-92]
 • تعاونی تحلیل موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان جیرفت [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 99-133]
 • تعاونی زنان تحلیل موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان جیرفت [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 99-133]
 • تعاونی های زنان شناخت و تحلیل سازه های موفقیت شرکت های تعاونی زنان در ایران [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 89-109]
 • تعدیل نقش آیا می توان بین کار زن در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد؟ [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 4-26]
 • تعصب زنان و اعتماد: مطالعه اعتماد اجتماعی زنان تهران [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 97-118]
 • تعلیق هویت زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 7-42]
 • تعهد اجتماعی بررسی مقایسه ای تعهد اجتماعی، شادکامی و سلامت روان در دانش آموزان و دانشجویان با تاکید بر عامل جنسیت [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 7-36]
 • تعهد حرفه ای نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 5-6]
 • تعهد روانی رابطه تعهد روانی با سطوح خودپنداره و عدالت سازمانی ادراک شده: مطالعه تطبیقی زنان و مردان [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 35-58]
 • تعهد زناشویی تعهد زناشویی، احساس تنهایی و هیجان‌خواهی در پیش‌بینی ترجیحات و انگیزه‌های باروری زنان [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 121-146]
 • تعهد مذهبی نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 5-6]
 • تغییر بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 77-98]
 • تغییرات اجتماعی عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری سینمای زن در ایران [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 23-40]
 • تغییرات اجتماعی بررسی سیمای زن در ادبیات کودکان با تاکید بر تغییرات سیاسی - اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 71-90]
 • تغییر اجتماعی تغییر الگوی نقش اجتماعی زنان هند با توجه به فیلم‌های سه دهة اخیر‌ [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-160]
 • تغییر بدن تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 35-58]
 • تفاوت بررسی رابطه نابرابری، تفاوت و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 7-32]
 • تفاوت بین نسلی مطالعه بین نسلی سبک زندگی دختران و مادران شهر یزد [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 7-36]
 • تفاوت جنسیتی نظریه مبنایی جامعه پذیری دوران کودکی و تصور بدنی زنان: بررسی زنان تحت عمل جراحی زیبایی بینی در شهر شیراز [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 7-30]
 • تفاوت های جنسیتی بررسی باورهای برنامه ریزان درسی درباره تفاوت های دختران و پسران در زمینه شناختی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 83-96]
 • تفاوت های جنسیتی بررسی تطبیقی تفاوت های جنسیتی در عادت های غذایی دانش جویان ایرانی و هندی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 97-126]
 • تفاوت های جنسیتی بررسی تفاوت های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متاهل [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 35-52]
 • تفاوت های جنسیتی جهانی شدن و هویت دینی با تاکید بر تفاوت های جنسیتی [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 39-66]
 • تفاوت‌های جنسیّتی کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 37-66]
 • تفاوت‌های جنسیّتی تفاوت‌های جنسیّتی در شخصیت و هیجان‌خواهی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 153-174]
 • تفاوت‌های جنسیّتی بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیّت در جوانان [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 153-180]
 • تفکّر اجرایی رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 159-192]
 • تفکّر قانونگذارانه رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 159-192]
 • تفکّر قضایی‌ رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 159-192]
 • تفکیک جنسی مشاغل بررسی نابرابری جنسیّتی در سازمان‌های بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان اهواز) [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • تقسیم جنسیتی کار تعارض نقش زنان در خانه و کار: ماهیت و پیامدها [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 125-166]
 • تقسیم کار جنسیّتی بررسی تأثیر نوع و میزان فعالیت زنان روستایی بر سطح حقوق اقتصادی- اجتماعی آن‌ها [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 119-148]
 • تقسیم کارکردی (فونکسیونی) نقش های خانواده گی بار تکفل و عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر بر آن با تاکید بر مساله اشتغال زنان [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 31-46]
 • تقسیم وظایف جنسیتی بررسی میزان رشد هویت فردی مدرن در میان دختران نوجوان شهر تهران سال 1387 (نمونه مطالعه: مقاطع پیش دانشگاهی) [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 143-164]
 • تکلیف تحلیل ماهیت نفقه با روی کرد قوانین کنونی ایران و برخی کشورهای دیگر [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-125]
 • تکنیک AHP شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی زنان [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • تکنیک COPRAS ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 159-188]
 • تک همسری بررسی جامعه شناختی - حقوقی تک همسری در ایران [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 7-37]
 • تلویزیون ماهواره‌ای رابطة استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و پای‌بندی به هویت فرهنگی در زنان شهر تهران [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 187-216]
 • تلویزیون‌های ماهواره‌ای الگوهای مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در میان زنان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 111-140]
 • تلویزیون‌های ماهـواره‌ای بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون‌های ماهواره‌ای با هویّت جنسیّتی دختران نوجوان شهر اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 99-128]
 • تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر در زنان مورد خشونت قرار گرفته بررسی رابطه همسر آزاری با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر در زنان شهر تهران [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 99-113]
 • تناسب اندام تناسب اندام و رابطه آن با عوامل اجتماعی و روانی در میان زنان شهر اصفهان [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 159-179]
 • تنیدگی حرفه یی تاثیر ادراک دشواری کار بر کیفیت زندگی پرستاران [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 117-131]
 • تنظیم خانواده دین و برنامه های تنظیم خانواده: مطالعه موردی ایران [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 119-137]
 • تنظیم خانواده نوگرایی بررسی تفاوت نقش مردان و زنان در تنظیم خانواده مطالعه موردی شهر نجف آباد [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 59-80]
 • توافق‌پذیری تفاوت‌های جنسیّتی در شخصیت و هیجان‌خواهی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 153-174]
 • توانمندی بررسی نقش میانجی عزت‌نفس و خودکارآمدی با تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 151-186]
 • توانمندی اقتصادی تعیین عوامل موثر در تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 121-141]
 • توانمندسازی پیامدهای طرح تسهیل گران بر زنان روستایی شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی دهستان سپیدار) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 111-136]
 • توانمندسازی شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریسSWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 5-6]
 • توانمندسازی فراتحلیل کیّفی مقالات پژوهشی حوزۀ توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-54]
 • توان مندسازی نقش اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت رود بم [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 105-132]
 • توانمندسازی اقتصادی بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 149-175]
 • توانمندسازی اقتصادی زنان واکاوی رابطه‌ی انواع نظام‌های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 73-101]
 • توانمندسازی روان‌شناختی بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک‌گذاری دانش مورد مطالعه: کارکنان زن ادارة آموزش‌وپرورش استان مازندران [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 181-203]
 • توانمندسازی زنان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • تورم شناسایی متغیرهای اقتصادی موثر بر طلاق در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]
 • توزیع درآمد شناسایی متغیرهای اقتصادی موثر بر طلاق در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]
 • توسعه وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه موردی ایران [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 77-103]
 • توسعه اجتماعی بررسی رابطه توسعه اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 31-53]
 • توسعه اجتماعی بررسی توزیع فضایی فعالیت ‌های پایه ‌ای اشتغال زنان در بخش ‌های اقتصادی کشور [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 167-192]
 • توسعه اجتماعی بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 135-164]
 • توسعه اجتماعی‌ تعیین ‌کننده ‌های مشارکت اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان بویراحمد [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 139-166]
 • توسعه ی اشتغال بررسی عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 127-156]
 • توسعه یافتگی تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 81-102]
 • توسعه اقتصادی بررسی رابطه توسعه اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 31-53]
 • توسعه اقتصادی بررسی توزیع فضایی فعالیت ‌های پایه ‌ای اشتغال زنان در بخش ‌های اقتصادی کشور [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 167-192]
 • توسعه ی اقتصادی زنان تأثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت)،در منتخبی از کشورهای آسیایی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 37-60]
 • توسعه انسانی مقایسه اثر نابرابری‌های جنسیّتی در اشتغال و آموزش بر شاخص توسعه انسانی (1990- 2010) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 7-33]
 • توسعه پایدار مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 53-70]
 • توسعه روستایی اولویت بندی موانع موثر بر کارآفرینی زنان روستایی (با روش AHP) مطالعه موردی: استان اردبیل [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 159-177]
 • توسعه روستایی پیامدهای طرح تسهیل گران بر زنان روستایی شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی دهستان سپیدار) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 111-136]
 • توسعه فرهنگی ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 159-188]
 • توسعه محلی پایدار واکاوی نقش زنان در توسعه محلی پایدار، رویکردی زیست‌شناختی در احیاء منابع زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 27-52]
 • تولیدات علمی زنان سهم زنان ایران در تولید و استناد‌های علمی ‌در حوزه‌های اولویت‌دار علم و فناوری جمهوری اسلامی ‌ایران [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • تولید و بازتولید سلطه نمادین تولید و بازتولید سلطه نمادین علیه زنان در دهدشت [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 7-64]

ج

 • جادوگر بررسی سیمای عجوزه در ادب فارسی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 59-86]
 • جایگاه کودک نمود عشق مادری در ادبیات فرانسه [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 111-123]
 • جامعه پذیری بررسی رابطه جامعه پذیری و نگرش دختران به ارزش های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 67-99]
 • جامعه پذیری بررسی باورها و ارزش های دانش آموزان، خانواده، و کتاب های درسی درباره تساوی جنسیت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 27-46]
 • جامعه‌پذیری بازتولید الگوهای حجاب در ایران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 145-166]
 • جامعه‌پذیری تغییر الگوی نقش اجتماعی زنان هند با توجه به فیلم‌های سه دهة اخیر‌ [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-160]
 • جامعه پذیری جنسیتی بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی در خانواده های شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 5-30]
 • جامعه پذیری جنسیتی نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درودفرامان کرمان شاه [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 7-23]
 • جامعه پذیری جنسیتی بررسی نقش خشونت علیه زنان، جامعه پذیری جنسیتی و سرمایه های اجتماعی در پیش بینی سلامت روان گروهی از زنان شهر تهران [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 55-80]
 • جامعه‌پذیری جنسیتی تولید و بازتولید سلطه نمادین علیه زنان در دهدشت [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 7-64]
 • جامعه‌پذیری جنسیّتی زنانگی و ورزش [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 67-92]
 • جامعه پذیری دوران کودکی نظریه مبنایی جامعه پذیری دوران کودکی و تصور بدنی زنان: بررسی زنان تحت عمل جراحی زیبایی بینی در شهر شیراز [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 7-30]
 • جامعه‌پذیزی جنسیّتی مطالعة جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 64-91]
 • جامعه شناسی بدن بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 61-80]
 • جامعه شناسی بدن‌ مطالعة جامعه‌شناختی رابطة مدیریت بدن و ارزش سرمایة جنسی در بین زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهة 60 شهر همدان) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 101-144]
 • جامعه‌شناسی بدن تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن در بین بانوان ورزشکار [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 63-94]
 • جامعه شناسی هنر نگاهی جامعه شناختی به زنانه شدن عرصه هنر (پرسشی از تاریخ و نگاهی به حال) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 7-28]
 • جامعه فرانسه نمود عشق مادری در ادبیات فرانسه [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 111-123]
 • جانشینی ساختاری چرخه‌‌های تجاری و تفاوت ریسک بیکاری زنان و مردان در مقاطع تحصیلی مختلف در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]
 • جدایی تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 7-38]
 • جدایی جنسیت و جدایی: روایت زنانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 35-62]
 • جراحی پلاستیک عمل جراحی زیبایی بینی در تجربیات زنان رضایت‌مند از عمل با رویکرد پدیدارشناسی [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • جراحی زیبایی عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 75-101]
 • جراحی زیبایی بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 61-80]
 • جرم زنان بررسی رابطه توسعه اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 31-53]
 • جمع آوری داده ها پژوهش کیفی به کمک اینترنت: روش ها و چالش ها [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 66-86]
 • جمع‌گرایی بررسی رابطة جامعه‌پذیری‌جنسیتی و رفتار در دوراهی اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • جمهوری جامعه شناسی تاریخی سکولاریسم: بررسی جامعه شناختی قانون منع استفاده از علایم مذهبی در مدارس دولتی کشور فرانسه [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 41-61]
 • جمهوری اسلامی ایران دین و برنامه های تنظیم خانواده: مطالعه موردی ایران [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 119-137]
 • جنبش اجتماعی جنبش زنان ایران؛ از ایستایی تا پویایی [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 105-128]
 • جنبش های دینی بررسی دگرگونی هیات های مذهبی زنانه: هیات های سنتی و نوین [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 71-90]
 • جنسیت بررسی تفاوت های جنسیتی در انگیزه های خرید الکترونیکی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 7-33]
 • جنسیت تحلیل جنسیتی فعالیت های کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه: توصیه هایی برای عاملان توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 79-111]
 • جنسیت بررسی طرح واره های نقش جنسیتی و کلیشه های فرهنگی در دانشجویان دختر [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 115-134]
 • جنسیت نقش جنسیت در ساختار عاملی اسکیزوتایپی در نوجوانان تبریز [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 125-138]
 • جنسیت بررسی جنسیت در ضرب المثل ها با توجه به آیات و احادیث [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • جنسیت بررسی تاثیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان: بررسی دانشگاه سمنان [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 25-44]
 • جنسیت ارزش های پدرسالاری و خشونت علیه زنان [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 55-79]
 • جنسیت بررسی تفاوت زنان و مردان در زمینه تاثیرپذیری از نفوذ دیگران در خرید (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 105-132]
 • جنسیت زنان و زبان: بازنمایی هویت جنسیتی در کتاب های زبان های فارسی، عربی و انگلیسی مدارس ایران [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 161-181]
 • جنسیت جهانی شدن و هویت دینی با تاکید بر تفاوت های جنسیتی [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 39-66]
 • جنسیت امنیت و جنسیت: تفاوت های بین جنسی در مقابل نابرابری های اجتماعی و منطقه ای [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 7-32]
 • جنسیت بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت جنسیتی دختران جوان: نمونه مورد مطالعه دبیرستان های ناحیه دو شهر شیراز [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 7-40]
 • جنسیت تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‌کاری شرطی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 129-154]
 • جنسیت تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 157-183]
 • جنسیت چرخه‌‌های تجاری و تفاوت ریسک بیکاری زنان و مردان در مقاطع تحصیلی مختلف در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]
 • جنسیت نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه سرمایه کارآفرینانه و تشخیص فرصت در کسب و کارهای گردشگری [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 223-245]
 • جنسیت جنسیت و جدایی: روایت زنانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 35-62]
 • جنسیت مطالعه کیفی طیف الگوی روابط خودی تاثیرگذار در قضاوت اخلاقی براساس جنسیت [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 109-130]
 • جنسیت بررسی جامعه شناختی احساس طرد شدگی زنان در بین خانواده های زن سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهر مشهد [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 65-104]
 • جنسیت بررسی رابطه ناکامی و خشونت روانی-کلامی مردان و زنان در خانوادههای شهر اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 131-168]
 • جنسیّت هویّت جنسیّتی مردان و زنان در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 29-54]
 • جنسیّت تأثیر تفاوت‌های جنسیّتی در استفاده‌ از کالاهای فرهنگی(فیلم، موسیقی و کتاب) و نحوه گذراندن اوقات فراغت [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 93-124]
 • جنسیّت ارزیابی رضایت‌مندی از کیفیّت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیّت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 35-58]
 • جنسیّت بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش به طرحواره جنسیّتی نقش‌های خانوادگی، اجتماعی و حرفه‌ای زنان [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • جنسیّت کاربرد اینترنت بر مبنای خودکارآمدی و کلیشه‌های جنسیّتی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 147-170]
 • جنسیّت بررسی جامعه‌شناختی نگرش به مهریه در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 43-68]
 • جنسیّت بررسی فرایندهای تفسیری و معنایی مبتنی بر جنسیّت در انتخاب کنش اخلاقی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 7-32]
 • جنسیّت بررسی تفاوت جنسیّتی در طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های مقابله‌ای: رویکرد طرح‌واره محور [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 43-68]
 • جنسیت و سازمان های دولتی بررسی تفاوت قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد در سازمان های دولتی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 119-142]
 • جنین سقط درمانی و آسیب شناسی اجتماعی آن [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 61-97]
 • جهان زنانه بازنمایی تجربه زنان از جهان اجتماعی در رمان: تحلیل جامعه شناسانه پنج رمان پرفروش دهه 1375 تا 1385 [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 99-117]
 • جهانی شدن جهانی شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 73-92]
 • جهانی شدن جهانی شدن و هویت دینی با تاکید بر تفاوت های جنسیتی [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 39-66]
 • جهانی شدن جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان بررسی موردی در دو شهر شیراز و استهبان [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 5-32]
 • جهان شناسی اندیشه فلسفی در شعر پروین اعتصامی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 63-88]
 • جهت‌گیری ارزشی بدن و ارزش‌ها: اهمیت باریک اندامی در میان زنان و دختران و رابطه آن با جهت‌گیری ارزشی آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 7-54]
 • جهت گیری مذهبی برونی سبک های هویت و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 137-158]
 • جهت گیری مذهبی درونی سبک های هویت و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 137-158]
 • جوامع مردسالار لالایی‎ها و بازتاب سوژه‎ گی زنان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 7-34]
 • جوان بررسی کیفی / کمی عملکرد خانواده ی معتادان جوان [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 60-88]
 • جوانان عوامل موثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 65-84]
 • جوانان بررسی مقایسه ای تعهد اجتماعی، شادکامی و سلامت روان در دانش آموزان و دانشجویان با تاکید بر عامل جنسیت [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 7-36]
 • جوانان امنیت و جنسیت: تفاوت های بین جنسی در مقابل نابرابری های اجتماعی و منطقه ای [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 7-32]
 • جواهرالاسمار جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 7-38]
 • جوسازمانی مشارکتی تأثیر جوسازمانی مشارکتی بر اشتراک دانش با نقش تعدیلی انگیزش ذاتی و استقلال شغلی [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 131-164]
 • جو مدرسه بررسی میزان رفتارهای پرخطر و سنجش عوامل خانوادگی و آموزشی موثر بر آن در دانش آموزان دخترکرمان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 37-70]

چ

 • چامعه‌پذیری جنسیتی نقش اینترنت در جامعه پذیری جنسیتی و تغییر سبک زندگی زنان در ایران و ترکیه [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 87-110]
 • چرخه زنده گی زناشویی بار تکفل و عوامل فرهنگی - اجتماعی موثر بر آن با تاکید بر مساله اشتغال زنان [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 31-46]
 • چند همسرگزینی بررسی جامعه شناختی - حقوقی تک همسری در ایران [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 7-37]

ح

 • حاشیه نشین روسپی‌گری زنان (مورد پژوهی روسپی‌گری زنان کولی در محله حکمت‌آباد کرمانشاه) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 145-164]
 • حالات روان‌شناختی مثبت پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 137-154]
 • حامد ابوزید تاثیر پایه های فکری ابوزید در نگرش او به مسائل زنان [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 87-102]
 • حجاب اسلامی بازتولید الگوهای حجاب در ایران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 145-166]
 • حرفه ای آزمون فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار در ایران (با استفاده از شاخص دونکن) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 29-47]
 • حساسیت جنسیتی بررسی باورهای برنامه ریزان درسی درباره تفاوت های دختران و پسران در زمینه شناختی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 83-96]
 • حساسیت زدایی منظم بررسی اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 123-139]
 • حضور رابطه حضور زنان در فضای شهری با معیارهای مطلوبیت شهری با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 71-108]
 • حق حبس بررسی مهریه در حقوق موضوعه ایران [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • حق ریاست شوهر سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 111-126]
 • حق طلاق طلاق قضایی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 47-65]
 • حق طلاق مطالعه تطبیقی حق طلاق به علت عدم انفاق در حقوق ایران، فقه عامه، و حقوق مصر و سوریه [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • حق مالی تحلیل ماهیت نفقه با روی کرد قوانین کنونی ایران و برخی کشورهای دیگر [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-125]
 • حقوق اجتماعی و اقتصادی زنان بررسی تأثیر نوع و میزان فعالیت زنان روستایی بر سطح حقوق اقتصادی- اجتماعی آن‌ها [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 119-148]
 • حقوق ایران بررسی جامعه شناختی - حقوقی تک همسری در ایران [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 7-37]
 • حقوق زن بررسی جامعه‌شناختی نگرش به مهریه در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 43-68]
 • حقوق مالی مطلقات متعه الطلاق (بررسی مبانی فقهی بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 141-158]
 • حکمت دیه بررسی حکمت تفاوت دیه نفس و اعضای زن و مرد در فقه شیعه [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 123-140]
 • حل مساله بررسی باورها و ارزش های دانش آموزان، خانواده، و کتاب های درسی درباره تساوی جنسیت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 27-46]
 • حمایت اجتماعی بررسی میزان خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 5-28]
 • حمایت اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 167-196]
 • حمایت اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]
 • حمایت اجتماعی بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 81-104]
 • حمایت اجتماعی ادراک شده حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی پس از زایمان با نقش واسطه گری راهبردهای مقابله ای [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 57-86]
 • حمایت های اجتماعی و خانوادگی بررسی نقش خشونت علیه زنان، جامعه پذیری جنسیتی و سرمایه های اجتماعی در پیش بینی سلامت روان گروهی از زنان شهر تهران [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 55-80]
 • حمایت‌ها و سرمایه‌های اجتماعی مطالعة جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 64-91]
 • حین پی آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 125-151]
 • حوزه دین داری و نگرش مدرن در میان زنان طلبه و دانشجو [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 7-29]
 • حوزه عمومی زنان و فضای سوم؛ بازخوانی مفهوم حوزه عمومی در محدوده مرکزی شهر تهران(خیابان انقلاب) [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 107-138]
 • حوزۀ شخصی استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری (مطالعه موردی دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های شهر تهران) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 95-122]

خ

 • خیانت زناشویی نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 129-152]
 • خانه بررسی برخی عوامل موثر بر سهم بری زنان از خانه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 115-127]
 • خانه دار مقایسه سویه های متفاوت رضامندی از زنده گی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 71-88]
 • خانه داری آیا می توان بین کار زن در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد؟ [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 4-26]
 • خانه داری احساس ناسازگاری میان نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 47-70]
 • خانه داری زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 7-42]
 • خانه‌داری زنان اقتصاد غیررسمی، خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 91-114]
 • خانوادگی نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 7-42]
 • خانواده بررسی شیوه های ارتباط شبکه ای زنان کارآفرین ایرانی و تاثیر آن در راه اندازی کسب و کار [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 5-22]
 • خانواده بررسی جامعه شناختی - حقوقی تک همسری در ایران [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 7-37]
 • خانواده بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی در خانواده های شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 5-30]
 • خانواده بررسی باورها و ارزش های دانش آموزان، خانواده، و کتاب های درسی درباره تساوی جنسیت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 27-46]
 • خانواده خانواده و ارتقای شغلی زنان: بررسی عوامل موثر برمیزان ارتقای شغلی زنان شاغل در اداره های دولتی شهرستان اسکو، با تاکید بر خانواده [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 89-110]
 • خانواده پویایی خانواده و سلامت زنان: پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 45-57]
 • خانواده بررسی تجربه دبیران زن از ایفای هم زمان نقش کار - خانواده و تاثیر آن بر چگونگی تدریس آن ها [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-148]
 • خانواده میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 90- 89 [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 111-138]
 • خانواده بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 83-112]
 • خانواده تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 7-42]
 • خانواده بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 77-98]
 • خانواده بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعة موردی: زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 29-60]
 • خانواده تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 123-152]
 • خانواده بررسی دیدگاه زنان کُرد نسبت به الگوی ازدواج خویشاوندی در مهاباد [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 155-185]
 • خانواده مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره‌‌آمیز در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-184]
 • خانواده بررسی رابطه ناکامی و خشونت روانی-کلامی مردان و زنان در خانوادههای شهر اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 131-168]
 • خانواده گرایی بررسی نقش گذار جمعیتی در تغییرات جامعه شناختی خانواده [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 81-102]
 • خداانگاری کهن الگوهای زایش یا مادران ازلی و نمود آن در غزل های بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 103-127]
 • خدمات رسانی بررسی محتوای مناسب سامانه ترویج برای زنان روستایی استان خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 31-55]
 • خرید الکترونیک بررسی تفاوت های جنسیتی در انگیزه های خرید الکترونیکی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 7-33]
 • خرید اینترنتی بررسی تفاوت های جنسیتی در انگیزه های خرید الکترونیکی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 7-33]
 • خرید آنلاین نگاهی پدیدارشناختی به تمایل زنان به استفاده از خرید آنلاین [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 69-100]
 • خستگی هیجانی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 175-204]
 • خشونت تغییر الگوی نقش اجتماعی زنان هند با توجه به فیلم‌های سه دهة اخیر‌ [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-160]
 • خشونت تجربه شده بررسی میزان خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 5-28]
 • خشونت جنسی رابطه بین تجربه خشونت در دوران کودکی و خشونت علیه زنان در شهر کوهدشت [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 93-118]
 • خشونت خانگی ارزش های پدرسالاری و خشونت علیه زنان [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 55-79]
 • خشونت خانگی میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 90- 89 [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 111-138]
 • خشونت روانی رابطه بین تجربه خشونت در دوران کودکی و خشونت علیه زنان در شهر کوهدشت [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 93-118]
 • خشونت عاطفی رابطه ساده و چندگانه آزار عاطفی و اختلال های روانی در زنان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 77-95]
 • خشونت علیه زنان بررسی میزان خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 5-28]
 • خشونت علیه زنان ارزش های پدرسالاری و خشونت علیه زنان [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 55-79]
 • خشونت علیه زنان بررسی نقش خشونت علیه زنان، جامعه پذیری جنسیتی و سرمایه های اجتماعی در پیش بینی سلامت روان گروهی از زنان شهر تهران [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 55-80]
 • خشونت علیه زنان رابطه بین تجربه خشونت در دوران کودکی و خشونت علیه زنان در شهر کوهدشت [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 93-118]
 • خشونت علیه زنان مطالعه تطبیقی خشونت علیه زنان در مناطق کردنشین ایران و عراق [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 131-162]
 • خشونت علیه زنان ازدواج کرده مطالعة جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 64-91]
 • خشونت علیه زنان در خانواده ره یافت های کمی و کیفی اندازه گیری خشونت علیه زنان در خانواده با تاکید بر روش ترکیبی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 7-32]
 • خشونت فیزیکی رابطه بین تجربه خشونت در دوران کودکی و خشونت علیه زنان در شهر کوهدشت [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 93-118]
 • خشونت مالی رابطه بین تجربه خشونت در دوران کودکی و خشونت علیه زنان در شهر کوهدشت [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 93-118]
 • خصوصیات رهبری مدل دستیابی زنان کُرد به جایگاه‌های رهبری در اقلیم کردستان عراق [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • خصوصیات فردی بررسی اهمیت عوامل بازدارنده زنان تهران از مشارکت در ورزش تفریحی با توجه به متغیر خصوصیات فردی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 113-134]
 • خطی در پژوهش دلفای کیفی، ابزار پژوهش علمی علوم اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 86-121]
 • خطرپذیری بررسی عوامل موثر بر خطرپذیری و درک خطر در زنان شالی کار شهرستان رشت در سال کشت 84-83 [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 5-21]
 • خطر هدفمند جوانان و عشق؛ تاثیر زمینه اجتماعی در مفهوم پردازی رابطه عاشقانه [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 81-104]
 • خلاقیت نقش باورهای فرزندپروری و نگرش مادران به تفکر خلاق بر خلاقیت کودکان [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 7-24]
 • خلوت شخصی سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 5-31]
 • خودآزمایی سینه برساخت اجتماعی سرطان سینه: مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریز [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 51-84]
 • خود اظهاری استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری (مطالعه موردی دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های شهر تهران) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 95-122]
 • خودباوری احساس شادکامی دختران شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • خودباوری بررسی تطبیقی ارزش‌های مصرفی زنان شاغل و خانه‌دار شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • خودپنداره رابطه تعهد روانی با سطوح خودپنداره و عدالت سازمانی ادراک شده: مطالعه تطبیقی زنان و مردان [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 35-58]
 • خودپنداره بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت جنسیتی دختران جوان: نمونه مورد مطالعه دبیرستان های ناحیه دو شهر شیراز [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 7-40]
 • خود پنداره سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 5-31]
 • خود/دیگری فمینیسم و فلسفه اگزیستانسیالیسم [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 73-87]
 • خودسوزی بررسی کیفیّت زندگی در زنان اقدام کننده به خودسوزی در مقایسه با گروه گواه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]
 • خودشیء‌انگاری خود شیء‌انگاری و رابطه آن با افسردگی و عزّت نفس در گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • خودکارآمدی تاثیر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر بر روی خودکارآمدی عزت نفس دختران نوجوان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 143-168]
 • خودکارآمدی تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 7-32]
 • خودکارآمدی بررسی نقش میانجی عزت‌نفس و خودکارآمدی با تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 151-186]
 • خودکارآمدی سهم خودکارآمدی و هیجان خواهی در پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت در دختران [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 31-56]
 • خودکارآمدی تحصیلی بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش های علوم ریاضی و علوم انسانی) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 29-45]
 • خودکارآمدی جسمانی مقایسه عزّت نفس، خود‌کارآمدی جسمانی و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر با اضطراب اجتماعی اندام بالا و پایین [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • خودکارآمدی درک‏ شده کاربرد اینترنت بر مبنای خودکارآمدی و کلیشه‌های جنسیّتی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 147-170]
 • خودکارآمدی عمومی نقش ذهن آگاهی، خودکارآمدی عمومی و هوش هیجانی در پیش بینی تنیدگی ادراک شده دانشجویان دختر [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 189-212]
 • خودکشی بررسی کیفیّت زندگی در زنان اقدام کننده به خودسوزی در مقایسه با گروه گواه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]
 • خودکفایی تعیین عوامل موثر در تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 121-141]
 • خودکنترلی پایین مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 25-54]
 • خودگردانی در یادگیری بررسی رفتار هم دلانه دختران نوجوان دبیرستانی با مادران شان و رابطه آن با مهارت فراشناخت و پیش رفت تحصیلی در شهر تهران [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 67-82]
 • خودمختاری سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 5-31]
 • خودنظم بخشی اثربخشی آموزش مهارت های خودنظم بخشی بر شادکامی دانش آموزان دختر اول دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 103-120]
 • خویشاوند نزدیک بررسی دیدگاه زنان کُرد نسبت به الگوی ازدواج خویشاوندی در مهاباد [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 155-185]
 • خوش نودی از پیوند زناشویی بررسی پیوند الگوهای ارتباطی با خوش نودی زناشویی [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 57-70]
 • خوش نودی زناشویی تاثیر درمان شناختی ­رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش خوش نودی زناشویی در زنان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 25-42]
 • خوش نودی زناشویی نقش رابطه رومانتیک و رفتارهای غیرکلامی در پیش بینی خوش نودی زناشویی در زنان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 93-107]
 • خون بها بررسی حکمت تفاوت دیه نفس و اعضای زن و مرد در فقه شیعه [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 123-140]

د

 • داده بنیاد تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 7-38]
 • داده‌های تابلویی‌ عوامل تعیین‌کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 165-186]
 • داستان نویسی معاصر بررسی جایگاه زنان در داستان های کوتاه احمدمحمود [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • دانش بررسی نگرش کارمندان زن آموزش و پرورش کرج به وضعیت مشارکت زنان در تصمیم گیری [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 95-115]
 • دانش آموز اثربخشی آموزش مهارت های خودنظم بخشی بر شادکامی دانش آموزان دختر اول دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 103-120]
 • دانش آموزان بررسی میزان رفتارهای پرخطر و سنجش عوامل خانوادگی و آموزشی موثر بر آن در دانش آموزان دخترکرمان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 37-70]
 • دانش ‌آموزان بررسی نقش آموزش بر روحیه کارآفرینانه دانش ‌آموزان هنرستان ‌های حرفه ‌ای دخترانه استان مازندران [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 111-141]
 • دانشجو تجارب روابط دوستی دختر و پسردانشجو» با رویکردی پدیدارشناسانه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 43-80]
 • دانشجویان بررسی جامعه‌شناختی نگرش به مهریه در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 43-68]
 • دانشجویان بررسی رابطة ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان دختر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 161-180]
 • دانشجویان رضایت از زندگی دانشجویان: پیش بینی بر اساس دینداری، معنا در زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 195-222]
 • دانش جویان بررسی تطبیقی تفاوت های جنسیتی در عادت های غذایی دانش جویان ایرانی و هندی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 97-126]
 • دانشجویان دختر بررسی میزان اضطراب رقابتی دانشجویان دختر در مسابقات قهرمانی [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 112-127]
 • دانشجویان دختر دانشگاه علمی کاربردی ارزیابی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دختر مراکز علمی- کاربردی استان گلستان [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 163-179]
 • دانشجویان زن مقایسه اثربخشی آموزش ابراز وجود و مهارت حل مساله بر میزان رضایت زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 85-108]
 • دانشجویان علوم اجتماعی بررسی تفاوت‌های جنسیّتی در سرمایة اجتماعی در میان دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه خوارزمی تهران [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 33-62]
 • دانشجویان متاهل بررسی رابطه سازگاری زناشویی و به زیستی روانی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 91-104]
 • دانشگاه دین داری و نگرش مدرن در میان زنان طلبه و دانشجو [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 7-29]
 • دانشگاه تجارب روابط دوستی دختر و پسردانشجو» با رویکردی پدیدارشناسانه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 43-80]
 • دانشگاه ارومیه بررسی نقش سقف شیشه‌ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 149-172]
 • دانشگاه فردوسی مشهد تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی با تاکید بر ارزش‌های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • دانشگاه های تهران ارتباط بخشش با رضایت از زندگی در بانوان دانشجوی متاهل غیربومی دانشگاه های تهران [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 109-122]
 • دبیران زن بررسی تجربه دبیران زن از ایفای هم زمان نقش کار - خانواده و تاثیر آن بر چگونگی تدریس آن ها [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-148]
 • دختر اثربخشی آموزش مهارت های خودنظم بخشی بر شادکامی دانش آموزان دختر اول دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 103-120]
 • دختر رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • دختر بررسی رابطة ترس از موفقیت، احساس شرم و گناه با نشانگان وانمودگرایی در دانشجویان دختر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 161-180]
 • دختران بررسی رابطه جامعه پذیری و نگرش دختران به ارزش های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 67-99]
 • دختران بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش های علوم ریاضی و علوم انسانی) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 29-45]
 • دختران مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 25-54]
 • دختران مطالعه رابطه بین رسانه ها، تصویر بدن و عزت نفس با عمل و تمایل به آرایش [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 133-160]
 • دختران دانش آموز دبیرستانی بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرستانی واختلالات رفتاری دختران شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 29-57]
 • دختران دانشجو بررسی رابطه احساس نابرابری جنسیتی و انگیزه تحرک اجتماعی در دختران دانشجو [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 51-75]
 • دختران دانش جو شناسایی و رتبه بندی انگیزه های کارآفرینی دختران دانش جو با روی کرد TOPSIS فازی: بررسی دانشجویان دختر گروه اقتصاد و حساب داری دانشگاه یزد [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 7-29]
 • دختران روستایی عوامل موثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 65-84]
 • دختران شهر ایلام احساس شادکامی دختران شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • دختران نوجوان تاثیر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر بر روی خودکارآمدی عزت نفس دختران نوجوان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 143-168]
 • دختران و مادران مقایسه ارزش ‌های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران شهر‌های لار و جهرم [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 7-34]
 • دختر فراری اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری (شهر اصفهان: یک پژوهش مورد – منفرد) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 139-162]
 • درآمد جنسیتی رشد بخشی و اثر آن بر درآمد جنسیتی نیروی کار در ایران (رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 115-136]
 • درد برساخت اجتماعی سرطان سینه: مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریز [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 51-84]
 • درگیری شناختی تفاوت های جنسیتی در خودکارآمدی، اهداف پیشرفت، ارزش تکلیف، درگیری شناختی و پیشرفت ریاضی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 7-32]
 • درماندگی آموخته‌شده بررسی روابط علی بین نقش‌های جنسیّتی، تاب‌آوری، سرسختی، درماندگی آموخته‌شده و هم‌وابستگی، در همسران افراد معتاد [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 69-92]
 • درمان شناختی تاثیر درمان شناختی ­رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش خوش نودی زناشویی در زنان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 25-42]
 • درمان شناختی ­ رفتاری تاثیر درمان شناختی ­رفتاری گروهی بر کاهش افسردگی و افزایش خوش نودی زناشویی در زنان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 25-42]
 • دست رسی تحلیل جنسیتی فعالیت های کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه: توصیه هایی برای عاملان توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 79-111]
 • دستگاه قضایی ایران بنیادهای نظری مخالفان قضاوت زنان در ایران [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 37-54]
 • دستگیرشدگان بررسی رابطه توسعه اقتصادی و اجتماعی با جرم زنان در ایران [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 31-53]
 • دستور کار 21 مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 53-70]
 • دشواری کار تاثیر ادراک دشواری کار بر کیفیت زندگی پرستاران [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 117-131]
 • دشواری کار زنان تاثیر دشواری کار زنان شاغل و هم کاری همسران در امور منزل بر رضایت از روابط زناشویی و اختلال های رفتاری فرزندان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 53-69]
 • دعاوی محدودیت ها و موانع شهادت زنان در محاکم قضایی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 105-121]
 • دگرگونی های ارزشی بازنمایی فرایند شکل‌گیری دگرگونی های ارزشی در افراد با محوریت زنان: مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از داده‌ها [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 157-208]
 • دگرگونی های نگرشی و ارزشی بررسی رابطه جامعه پذیری و نگرش دختران به ارزش های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 67-99]
 • دلایل ادامه زندگی مشترک رابطۀ دلایل ادامۀ زندگی مشترک با انواع راهبردهای حفظ رابطۀ زناشویی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 191-210]
 • دلاله بررسی سیمای عجوزه در ادب فارسی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 59-86]
 • دلبستگی نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک‌‌های دلبستگی در پیش‌بینی علائم نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 171-190]
 • دل بستگی زنان بررسی نقش میانجی و تعدیلی تبعیض ادراک شده در زنان، در پیوند میان سبک های دل بستگی و افسردگی [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 97-114]
 • دلزدگی زناشویی تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متاهل [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 93-114]
 • دلفای تصمیم گیری دلفای کیفی، ابزار پژوهش علمی علوم اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 86-121]
 • دلفای سیاسی دلفای کیفی، ابزار پژوهش علمی علوم اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 86-121]
 • دلگرمی تاثیر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر بر روی خودکارآمدی عزت نفس دختران نوجوان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 143-168]
 • دین تندیس های ایزد بانوان باروری ایران [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 43-73]
 • دینداری بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 123-156]
 • دینداری رضایت از زندگی دانشجویان: پیش بینی بر اساس دینداری، معنا در زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 195-222]
 • دین داری دین داری و نگرش مدرن در میان زنان طلبه و دانشجو [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 7-29]
 • دیه بررسی حکمت تفاوت دیه نفس و اعضای زن و مرد در فقه شیعه [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 123-140]
 • دهدشت تولید و بازتولید سلطه نمادین علیه زنان در دهدشت [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 7-64]
 • دهستان کیار غربی ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 159-188]
 • دوجنسیتی بودن بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان نابارور و بارور [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 47-61]
 • دوراهی‌اجتماعی بررسی رابطة جامعه‌پذیری‌جنسیتی و رفتار در دوراهی اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • دورکاری تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 7-42]
 • دوستی جهانی شدن و بازاندیشی الگوهای دوستی دختران و پسران: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 73-92]

ذ

 • ذکورت امکان اعمال ولایت قضایی زنان در سامانه حقوقی اسلام [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 179-191]
 • ذهن آگاهی نقش ذهن آگاهی، خودکارآمدی عمومی و هوش هیجانی در پیش بینی تنیدگی ادراک شده دانشجویان دختر [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 189-212]
 • ذهنیت هیجانی دلفای کیفی، ابزار پژوهش علمی علوم اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 86-121]

ر

 • رابطه پدر الگوی ساختاری ارتباط مشکلات عاطفی- روانی-رفتاری در خانواده اصلی با رضایت زناشویی زنان [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • رابطه رومانتیک نقش رابطه رومانتیک و رفتارهای غیرکلامی در پیش بینی خوش نودی زناشویی در زنان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 93-107]
 • رابطه عاشقانه جوانان و عشق؛ تاثیر زمینه اجتماعی در مفهوم پردازی رابطه عاشقانه [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 81-104]
 • رابطه مادر الگوی ساختاری ارتباط مشکلات عاطفی- روانی-رفتاری در خانواده اصلی با رضایت زناشویی زنان [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • رانده شدگی اجتماعی علل ترس از موفقیت در زنان شاغل [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 40-63]
 • راه اندازی کسب و کار انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 71-92]
 • راهبرد مقابله ای کندوکاو راهبردهای مقابله ای زنان میانسال در مواجهه با پیری و تغییرات بدنی مرتبط با آن [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 7-42]
 • راهبرد مقابله‌ای بررسی تفاوت‌های جنسیتی در راهبردهای مقابله‌ای در سازگاری زناشویی و مقایسه آن در زوجین شهر اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • راهبردهای حفظ رابطه زناشویی رابطۀ دلایل ادامۀ زندگی مشترک با انواع راهبردهای حفظ رابطۀ زناشویی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 191-210]
 • راهبردهای مقابله‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده و افسردگی پس از زایمان با نقش واسطه گری راهبردهای مقابله ای [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 57-86]
 • رخشان بنی اعتماد فمینیسم در فیلم های رخشان بنی اعتماد [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 59-76]
 • ریزش پنداشت از زندگی تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 7-38]
 • رژیم مالی مقایسه شرط تنصیف اموال زوج با اشتراک اموال در حقوق فرانسه [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • رسانه بررسی تطبیقی ارزش‌های مصرفی زنان شاغل و خانه‌دار شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • رسانه رابطة استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و پای‌بندی به هویت فرهنگی در زنان شهر تهران [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 187-216]
 • رسانه بررسی عوامل موثر بر انگیزه های زنان از تماشای سریالهای شبکه ماهواره ای جم (GEM TV) (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 137-170]
 • رســانه بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون‌های ماهواره‌ای با هویّت جنسیّتی دختران نوجوان شهر اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 99-128]
 • رسانه ها مطالعه رابطه بین رسانه ها، تصویر بدن و عزت نفس با عمل و تمایل به آرایش [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 133-160]
 • رسانه‌های جمعی الگوی نمایش کلیشه‌های جنسیّتی در تبلیغات تلویزیونی سیما [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 171-202]
 • ریسک بیکاری چرخه‌‌های تجاری و تفاوت ریسک بیکاری زنان و مردان در مقاطع تحصیلی مختلف در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]
 • رشته ی اجتماعی بررسی میزان اضطراب رقابتی دانشجویان دختر در مسابقات قهرمانی [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 112-127]
 • رشته ی انفرادی بررسی میزان اضطراب رقابتی دانشجویان دختر در مسابقات قهرمانی [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 112-127]
 • رشد اثر نابرابری جنسیتی بر رشد، بهره‌وری و باروری در ایران [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 7-33]
 • رشد بخشی رشد بخشی و اثر آن بر درآمد جنسیتی نیروی کار در ایران (رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 115-136]
 • رشد بنگاه ترکیب جنسیتی و رشد اشتغال بنگاه های تعاونی شواهدی از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 33-54]
 • رشد کسب و کار انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 71-92]
 • رضایت از روابط زناشویی تاثیر دشواری کار زنان شاغل و هم کاری همسران در امور منزل بر رضایت از روابط زناشویی و اختلال های رفتاری فرزندان [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 53-69]
 • رضایت از زندگی ارتباط بخشش با رضایت از زندگی در بانوان دانشجوی متاهل غیربومی دانشگاه های تهران [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 109-122]
 • رضایت از زندگی بررسی عوامل فشار آفرین شغلی و تعیین عوامل پیش بینی کننده ی رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 90-124]
 • رضایت از زندگی احساس شادکامی دختران شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • رضایت از زندگی الگوی نقش مؤلّفه‌های سرمایه روان‌شناختی در رضایت از زندگی و رضایت‌زناشویی در همسران ایثارگران شهرکرد [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • رضایت از زندگی پیش بینی رضایت از زندگی براساس ویژگی های شخصیتی و مکانیسم های دفاعی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 111-150]
 • رضایت از زندگی رضایت از زندگی دانشجویان: پیش بینی بر اساس دینداری، معنا در زندگی و انعطاف‌پذیری شناختی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 195-222]
 • رضایت از زندگی نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی گری شادکامی [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 169-200]
 • رضایت از عملکرد ناجا بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهر ایلام) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 103-127]
 • رضایت جنسی مقایسه تصور بدنی، رضایت جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه (گروه جراحی حفظ سینه و جراحی ماستکتومی) با زنان غیرمبتلا در استان مرکزی [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 41-62]
 • رضایت جنسی نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 165-188]
 • رضایت جنسی بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 198-177]
 • رضایت زناشویی بررسی تاثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 49-72]
 • رضایت زناشویی بررسی رابطه سبک های دلبستگی عاشقانه و عشق با رضایت زناشویی [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 67-86]
 • رضایت زناشویی مقایسه اثربخشی آموزش ابراز وجود و مهارت حل مساله بر میزان رضایت زناشویی زنان دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 85-108]
 • رضایت زناشویی نقش احساس قدرشناسی و آگاهی از درآمد شوهر در رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 115-134]
 • رضایت زناشویی الگوی نقش مؤلّفه‌های سرمایه روان‌شناختی در رضایت از زندگی و رضایت‌زناشویی در همسران ایثارگران شهرکرد [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • رضایت زناشویی نقش فاصلۀ بین انتظارات و واقعیّتِ رابطة زناشویی در رضایت زناشویی زنان و مردان شهر تهران [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • رضایت زناشویی بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 81-104]
 • رضایت زناشویی نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 165-188]
 • رضایت زناشویی رابطه استفاده آسیب‌زای مادران از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مشکلات رفتاری کودکان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 193-218]
 • رضایت زناشویی مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل: یک مطالعه فراتحلیل [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 201-248]
 • رضایت زناشویی.‏ نقش مؤلفه های فضیلت زناشویی در پیش بینی شادکامی و رضایت زناشویی مردان و زنان متأهل شهر تهران [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 159-179]
 • رضایت زناشویی زنان الگوی ساختاری ارتباط مشکلات عاطفی- روانی-رفتاری در خانواده اصلی با رضایت زناشویی زنان [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • رضایت زناشویی والدین بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 124-148]
 • رضایت زناشویی والدین الگوی ساختاری ارتباط مشکلات عاطفی- روانی-رفتاری در خانواده اصلی با رضایت زناشویی زنان [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • رضایت زندگی و زنان تاثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 5-40]
 • رضایت شغلی بررسی عوامل فشار آفرین شغلی و تعیین عوامل پیش بینی کننده ی رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 90-124]
 • رضایت مندی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر سازگاری زنان معاود در ایلام [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 63-82]
 • رضایت‌مندی تحلیل تطبیقی رضایت‌مندی زنان از پارک‌های شهری ـ پارک بانوان حجاب و پارک مختلط ملت (مشهد) [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 43-76]
 • رضایت مندی زناشویی بررسی نقش پیش بین تصویر بدنی و شاخص توده بدن، بهوشیاری زمینه ای و ناگویی خلقی در رضایت مندی زناشویی زنان شاغل [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 43-68]
 • رضایت‌مندی شغلی تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی با تاکید بر ارزش‌های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • رضامندی زناشویی مقایسه سویه های متفاوت رضامندی از زنده گی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 71-88]
 • رفاه اجتماعی بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 135-164]
 • رفتاری در خانواده اصلی الگوی ساختاری ارتباط مشکلات عاطفی- روانی-رفتاری در خانواده اصلی با رضایت زناشویی زنان [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • رفتار کارآفرینانه اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان دچار ناتوانی جسمی حرکتی [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 71-98]
 • رفتار مصرف کننده بررسی تفاوت زنان و مردان در زمینه تاثیرپذیری از نفوذ دیگران در خرید (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 105-132]
 • رفتارهای پرخطر بررسی میزان رفتارهای پرخطر و سنجش عوامل خانوادگی و آموزشی موثر بر آن در دانش آموزان دخترکرمان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 37-70]
 • رفتارهای پرخطر و دختران آلکسیتمیا و ادراک تنهایی زنگ خطری برای گرایش دختران به رفتارهای پر خطر [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 189-212]
 • رفتارهای غیرکلامی نقش رابطه رومانتیک و رفتارهای غیرکلامی در پیش بینی خوش نودی زناشویی در زنان [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 93-107]
 • رگرسیون لوجیت تعیین عوامل موثر در تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 121-141]
 • رهیافت ستانده اقتصاد غیررسمی، خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 91-114]
 • رهیافت نهاده اقتصاد غیررسمی، خانه‌داری زنان و عوامل مؤثر برآن (مطالعه موردی زنان متأهل شهر اهواز) [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 91-114]
 • رهبری زنان مدل دستیابی زنان کُرد به جایگاه‌های رهبری در اقلیم کردستان عراق [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • روابط اجتماعی عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 75-101]
 • روابط اجتماعی زنان و اعتماد: مطالعه اعتماد اجتماعی زنان تهران [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 97-118]
 • روابط اجتماعی و دینداری بررسی تطبیقی ارزش‌های مصرفی زنان شاغل و خانه‌دار شهر یزد و عوامل مؤثر بر آن [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • روابط پیش از ازدواج بررسی رابطه جامعه پذیری و نگرش دختران به ارزش های سنتی و مدرن در زمینه روابط بین شخصی دو جنس پیش از ازدواج [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 67-99]
 • روابط خودی مطالعه کیفی طیف الگوی روابط خودی تاثیرگذار در قضاوت اخلاقی براساس جنسیت [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 109-130]
 • روابط زناشویی بررسی تفاوت های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متاهل [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 35-52]
 • روابط عمودی دلفای کیفی، ابزار پژوهش علمی علوم اجتماعی [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 86-121]
 • روابط فرازناشویی رابطه سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرا زناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 209-228]
 • روابط فرازناشویی زنان نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 7-42]
 • روایت جنسیت و جدایی: روایت زنانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 35-62]
 • روایت ها بنیادهای نظری مخالفان قضاوت زنان در ایران [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 37-54]
 • روانی الگوی ساختاری ارتباط مشکلات عاطفی- روانی-رفتاری در خانواده اصلی با رضایت زناشویی زنان [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • روان درمانی بین فردی بررسی اثر‌بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 151-174]
 • روان نژندگرایی بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان نابارور و بارور [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 47-61]
 • روسپی گری روسپی‌گری زنان (مورد پژوهی روسپی‌گری زنان کولی در محله حکمت‌آباد کرمانشاه) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 145-164]
 • روستا بررسی و تحلیل موانع فعالیت زنان روستایی با استفاده از روش میزان انحراف از اپتیمم نمونه موردی: (روستاهای چهارقلعه شهرستان بهشهر) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 87-110]
 • روستای پشت رود بم نقش اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت رود بم [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 105-132]
 • روستاهای بندپی شرقی پی آمد مهاجرت انفرادی مردان بر کارکرد زنان در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای بند پی شرقی، مازندران) [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 147-176]
 • روستای وَرده بررسی تأثیر نوع و میزان فعالیت زنان روستایی بر سطح حقوق اقتصادی- اجتماعی آن‌ها [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 119-148]
 • روش تحلیل سلسله مراتبی اولویت بندی موانع موثر بر کارآفرینی زنان روستایی (با روش AHP) مطالعه موردی: استان اردبیل [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 159-177]
 • روش کیفی بررسی فرایندهای تفسیری و معنایی مبتنی بر جنسیّت در انتخاب کنش اخلاقی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 7-32]
 • روش نظریة داده بنیاد کلاسیک مدل دستیابی زنان کُرد به جایگاه‌های رهبری در اقلیم کردستان عراق [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 63-98]
 • روش های زنانه بررسی تفاوت نقش مردان و زنان در تنظیم خانواده مطالعه موردی شهر نجف آباد [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 59-80]
 • روش های مردانه بررسی تفاوت نقش مردان و زنان در تنظیم خانواده مطالعه موردی شهر نجف آباد [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 59-80]
 • رویکرد آدلر تاثیر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر بر روی خودکارآمدی عزت نفس دختران نوجوان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 143-168]
 • رویکرد اندام وار سنجش پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقر [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 55-76]
 • رویکرد پدیدارشناسی نگاهی پدیدارشناختی به تمایل زنان به استفاده از خرید آنلاین [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 69-100]
 • رویکرد پدیدار شناسی تجارب روابط دوستی دختر و پسردانشجو» با رویکردی پدیدارشناسانه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 43-80]

ز

 • زبان زنان و زبان: بازنمایی هویت جنسیتی در کتاب های زبان های فارسی، عربی و انگلیسی مدارس ایران [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 161-181]
 • زبان های فارسی و عربی و انگلیسی در کتاب های درسی زنان و زبان: بازنمایی هویت جنسیتی در کتاب های زبان های فارسی، عربی و انگلیسی مدارس ایران [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 161-181]
 • زمان و فضای فرهنگی تاثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 5-40]
 • زمین زایی کهن الگوهای زایش یا مادران ازلی و نمود آن در غزل های بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 103-127]
 • زمینه اجتماعی جوانان و عشق؛ تاثیر زمینه اجتماعی در مفهوم پردازی رابطه عاشقانه [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 81-104]
 • زمینه های شناختی بررسی باورهای برنامه ریزان درسی درباره تفاوت های دختران و پسران در زمینه شناختی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 83-96]
 • زن جایگاه زن در هنر تجسمی امروز ایران [دوره 4، شماره 1، 1385]
 • زن خوانشی از زن در شاهنامه [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 111-141]
 • زن نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 5-25]
 • زن محدودیت ها و موانع شهادت زنان در محاکم قضایی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 105-121]
 • زن سیمای زن در تذکره الاولیای عطار نیشابوری [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 135-147]
 • زن بررسی جامعه شناختی - حقوقی تک همسری در ایران [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 7-37]
 • زن برداشت ها و کج فهمی های مرد سالارانه از متون دینی در ادب فارسی [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • زن نقش زن در ادبیات اندلس با تاکید بر ولاده [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • زن تحلیل و افزایش کارکرد کارکنان دانشی زن: موردکاوی شرکت پارس خودرو [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 7-29]
 • زن مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 53-70]
 • زن جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 7-38]
 • زن بررسی جایگاه زنان در داستان های کوتاه احمدمحمود [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • زن تاثیر پایه های فکری ابوزید در نگرش او به مسائل زنان [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 87-102]
 • زن تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 7-26]
 • زن تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه‌کاری شرطی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 129-154]
 • زن جنسیت و جدایی: روایت زنانه [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 35-62]
 • زن آرمانی زن آرمانی نظامی گنجوی در آیینه شیرین [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • زناشویی احساس ناسازگاری میان نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 47-70]
 • زنان بررسی و مقایسه پایگاه های هویت در میان دختران و پسران دانشجو [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 87-110]
 • زنان بررسی مشکلات ناشی از هم زمانی نقش های خانگی و اجتماعی زنان شاغل شهر کرمان [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 130-156]
 • زنان آموزش و جنسیت در ایران [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 70-100]
 • زنان شناسایی و رتبه بندی عامل های موثر در گماشته نشدن زنان به پست های مدیریتی در سازمان های دولتی استان یزد [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 101-122]
 • زنان مقایسه سویه های متفاوت رضامندی از زنده گی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 71-88]
 • زنان بررسی شیوه های ارتباط شبکه ای زنان کارآفرین ایرانی و تاثیر آن در راه اندازی کسب و کار [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 5-22]
 • زنان چندگانه گی پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان و بیماری های روانی [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 31-59]
 • زنان خانواده و ارتقای شغلی زنان: بررسی عوامل موثر برمیزان ارتقای شغلی زنان شاغل در اداره های دولتی شهرستان اسکو، با تاکید بر خانواده [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 89-110]
 • زنان بررسی جنسیت در ضرب المثل ها با توجه به آیات و احادیث [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • زنان تبیین نیازهای آموزشی زیست محیطی زنان خانه دار: مطالعه موردی زنان خانه دار منطقه 12 تهران [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 7-23]
 • زنان پویایی خانواده و سلامت زنان: پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 45-57]
 • زنان فمینیسم در فیلم های رخشان بنی اعتماد [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 59-76]
 • زنان رابطه ساده و چندگانه آزار عاطفی و اختلال های روانی در زنان شهر اصفهان [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 77-95]
 • زنان بررسی رابطه هوش عاطفی و سلامت عمومی در مدیران زن شهر اصفهان [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 55-68]
 • زنان بررسی اثربخشی مدیریت تعارض کار خانواده بر کاهش تعارض کار ­ خانواده و خانواده ­ کار زنان شاغل [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 133-152]
 • زنان دین داری و نگرش مدرن در میان زنان طلبه و دانشجو [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 7-29]
 • زنان نقش اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت رود بم [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 105-132]
 • زنان اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان دچار ناتوانی جسمی حرکتی [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 71-98]
 • زنان بازنمایی تجربه زنان از جهان اجتماعی در رمان: تحلیل جامعه شناسانه پنج رمان پرفروش دهه 1375 تا 1385 [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 99-117]
 • زنان عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 75-101]
 • زنان زنان و اعتماد: مطالعه اعتماد اجتماعی زنان تهران [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 97-118]
 • زنان رابطه تعهد روانی با سطوح خودپنداره و عدالت سازمانی ادراک شده: مطالعه تطبیقی زنان و مردان [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 35-58]
 • زنان بررسی گرایش زنان به جراحی زیبایی در شهر تهران [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 61-80]
 • زنان اثربخشی آموزش امنیت هیجانی بر تعارضات زناشویی زنان متاهل شهر اصفهان [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 103-124]
 • زنان تاثیر طبیعت درمانی بر شاخص های بهزیستی، شادکامی و ساعات غیبت از محیط کار زنان شاغل در بیمارستان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 33-50]
 • زنان تناسب اندام و رابطه آن با عوامل اجتماعی و روانی در میان زنان شهر اصفهان [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 159-179]
 • زنان وضعیت زنان در اشتغال و مدیریت مطالعه موردی ایران [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 77-103]
 • زنان جنبش زنان ایران؛ از ایستایی تا پویایی [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 105-128]
 • زنان تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 81-102]
 • زنان جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 133-158]
 • زنان بررسی اثر نسبی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیّتی (مطالعه بین کشوری بازار کار) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-28]
 • زنان بازتولید الگوهای حجاب در ایران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 145-166]
 • زنان ادارک امنیت محله‌ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت‌های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 125-150]
 • زنان بررسی اثر‌بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 151-174]
 • زنان عوامل نهادی رسمی و غیر رسمی تأثیرگذار بر اجرای فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی توسط زنان [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • زنان تأثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پست‌های سازمانی [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • زنان بررسی عوارض و تبعات اعتیاد همسر از طریق مقایسه زنان عادی و زنان دارای همسر معتاد [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • زنان تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 7-42]
 • زنان الگوی نمایش کلیشه‌های جنسیّتی در تبلیغات تلویزیونی سیما [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 171-202]
 • زنان تحلیل اثرات دورکاری زنان شاغل و متأهل بر تعادل کار- زندگی [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 7-42]
 • زنان بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 77-98]
 • زنان رابطة استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان و پای‌بندی به هویت فرهنگی در زنان شهر تهران [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 187-216]
 • زنان فراتحلیل 4 دهه پژوهش در حوزه مشارکت زنان [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 34-70]
 • زنان بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری (با تاکید بر ویژگیهای کالبدی شهری) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 87-126]
 • زنان بررسی عوامل موثر بر انگیزه های زنان از تماشای سریالهای شبکه ماهواره ای جم (GEM TV) (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 137-170]
 • زنان بازنمایی فرایند شکل‌گیری دگرگونی های ارزشی در افراد با محوریت زنان: مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از داده‌ها [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 157-208]
 • زنان بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 123-156]
 • زنان تحلیل جامعه شناختی سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی ایران [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 7-39]
 • زنان نگاهی پدیدارشناختی به تمایل زنان به استفاده از خرید آنلاین [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 69-100]
 • زنان زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 7-42]
 • زنان بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 198-177]
 • زنان بررسی رابطه نابرابری، تفاوت و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 7-32]
 • زنان بررسی نقش میانجی عزت‌نفس و خودکارآمدی با تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 151-186]
 • زنان رابطه حضور زنان در فضای شهری با معیارهای مطلوبیت شهری با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 71-108]
 • زنان مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل: یک مطالعه فراتحلیل [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 201-248]
 • زنان ایرانی و ارمنی مطالعة جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 64-91]
 • زنان جوان عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی زنان جوان در ایران [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • زنان خانه دار بررسی پیوند ناهم سان همسری فرهنگی با میزان اختلافات زناشویی [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 31-51]
 • زنان خانه‌دار‌ نقش احساس قدرشناسی و آگاهی از درآمد شوهر در رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 115-134]
 • زنان دارای شوهران وابسته بررسی تجربه ی زیسته ی زنان دارای شوهر وابسته: یک مطالعه‌ی پدیدارشناختی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • زنان دچار ناتوانی جسمی ­ حرکتی اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان دچار ناتوانی جسمی حرکتی [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 71-98]
 • زنان در آستانه طلاق تعیین علت های جدایی مطرح شده از زنان در آستانه طلاق براساس سناریوهای زندگی آن ها [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 151-176]
 • زنان روستایی پی آمد مهاجرت انفرادی مردان بر کارکرد زنان در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای بند پی شرقی، مازندران) [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 147-176]
 • زنان روستایی عوامل دموگرافیک موثر بر مشارکت زنان روستایی در برنامه های ترویجی: مطالعه موردی شهرستان سنقر و کلیایی [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 115-133]
 • زنان روستایی بررسی محتوای مناسب سامانه ترویج برای زنان روستایی استان خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 31-55]
 • زنان روستایی سنجش پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقر [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 55-76]
 • زنان روستایی تعیین ‌کننده ‌های مشارکت اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان بویراحمد [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 139-166]
 • زنان روستایی بررسی تاثیر ویژگی های فردی و خانوادگی زنان روستایی بر انگیزه مشارکت آن ها در فعالیت های کشاورزی [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 149-167]
 • زنان روستایی بررسی و تحلیل موانع فعالیت زنان روستایی با استفاده از روش میزان انحراف از اپتیمم نمونه موردی: (روستاهای چهارقلعه شهرستان بهشهر) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 87-110]
 • زنان روستایی اولویت بندی موانع موثر بر کارآفرینی زنان روستایی (با روش AHP) مطالعه موردی: استان اردبیل [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 159-177]
 • زنان روستایی پیامدهای طرح تسهیل گران بر زنان روستایی شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی دهستان سپیدار) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 111-136]
 • زنان روستایی واکاوی نقش زنان در توسعه محلی پایدار، رویکردی زیست‌شناختی در احیاء منابع زیست محیطی [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 27-52]
 • زنان روستایی سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز: [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 103-132]
 • زنان روستایی تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 7-42]
 • زنان روستایی تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 63-88]
 • زنان روستایی بررسی عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 127-156]
 • زنان روستایی ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 159-188]
 • زنان روستایی تحلیل موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان جیرفت [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 99-133]
 • زنان روستایی اثر میانجی سبک زندگی سلامت محور در رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی در شهرستان اسلام آبادغرب [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]
 • زنان روستایی بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 149-175]
 • زنان روستایی فراتحلیل کیّفی مقالات پژوهشی حوزۀ توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-54]
 • زنان سرپرست خانوار تعیین عوامل موثر در تحقق خودکفایی زنان سرپرست خانوار (مطالعه موردی: استان کردستان) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 121-141]
 • زنان سرپرست خانوار شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریسSWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 5-6]
 • زنان سرپرست خانوار بررسی تجارب معنوی و مسئولیت پذیری زنان برانسجام خانواده [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 185-203]
 • زنان سرپرست خانوار توانمندسازی زنان سرپرست خانوار منطقه 5 شهر اصفهان با تأکید بر مؤلفه اشتغال [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 7-36]
 • زنان سرپرست خانوار بررسی جامعه شناختی احساس طرد شدگی زنان در بین خانواده های زن سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهر مشهد [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 65-104]
 • زنان شاغل بررسی پیوند ناهم سان همسری فرهنگی با میزان اختلافات زناشویی [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 31-51]
 • زنان شاغل نقش احساس قدرشناسی و آگاهی از درآمد شوهر در رضایت زناشویی زنان شاغل و خانه‌دار [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 115-134]
 • زنان شاغل نقش تعهد مذهبی و تعهد حرفه ای در پیش بینی هوش فرهنگی زنان شاغل اردبیل [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 5-6]
 • زنان شاغل و زنان خانه‌دار مصرف کننده‌های فضاهای فرهنگی بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار تهرانی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 113-144]
 • زنان شاغل و زنان غیر شاغل بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 83-112]
 • زنان شالی کار بررسی عوامل موثر بر خطرپذیری و درک خطر در زنان شالی کار شهرستان رشت در سال کشت 84-83 [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 5-21]
 • زنان شهری فراتحلیل کیّفی مقالات پژوهشی حوزۀ توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-54]
 • زنان شهر ایلام بررسی رابطه ابعاد احساس نابرابری جنسیتی و به‌زیستی اجتماعی زنان شهر ایلام [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 7-30]
 • زنان عادی سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 55-82]
 • زنان کُرد بررسی دیدگاه زنان کُرد نسبت به الگوی ازدواج خویشاوندی در مهاباد [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 155-185]
 • زنان کولی روسپی‌گری زنان (مورد پژوهی روسپی‌گری زنان کولی در محله حکمت‌آباد کرمانشاه) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 145-164]
 • زنانگی زنانگی و ورزش [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 67-92]
 • زنان متأهل بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]
 • زنان متأهل بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعة موردی: زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 29-60]
 • زنان متأهل نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی گری شادکامی [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 169-200]
 • زنان متاهل برابری جنسیتی در میان زوجین و تعیین کننده های اجتماعی آن (مطالعه موردی زنان متاهل 20 - 40 ساله شهر بوشهر) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 63-86]
 • زنان متاهل تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متاهل [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 93-114]
 • زنان متخصص مقایسه نقش شغلی زنان و مردان متخصص: فاصله نظر و عمل [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 7-37]
 • زنان متقاضی طلاق سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 55-82]
 • زنان متولد دهة 60‌ مطالعة جامعه‌شناختی رابطة مدیریت بدن و ارزش سرمایة جنسی در بین زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهة 60 شهر همدان) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 101-144]
 • زنان مسن بررسی عوامل موثر بر مشارکت و بازنشستگی زنان مسن در بازار کار: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • زنان مطلقه بررسی اثربخشی آموزش گذشت بر سازگاری زنان مطلقه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 37-60]
 • زنان مطلقه پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 137-154]
 • زنان مطلقه تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 7-38]
 • زنان معاود عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر سازگاری زنان معاود در ایلام [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 63-82]
 • زنان نابارور بررسی نقش مذهب و تحمل پریشانی هیجانی در پیش‌بینی امنیت روانی زنان نابارور [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 165-192]
 • زنان نابارور تجربه فرزند پذیری و ساخت هویت مادرانه در زنان نابارور فرزند پذیر [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 7-36]
 • زنان ناتوان جسمی بررسی رابطه نگرش های صمیمانه با سلامت روانی در زنان ناتوان جسمی اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 95-108]
 • زنان همسران افراد معتاد مقایسۀ کفایت اجتماعی، سخت‌رویی و سبک‌های مقابله با استرس در همسران افراد معتاد و غیر‌معتاد [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 167-189]
 • زنان هنرمند نگاهی جامعه شناختی به زنانه شدن عرصه هنر (پرسشی از تاریخ و نگاهی به حال) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 7-28]
 • زنان و دختران بدن و ارزش‌ها: اهمیت باریک اندامی در میان زنان و دختران و رابطه آن با جهت‌گیری ارزشی آن‌ها [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 7-54]
 • زنان ورزشکار بررسی و مقایسه زنان فعال در رشته های مختلف ورزشی و زنان غیر ورزشکار در میزان تراکم توده استخوانی [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 169-192]
 • زن ستیزی برداشت ها و کج فهمی های مرد سالارانه از متون دینی در ادب فارسی [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • زن صاحب رحم بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد استفاده از رحم زن [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • زن/ مرد فمینیسم و فلسفه اگزیستانسیالیسم [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 73-87]
 • زوج تحلیل ماهیت نفقه با روی کرد قوانین کنونی ایران و برخی کشورهای دیگر [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-125]
 • زوج درمانی سیستمی تلفیقی تعیین میزان اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی سیستمی تلفیقی در افزایش سازگاری زناشویی زوج های دارای صدمه دلبستگی [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 87-110]
 • زوج درمانی گروهی بررسی تاثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 49-72]
 • زوج درمانی هیجان مدار تعیین میزان اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی سیستمی تلفیقی در افزایش سازگاری زناشویی زوج های دارای صدمه دلبستگی [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 87-110]
 • زوجه تمکین تحلیل ماهیت نفقه با روی کرد قوانین کنونی ایران و برخی کشورهای دیگر [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 107-125]

ژ

 • ژانر عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری سینمای زن در ایران [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 23-40]

س

 • ساختار اشتغال بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان، و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]
 • ساختارخانواده تغییر الگوی نقش اجتماعی زنان هند با توجه به فیلم‌های سه دهة اخیر‌ [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 141-160]
 • ساختار قدرت بررسی ساختار قدرت در خانواده های شهرستان کرمان [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 7-25]
 • ساختار قدرت بررسی مقایسه‌ای عوامل مؤثر بر ساختار قدرت در بین خانواده‌های زنان شاغل و غیر شاغل [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 83-112]
 • ساختار نگرش علل ترس از موفقیت در زنان شاغل [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 40-63]
 • ساخت خانواده تحلیل جنسیتی بازنمایش ساخت خانواده در سریال های تلویزیونی ایرانی (بررسی سریال های گونه خانوادگی سال 1383) [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 83-109]
 • سادیسم روزمره نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش‌بینی باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 138-107]
 • سازگاری بررسی اثربخشی آموزش گذشت بر سازگاری زنان مطلقه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 37-60]
 • سازگاری احساس شادکامی دختران شهر ایلام و عوامل مرتبط با آن [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • سازگاری پس از طلاق پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 137-154]
 • سازگاری زناشویی بررسی رابطه آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 55-66]
 • سازگاری زناشویی بررسی رابطه سازگاری زناشویی و به زیستی روانی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 91-104]
 • سازگاری زناشویی تعیین میزان اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی سیستمی تلفیقی در افزایش سازگاری زناشویی زوج های دارای صدمه دلبستگی [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 87-110]
 • سازگاری زناشویی بررسی تفاوت‌های جنسیتی در راهبردهای مقابله‌ای در سازگاری زناشویی و مقایسه آن در زوجین شهر اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • سازگاری فرهنگی عوامل اجتماعی – اقتصادی موثر بر سازگاری زنان معاود در ایلام [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 63-82]
 • سازمان ملل متحد مشارکت و نقش زنان در حقوق بین الملل محیط زیست [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 53-70]
 • سازمان‌های بوروکراتیک بررسی نابرابری جنسیّتی در سازمان‌های بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان سازمان‌های دولتی شهرستان اهواز) [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • سازمان های دولتی مطالعه نوع مشاغل مدیریتی و نیازهای شغلی مدیران زن در سازمان های دولتی [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 39-58]
 • سیاسی بررسی سیمای زن در ادبیات کودکان با تاکید بر تغییرات سیاسی - اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 71-90]
 • سیاست اجتماعی بررسی برخی عوامل موثر بر سهم بری زنان از خانه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 115-127]
 • سیاست امر شخصی فمینیسم و سیاست [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 41-64]
 • سیاست خانواده تعارض نقش زنان در خانه و کار: ماهیت و پیامدها [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 125-166]
 • سیاست گذاری اجتماعی واکاوی رابطه‌ی انواع نظام‌های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 73-101]
 • سیاست مالی تأثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت)،در منتخبی از کشورهای آسیایی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 37-60]
 • ساعات غیبت از کار تاثیر طبیعت درمانی بر شاخص های بهزیستی، شادکامی و ساعات غیبت از محیط کار زنان شاغل در بیمارستان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 33-50]
 • سامانه ترویج بررسی محتوای مناسب سامانه ترویج برای زنان روستایی استان خوزستان [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 31-55]
 • سبک دفاعی رشدیافته رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • سبک دفاعی رشدنایافته رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • سبک دفاعی نوروتیک رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • سبک دلبستگی بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 198-177]
 • سبک دلبستگی ایمن رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 159-192]
 • سبک دلبستگی ناایمن رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 159-192]
 • سبک رهبری سبک مدیریت در سازمان‌ها و حضور زنان در پست‌های مدیریتی با تأکید بر رابطة هویّت زنانه و تاکتیک‌های ارتباطی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 141-170]
 • سبک رهبری تأثیر سبک رهبری بر باورهای سقف شیشه‌ای زنان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 275-197]
 • سبک زندگی تأثیر تفاوت‌های جنسیّتی در استفاده‌ از کالاهای فرهنگی(فیلم، موسیقی و کتاب) و نحوه گذراندن اوقات فراغت [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 93-124]
 • سبک زندگی بازسازی معنایی تغییر سبک زندگی زنان لر شهر یاسوج [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 77-98]
 • سبک زندگی مطالعه بین نسلی سبک زندگی دختران و مادران شهر یزد [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 7-36]
 • سبک زندگی نقش اینترنت در جامعه پذیری جنسیتی و تغییر سبک زندگی زنان در ایران و ترکیه [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 87-110]
 • سبک‌زندگی زنان، ساختار و عاملیت آیا زنان می‌توانند سبک‌زندگی خود را انتخاب کنند؟ [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 59-90]
 • سبک زندگی سلامت محور اثر میانجی سبک زندگی سلامت محور در رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی در شهرستان اسلام آبادغرب [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]
 • سبک عشق بررسی رابطه سبک‌های دلبستگی، عشق و رضایت جنسی با احساس تنهایی در زنان [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 198-177]
 • سبک مقابله بررسی تفاوت جنسیّتی در طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های مقابله‌ای: رویکرد طرح‌واره محور [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 43-68]
 • سبک‌های تربیتی‌ بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش به طرحواره جنسیّتی نقش‌های خانوادگی، اجتماعی و حرفه‌ای زنان [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • سبک‌های حل تعارض نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی گری شادکامی [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 169-200]
 • سبکهای دلبستگی بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت در ارزش‌های فرهنگی ازدواج مردان و زنان [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 101-122]
 • سبک های دلبستگی نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 165-188]
 • سبک‌های دلبستگی سبک‌های دلبستگی و میزان بخشودگی میان زنان متقاضی طلاق و زنان عادی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 55-82]
 • سبک‌های دلبستگی تأثیر سبک‌های دلبستگی، انطباق‌پذیری و پیوستگی در خانواده بر میزان تاب‌آوری و رابطه آن با احساس غم غربت در میان دانشجویان مقیم خوابگاه دانشگاه الزهرا(س) [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 173-204]
 • سبک های دلبستگی عاشقانه بررسی رابطه سبک های دلبستگی عاشقانه و عشق با رضایت زناشویی [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 67-86]
 • سبک های عشق بررسی رابطه سبک های دلبستگی عاشقانه و عشق با رضایت زناشویی [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 67-86]
 • سبک‌ های مقابله‌ ای رابطه تصور از جسم خویشتن و سبک های مقابله با میزان سلامت روانی در میان زنان با نارضایتی از وزن در شهرستان رشت [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 79-96]
 • سبک‌های مقابله با استرس مقایسۀ کفایت اجتماعی، سخت‌رویی و سبک‌های مقابله با استرس در همسران افراد معتاد و غیر‌معتاد [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 167-189]
 • سبک های هویت سبک های هویت و جهت گیری مذهبی در دانشجویان دختر و پسر [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 137-158]
 • ستمگری بررسی رابطه نابرابری، تفاوت و ستمگری با مطالبات اجتماعی زنان (مطالعه موردی زنان شهر تهران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 7-32]
 • سخت‌رویی مقایسۀ کفایت اجتماعی، سخت‌رویی و سبک‌های مقابله با استرس در همسران افراد معتاد و غیر‌معتاد [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 167-189]
 • سریال های شبکه جم بررسی عوامل موثر بر انگیزه های زنان از تماشای سریالهای شبکه ماهواره ای جم (GEM TV) (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 137-170]
 • سریال های گونه خانوادگی تحلیل جنسیتی بازنمایش ساخت خانواده در سریال های تلویزیونی ایرانی (بررسی سریال های گونه خانوادگی سال 1383) [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 83-109]
 • سردرگمی بررسی و مقایسه پایگاه های هویت در میان دختران و پسران دانشجو [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 87-110]
 • سرریز شدگی شغلی رابطۀ پدیدۀ سرایت در حیطۀ کار – خانواده و تعارض کار زنان با بهزیستی روانی زنان شاغل [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 30-59]
 • سرسختی بررسی روابط علی بین نقش‌های جنسیّتی، تاب‌آوری، سرسختی، درماندگی آموخته‌شده و هم‌وابستگی، در همسران افراد معتاد [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 69-92]
 • سرطان سینه برساخت اجتماعی سرطان سینه: مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریز [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 51-84]
 • سرطان سینه مقایسه تصور بدنی، رضایت جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه (گروه جراحی حفظ سینه و جراحی ماستکتومی) با زنان غیرمبتلا در استان مرکزی [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 41-62]
 • سرمایة اجتماعی بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز) [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 89-110]
 • سرمایة اجتماعی بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعة موردی: زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 29-60]
 • سرمایه اجتماعی تعیین ‌کننده ‌های مشارکت اجتماعی زنان روستایی: مورد مطالعه شهرستان بویراحمد [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 139-166]
 • سرمایه‌ اجتماعی تأثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پست‌های سازمانی [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • سرمایه انسانی تأثیر سرمایه انسانی و اجتماعی کارکنان زن بر کسب پست‌های سازمانی [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • سرمایه جنسی مطالعة جامعه‌شناختی رابطة مدیریت بدن و ارزش سرمایة جنسی در بین زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهة 60 شهر همدان) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 101-144]
 • سرمایه خرد تحلیل موانع تجمیع سرمایه‌های خرد زنان در تعاونی‌های زنان روستایی شهرستان جیرفت [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 99-133]
 • سرمایه روان‌شناختی الگوی نقش مؤلّفه‌های سرمایه روان‌شناختی در رضایت از زندگی و رضایت‌زناشویی در همسران ایثارگران شهرکرد [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • سرمایه فرهنگی عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 75-101]
 • سرمایه فرهنگی بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 167-196]
 • سرمایه کارآفرینانه نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه سرمایه کارآفرینانه و تشخیص فرصت در کسب و کارهای گردشگری [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 223-245]
 • سرمایه های اجتماعی بررسی نقش خشونت علیه زنان، جامعه پذیری جنسیتی و سرمایه های اجتماعی در پیش بینی سلامت روان گروهی از زنان شهر تهران [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 55-80]
 • سرمایه های فرهنگی تاثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 5-40]
 • سرمایه‌های فرهنگی مصرف کننده‌های فضاهای فرهنگی بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار تهرانی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 113-144]
 • سیستم آموزشی بازتولید الگوهای حجاب در ایران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 145-166]
 • سطح جامعه شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی زنان [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • سطح خانواده شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی زنان [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • سطح سازمان شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی زنان [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • سطح فردی شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر ارتقای شغلی زنان [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • سیطره پوزیتویسم مروری سیستماتیک بر پژوهش های آشفتگی زناشویی سیطره پوزیتیویسم و غیبت مسائل جنسیتی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 149-194]
 • سقط جنین جنائی سقط درمانی و آسیب شناسی اجتماعی آن [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 61-97]
 • سقط جنین ضربه ئی سقط درمانی و آسیب شناسی اجتماعی آن [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 61-97]
 • سقط جنین طبیعی سقط درمانی و آسیب شناسی اجتماعی آن [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 61-97]
 • سقط درمانی سقط درمانی و آسیب شناسی اجتماعی آن [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 61-97]
 • سقف شیشه یی بررسی نگرش کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر اصفهان به مدیریت زنان و موانع ارتقای زنان به جایگاه های مدیریتی [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 133-147]
 • سقف شیشه ای شناسایی و رتبه بندی عامل های موثر در گماشته نشدن زنان به پست های مدیریتی در سازمان های دولتی استان یزد [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 101-122]
 • سقف شیشه ای بررسی نقش سقف شیشه‌ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 149-172]
 • سقف شیشه ای طراحی مدل تحلیل ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر ایجاد سقف شیشه‌ای بر اساس تحلیل دلفی (مطالعۀ موردی: زنان شاغل در ستاد شرکت ملّی پخش فراورده‌های نفتی ایران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 55-77]
 • سکولاریسم جامعه شناسی تاریخی سکولاریسم: بررسی جامعه شناختی قانون منع استفاده از علایم مذهبی در مدارس دولتی کشور فرانسه [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 41-61]
 • سکونتگاههای روستایی شناسایی و اولویت بندی راهبردهای توانمندسازی زنان در روستاهای مهاجرفرست بر اساس ماتریسSWOT و QSPM (مطالعه موردی: شهرستان مشهد) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 5-6]
 • سلامت پویایی خانواده و سلامت زنان: پژوهش کیفی [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 45-57]
 • سلامتی بررسی تطبیقی تفاوت های جنسیتی در عادت های غذایی دانش جویان ایرانی و هندی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 97-126]
 • سلامت اجتماعی کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 37-66]
 • سلامت روان بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 20-54]
 • سلامت روان بررسی نقش خشونت علیه زنان، جامعه پذیری جنسیتی و سرمایه های اجتماعی در پیش بینی سلامت روان گروهی از زنان شهر تهران [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 55-80]
 • سلامت روان بررسی مقایسه ای تعهد اجتماعی، شادکامی و سلامت روان در دانش آموزان و دانشجویان با تاکید بر عامل جنسیت [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 7-36]
 • سلامت روان تأثیر تبعیض جنسیّتی ادراک‌ شده بر سلامت روان زنان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 7-26]
 • سلامت روان مطالعة جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 64-91]
 • سلامت روان بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 81-104]
 • سلامت روانی بررسی رابطه آندروژنی و سلامت روانی با سازگاری زناشویی در زنان [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 55-66]
 • سلامت روانی بررسی رابطه نگرش های صمیمانه با سلامت روانی در زنان ناتوان جسمی اصفهان [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 95-108]
 • سلامت روانی اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان دچار ناتوانی جسمی حرکتی [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 71-98]
 • سلامت روانی بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر دختران نوجوان مناطق محروم کشور در اردوهای تابستانی [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 129-147]
 • سلامت روانی بررسی کیفیّت زندگی در زنان اقدام کننده به خودسوزی در مقایسه با گروه گواه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]
 • سلامت روانی زنان رابطه تصور از جسم خویشتن و سبک های مقابله با میزان سلامت روانی در میان زنان با نارضایتی از وزن در شهرستان رشت [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 79-96]
 • سلامت عمومی بررسی رابطه هوش عاطفی و سلامت عمومی در مدیران زن شهر اصفهان [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 55-68]
 • سلامت معنوی تحلیل رابطه سلامت معنوی، نگرش به ارتباط قبل ازدواج و دلزدگی زناشویی زنان متاهل [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 93-114]
 • سیمین دانشور نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 5-25]
 • سناریوهای زندگی تعیین علت های جدایی مطرح شده از زنان در آستانه طلاق براساس سناریوهای زندگی آن ها [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 151-176]
 • سنت گرائی خانواده علل ترس از موفقیت در زنان شاغل [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 40-63]
 • سندبادنامه جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 7-38]
 • سینمای ایران فمینیسم در فیلم های رخشان بنی اعتماد [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 59-76]
 • سینمای زن عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری سینمای زن در ایران [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 23-40]
 • سهم بری زنان بررسی برخی عوامل موثر بر سهم بری زنان از خانه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 115-127]
 • سهمیه بندی جنسیتی تحلیل جامعه شناختی سهمیه بندی جنسیتی در آموزش عالی ایران [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 7-39]
 • سوء استفاده از حق سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 111-126]
 • سواد چرخه‌‌های تجاری و تفاوت ریسک بیکاری زنان و مردان در مقاطع تحصیلی مختلف در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 101-124]
 • سواد سلامت اثر میانجی سبک زندگی سلامت محور در رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی در شهرستان اسلام آبادغرب [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]
 • سودمندی ادراک شده بررسی عوامل مؤثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت‌های ورزشی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 167-196]
 • سوژه‌گی زنانگی و ورزش [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 67-92]
 • سوژه‎گی زنان لالایی‎ها و بازتاب سوژه‎ گی زنان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 7-34]

ش

 • شاخص توسعه ی انسانی تأثیر مخارج اجتماعی دولتها بر توسعه ی اقتصادی زنان (با تاکید بر آموزش و سلامت)،در منتخبی از کشورهای آسیایی [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 37-60]
 • شاخص دونکن آزمون فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار در ایران (با استفاده از شاخص دونکن) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 29-47]
 • شاخص‌های اشتغال تحلیل فضایی شاخص‌های عمده اشتغال زنان در کشور [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 81-102]
 • شادکامی اثربخشی آموزش مهارت های خودنظم بخشی بر شادکامی دانش آموزان دختر اول دبیرستانی [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 103-120]
 • شادکامی بررسی مقایسه ای تعهد اجتماعی، شادکامی و سلامت روان در دانش آموزان و دانشجویان با تاکید بر عامل جنسیت [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 7-36]
 • شادکامی تاثیر طبیعت درمانی بر شاخص های بهزیستی، شادکامی و ساعات غیبت از محیط کار زنان شاغل در بیمارستان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 33-50]
 • شادکامی نقش مؤلفه های فضیلت زناشویی در پیش بینی شادکامی و رضایت زناشویی مردان و زنان متأهل شهر تهران [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 159-179]
 • شادکامی نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی گری شادکامی [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 169-200]
 • شاعر شاعر فرزانه: بررسی مضامین و اندیشه های شعری فرزانه خجندی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 129-140]
 • شاغل مقایسه سویه های متفاوت رضامندی از زنده گی زناشویی در زنان شاغل و خانه دار [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 71-88]
 • شاغل در آموزش و پرورش مشهد بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعة موردی: زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 29-60]
 • شانش و بخت‌های زندگی بررسی علل گرایش دختران به تحصیلات عالی [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • شاهد محدودیت ها و موانع شهادت زنان در محاکم قضایی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 105-121]
 • شاهنامه خوانشی از زن در شاهنامه [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 111-141]
 • شبکه نقش اعتبارات خرد در توان مندسازی زنان: مطالعه موردی روستای پشت رود بم [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 105-132]
 • شبکه روابط اجتماعی سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 5-31]
 • شبکه ها بررسی شیوه های ارتباط شبکه ای زنان کارآفرین ایرانی و تاثیر آن در راه اندازی کسب و کار [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 5-22]
 • شبکه های اجتماعی رابطه استفاده آسیب‌زای مادران از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مشکلات رفتاری کودکان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 193-218]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک با تصور بدن در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • شخصیت نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک‌‌های دلبستگی در پیش‌بینی علائم نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 171-190]
 • شخصیت رابطه سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرا زناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 209-228]
 • شخصیت بررسی نقش پیش بینی کنندگی سبک‌های دلبستگی و ویژگی‌های شخصیت در ارزش‌های فرهنگی ازدواج مردان و زنان [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 101-122]
 • شخصیت پیش‏بینی نارضایتی از تصویر بدنی دانشجویان دختر براساس ابعاد شخصیت [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 99-125]
 • شیراز امنیت و جنسیت: تفاوت های بین جنسی در مقابل نابرابری های اجتماعی و منطقه ای [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 7-32]
 • شرایط ساختاری عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری سینمای زن در ایران [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 23-40]
 • شرط مقایسه شرط تنصیف اموال زوج با اشتراک اموال در حقوق فرانسه [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • شرط شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 159-177]
 • شرکت تعاونی روستایی بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 135-164]
 • شیرین زن آرمانی نظامی گنجوی در آیینه شیرین [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • شعر فارسی شاعر فرزانه: بررسی مضامین و اندیشه های شعری فرزانه خجندی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 129-140]
 • شغل پدر بررسی اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 123-139]
 • شکاف نسلی مقایسه ارزش ‌های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران شهر‌های لار و جهرم [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 7-34]
 • شکست نقش بررسی تجربه دبیران زن از ایفای هم زمان نقش کار - خانواده و تاثیر آن بر چگونگی تدریس آن ها [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-148]
 • شناخت اجتماعی مقایسۀ شناخت اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در زنان متقاضی طلاق و گروه عادی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 69-86]
 • شهر ایلام بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهر ایلام) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 103-127]
 • شهر تهران بررسی عوامل موثر بر مشارکت و بازنشستگی زنان مسن در بازار کار: مطالعه موردی شهر تهران [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 33-54]
 • شهرستان جیرفت تحلیل پیش‌‌برندههای مشارکت و تأثیر آن‌ها بر عملکرد اقتصادی صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی: (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان جیرفت) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 185-212]
 • شهرستان چرداول بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 149-175]
 • شهرستان روانسر سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز: [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 103-132]
 • شهرستان روانسر تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 63-88]
 • شهرستان سنقر سنجش پایداری اجتماعی زنان روستایی شهرستان سنقر [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 55-76]
 • شهرستان فریدن رابطه حضور زنان در فضای شهری با معیارهای مطلوبیت شهری با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 71-108]
 • شهرستان میاندورد تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 157-183]
 • شهر کامیاران بررسی عوامل موثر بر انگیزه های زنان از تماشای سریالهای شبکه ماهواره ای جم (GEM TV) (مطالعه موردی: زنان شهر کامیاران) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 137-170]
 • شهرهای لار و جهرم مقایسه ارزش ‌های مذهبی بین دو نسل دختران و مادران شهر‌های لار و جهرم [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 7-34]
 • شهر همدان مطالعة جامعه‌شناختی رابطة مدیریت بدن و ارزش سرمایة جنسی در بین زنان (موردمطالعه: زنان متولد دهة 60 شهر همدان) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 101-144]
 • شهروندی جامعه شناسی تاریخی سکولاریسم: بررسی جامعه شناختی قانون منع استفاده از علایم مذهبی در مدارس دولتی کشور فرانسه [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 41-61]
 • شهروندان قائم‌شهری الگوهای مصرف تلویزیون‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در میان زنان [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 111-140]
 • شیوه حل مسئله در خانواده اصلی الگوی ساختاری ارتباط مشکلات عاطفی- روانی-رفتاری در خانواده اصلی با رضایت زناشویی زنان [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • شیوه مدیریت بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان، و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]
 • شیوه مقابله ای بررسی رابطه بین سلامت روان، منبع کنترل و شیوه مقابله ای دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه شهر تهران [دوره 1، شماره 1، 1382، صفحه 20-54]
 • شیوه های تربیتی مادران بررسی ارتباط ادراک دختران از روش های تربیتی مادران، نگرش ریاضی، و کارکرد ریاضی [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 81-94]

ص

 • صداق بررسی مهریه در حقوق موضوعه ایران [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • صدمه دلبستگی تعیین میزان اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار و زوج درمانی سیستمی تلفیقی در افزایش سازگاری زناشویی زوج های دارای صدمه دلبستگی [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 87-110]
 • صمیمیت بررسی تفاوت های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متاهل [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 35-52]
 • صمیمیت اجتماعی اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت اجتماعی دختران فراری (شهر اصفهان: یک پژوهش مورد – منفرد) [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 139-162]
 • صنایع تولیدی ترکیب جنسیتی و رشد اشتغال بنگاه های تعاونی شواهدی از بنگاه های کوچک و متوسط تولیدی بخش تعاون طی برنامه دوم توسعه [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 33-54]
 • صنایع دستی بررسی عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 127-156]
 • صندوق اعتبارات خرد روستایی بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 149-175]
 • صندوق اعتباری خُرد زنان تحلیل پیش‌‌برندههای مشارکت و تأثیر آن‌ها بر عملکرد اقتصادی صندوق اعتبارات خُرد زنان روستایی: (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان جیرفت) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 185-212]

ض

 • ضرب المثل های فارسی بررسی جنسیت در ضرب المثل ها با توجه به آیات و احادیث [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • ضریب مکانی بررسی توزیع فضایی فعالیت ‌های پایه ‌ای اشتغال زنان در بخش ‌های اقتصادی کشور [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 167-192]
 • ضربه عشق نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک‌‌های دلبستگی در پیش‌بینی علائم نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 171-190]
 • ضمانت اجرا شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 159-177]

ط

 • طبیعت درمانی تاثیر طبیعت درمانی بر شاخص های بهزیستی، شادکامی و ساعات غیبت از محیط کار زنان شاغل در بیمارستان شهر تهران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 33-50]
 • طبقات اجتماعی بررسی جایگاه زنان در داستان های کوتاه احمدمحمود [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 39-58]
 • طبقه اجتماعی مشارکت سیاسی زنان و عوامل اجتماعی موثر بر آن مطالعه موردی شهرستان بندرعباس [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 4-28]
 • طرح تسهیل گری پیامدهای طرح تسهیل گران بر زنان روستایی شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی دهستان سپیدار) [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 111-136]
 • طرح هزینه – درآمد خانوار عوامل مؤثر بر اشتغال غیررسمی زنان جوان در ایران [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • طرح‌واره نقش طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه، صفات شخصیت و سبک‌‌های دلبستگی در پیش‌بینی علائم نشانگان ضربه عشق دانشجویان دختر [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 171-190]
 • طرح‌واره بررسی تفاوت جنسیّتی در طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و سبک‌های مقابله‌ای: رویکرد طرح‌واره محور [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 43-68]
 • طرحواره جنسیّتی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش به طرحواره جنسیّتی نقش‌های خانوادگی، اجتماعی و حرفه‌ای زنان [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • طرح واره جنسیتی بررسی عوامل اجتماعی، فرهنگی مرتبط با هویت جنسیتی دختران جوان: نمونه مورد مطالعه دبیرستان های ناحیه دو شهر شیراز [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 7-40]
 • طرح واره های ذهنی بررسی طرح واره های نقش جنسیتی و کلیشه های فرهنگی در دانشجویان دختر [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 115-134]
 • طرد اجتماعی زنان و تجربه ی طرد اجتماعی (مطالعه کیفی زنان خانه دار شهر سنندج) [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 7-42]
 • طلاق بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس، افسردگی، و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 129-145]
 • طلاق متعه الطلاق (بررسی مبانی فقهی بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات طلاق) [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 141-158]
 • طلاق عوامل تعیین‌کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 165-186]
 • طلاق بررسی جامعه‌شناختی نگرش به مهریه در میان دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 43-68]
 • طلاق مطالعه کیفی ازدواج پرمخاطره‌‌آمیز در میان زنان درگیر طلاق شهر یزد [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 155-184]
 • طلاق پیش‌بینی حالات روان‌شناختی مثبت در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 137-154]
 • طلاق فراتحلیل مطالعات و تحقیقات پیرامون عوامل مرتبط با طلاق در ایران برای دوره 1396- 1386 [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 177-202]
 • طلاق مقایسۀ شناخت اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در زنان متقاضی طلاق و گروه عادی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 69-86]
 • طلاق شناسایی متغیرهای اقتصادی موثر بر طلاق در ایران [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 35-62]
 • طلاق به اذن حاکم طلاق قضایی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 47-65]
 • طلاق به حکم حاکم طلاق قضایی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 47-65]
 • طلاق عاطفی بررسی نقش نگرش به عشق در پیش‌بینی طلاق عاطفیِ زنان و مردان متأهل شهر قزوین [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • طلاق قضایی طلاق قضایی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 47-65]
 • طوطی نامه جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 7-38]
 • طول مدت ازدواج مقایسۀ شناخت اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی در زنان متقاضی طلاق و گروه عادی [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 69-86]

ع

 • عادت های غذایی بررسی تطبیقی تفاوت های جنسیتی در عادت های غذایی دانش جویان ایرانی و هندی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 97-126]
 • عادت واره بررسی ساختار قدرت در خانواده های شهرستان کرمان [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 7-25]
 • عارف سیمای زن در تذکره الاولیای عطار نیشابوری [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 135-147]
 • عاطفی) پی آمدهای طلاق در گذار از مراحل آن [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 125-151]
 • عام گرایی اخلاقی سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 5-31]
 • عاملیت زنان، ساختار و عاملیت آیا زنان می‌توانند سبک‌زندگی خود را انتخاب کنند؟ [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 59-90]
 • عاملیت زنانگی و ورزش [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 67-92]
 • عدالت جنسیّتی ارزیابی رضایت‌مندی از کیفیّت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیّت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 35-58]
 • عدالت سازمانی ادراک شده رابطه تعهد روانی با سطوح خودپنداره و عدالت سازمانی ادراک شده: مطالعه تطبیقی زنان و مردان [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 35-58]
 • عدالت سازمانی ادراک شده بررسی نقش سقف شیشه‌ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 149-172]
 • عدم ازدواج مجدد شرط عدم ازدواج مجدد در فقه و حقوق [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 159-177]
 • عدم انفاق مطالعه تطبیقی حق طلاق به علت عدم انفاق در حقوق ایران، فقه عامه، و حقوق مصر و سوریه [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • عراق مطالعه تطبیقی خشونت علیه زنان در مناطق کردنشین ایران و عراق [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 131-162]
 • عزت نفس بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس، افسردگی، و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 129-145]
 • عزت نفس تاثیر آموزش دلگرمی مبتنی بر رویکرد آدلر بر روی خودکارآمدی عزت نفس دختران نوجوان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 143-168]
 • عزت نفس مطالعه رابطه بین رسانه ها، تصویر بدن و عزت نفس با عمل و تمایل به آرایش [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 133-160]
 • عزت نفس بررسی نقش میانجی عزت‌نفس و خودکارآمدی با تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 151-186]
 • عزّت نفس خود شیء‌انگاری و رابطه آن با افسردگی و عزّت نفس در گروهی از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • عزّت نفس بررسی عوارض و تبعات اعتیاد همسر از طریق مقایسه زنان عادی و زنان دارای همسر معتاد [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • عزّت نفس مقایسه عزّت نفس، خود‌کارآمدی جسمانی و آمادگی جسمانی دانشجویان دختر با اضطراب اجتماعی اندام بالا و پایین [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • عشق ورزی نقش سبک های دلبستگی و رضایت جنسی در رضایت زناشویی با واسطه گری عشق ورزی [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 165-188]
 • عقیده ی قالبی جنسیتی بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی در خانواده های شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 5-30]
 • علت های جدایی تعیین علت های جدایی مطرح شده از زنان در آستانه طلاق براساس سناریوهای زندگی آن ها [دوره 16، شماره 1، 1397، صفحه 151-176]
 • علل برون سازمانی طراحی مدل تحلیل ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر ایجاد سقف شیشه‌ای بر اساس تحلیل دلفی (مطالعۀ موردی: زنان شاغل در ستاد شرکت ملّی پخش فراورده‌های نفتی ایران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 55-77]
 • علل درون سازمانی طراحی مدل تحلیل ساختاری- تفسیری عوامل مؤثر بر ایجاد سقف شیشه‌ای بر اساس تحلیل دلفی (مطالعۀ موردی: زنان شاغل در ستاد شرکت ملّی پخش فراورده‌های نفتی ایران) [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 55-77]
 • عملکرد خانواده بررسی کیفی / کمی عملکرد خانواده ی معتادان جوان [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 60-88]
 • عهد شکنی بررسی اثر‌بخشی روان درمانی گروهی با رویکرد بین فردی بر ترمیم نیازهای زنان آسیب دیده از عهد‌شکنی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 151-174]
 • عوامل اقتصادی عوامل تعیین‌کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 165-186]
 • عوامل اقتصادی اجتماعی تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 7-42]
 • عوامل آموزشی بررسی میزان رفتارهای پرخطر و سنجش عوامل خانوادگی و آموزشی موثر بر آن در دانش آموزان دخترکرمان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 37-70]
 • عوامل بازدارنده بررسی اهمیت عوامل بازدارنده زنان تهران از مشارکت در ورزش تفریحی با توجه به متغیر خصوصیات فردی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 113-134]
 • عوامل پاداش دهنده رابطۀ دلایل ادامۀ زندگی مشترک با انواع راهبردهای حفظ رابطۀ زناشویی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 191-210]
 • عوامل پیش‌برنده تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 63-88]
 • عوامل خانوادگی بررسی میزان رفتارهای پرخطر و سنجش عوامل خانوادگی و آموزشی موثر بر آن در دانش آموزان دخترکرمان [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 37-70]
 • عوامل‌ساختاری زنان، ساختار و عاملیت آیا زنان می‌توانند سبک‌زندگی خود را انتخاب کنند؟ [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 59-90]
 • عوامل طلاق فراتحلیل مطالعات و تحقیقات پیرامون عوامل مرتبط با طلاق در ایران برای دوره 1396- 1386 [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 177-202]
 • عوامل فردی نقش عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی و مذهبی در روابط فرازناشویی زنان متأهل و ارائه یک مدل درمان بر اساس عوامل مرتبط: یک پژوهش کیفی [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 7-42]
 • عوامل فرهنگی بررسی پیوند ناهم سان همسری فرهنگی با میزان اختلافات زناشویی [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 31-51]
 • عوامل فیزیکی امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل فیزیکی مؤثر بر آن (نمونه موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 39-77]
 • عوامل محدود کننده رابطۀ دلایل ادامۀ زندگی مشترک با انواع راهبردهای حفظ رابطۀ زناشویی [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 191-210]

غ

 • غزل شاعر فرزانه: بررسی مضامین و اندیشه های شعری فرزانه خجندی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 129-140]

ف

 • فاصله سنی زوج ها مطالعه جمعیت شناختی تاثیر جوان همسری بر ازدواج دختران [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 109-134]
 • فاصله ی نگرشی مقایسه نقش شغلی زنان و مردان متخصص: فاصله نظر و عمل [دوره 2، شماره 5، 1383، صفحه 7-37]
 • فراتحلیل فراتحلیل 4 دهه پژوهش در حوزه مشارکت زنان [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 34-70]
 • فراتحلیل بررسی عوامل موثر بر احساس امنیت اجتماعی زنان (فراتحلیلی از تحقیقات موجود) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 123-156]
 • فراتحلیل فراتحلیل مطالعات و تحقیقات پیرامون عوامل مرتبط با طلاق در ایران برای دوره 1396- 1386 [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 177-202]
 • فراتحلیل مقایسه رضایت زناشویی زنان شاغل و غیرشاغل: یک مطالعه فراتحلیل [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 201-248]
 • فراتحلیل کیفی فراتحلیل کیّفی مقالات پژوهشی حوزۀ توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 33-54]
 • فراترکیب فراترکیب مطالعات تجرد در ایران [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 43-78]
 • فرآیند تحلیل سلسله مراتبی شناسایی و رتبه بندی عامل های موثر در گماشته نشدن زنان به پست های مدیریتی در سازمان های دولتی استان یزد [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 101-122]
 • فرایند شکل‌گیری بازنمایی فرایند شکل‌گیری دگرگونی های ارزشی در افراد با محوریت زنان: مطالعه‌ای به روش نظریه برخاسته از داده‌ها [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 157-208]
 • فردیت سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 5-31]
 • فردگرایی بررسی تفاوت زنان و مردان در زمینه تاثیرپذیری از نفوذ دیگران در خرید (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان) [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 105-132]
 • فرزانه خجندی شاعر فرزانه: بررسی مضامین و اندیشه های شعری فرزانه خجندی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 129-140]
 • فرزندان تجربه مادرانه از جدایی؛ پژوهشی داده بنیاد [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 7-38]
 • فرزندان همسردار رابطه آشفتگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان همسردار آن ها [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 81-103]
 • فرزندپذیری تجربه فرزند پذیری و ساخت هویت مادرانه در زنان نابارور فرزند پذیر [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 7-36]
 • فرسودگی تحصیلی ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 175-204]
 • فرسودگی عاطفی بررسی تاثیر تضاد کار- خانواده مادران شاغل بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی آنان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 95-122]
 • فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار آزمون فرضیه تجزیه جنسیتی نیروی کار در ایران (با استفاده از شاخص دونکن) [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 29-47]
 • فرهنگ بررسی تطبیقی تفاوت های جنسیتی در عادت های غذایی دانش جویان ایرانی و هندی [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 97-126]
 • فرهنگ زنانگی و ورزش [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 67-92]
 • فرهنگی سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن [دوره 3، شماره 8، 1384، صفحه 5-31]
 • فرهنگی بررسی باورها و ارزش های دانش آموزان، خانواده، و کتاب های درسی درباره تساوی جنسیت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 27-46]
 • فرهنگی برساخت اجتماعی سرطان سینه: مطالعه موردی زنان مبتلا به سرطان سینه در شهر تبریز [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 51-84]
 • فرهنگ سنتی تحلیل جنسیتی بازنمایش ساخت خانواده در سریال های تلویزیونی ایرانی (بررسی سریال های گونه خانوادگی سال 1383) [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 83-109]
 • فرهنگ شهروندی نقش عوامل روانی و اجتماعی در پیش‌بینی نگرش به روابط خارج از چهارچوب زناشویی در زنان متأهل و ارائۀ یک مدل بر اساس عوامل مرتبط [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 129-152]
 • فیزیک زنان بنیادهای نظری مخالفان قضاوت زنان در ایران [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 37-54]
 • فیس‌بوک رابطه استفاده از شبکه اجتماعی فیس‌بوک با تصور بدن در میان دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • فشار آفرین های شغلی بررسی عوامل فشار آفرین شغلی و تعیین عوامل پیش بینی کننده ی رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه الزهرا [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 90-124]
 • فشار عمومی مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 25-54]
 • فشار نقش آیا می توان بین کار زن در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد؟ [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 4-26]
 • فشار نقش بررسی تجربه دبیران زن از ایفای هم زمان نقش کار - خانواده و تاثیر آن بر چگونگی تدریس آن ها [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 125-148]
 • فشار هنجاری عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان [دوره 8، شماره 4، 1389، صفحه 75-101]
 • فشار هنجاری تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن در بین بانوان ورزشکار [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 63-94]
 • فضای جنسیّتی ارزیابی رضایت‌مندی از کیفیّت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیّت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 35-58]
 • فضای سوم زنان و فضای سوم؛ بازخوانی مفهوم حوزه عمومی در محدوده مرکزی شهر تهران(خیابان انقلاب) [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 107-138]
 • فضای شهری ارزیابی رضایت‌مندی از کیفیّت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیّت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 35-58]
 • فضای شهری رابطه حضور زنان در فضای شهری با معیارهای مطلوبیت شهری با استفاده از معادلات ساختاری [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 71-108]
 • فضای عمومی شهری امنیت زنان در فضاهای عمومی شهری و بررسی عوامل فیزیکی مؤثر بر آن (نمونه موردی: پارک ائل گلی تبریز) [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 39-77]
 • فضاهای بی دفاع بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری (با تاکید بر ویژگیهای کالبدی شهری) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 87-126]
 • فضاهای شهری بررسی عوامل مرتبط با احساس ناامنی اجتماعی زنان در فضاهای شهری (با تاکید بر ویژگیهای کالبدی شهری) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 87-126]
 • فضاهای عمومی ادارک امنیت محله‌ای و استفاده از فضاهای عمومی: تفاوت‌های جنسی و سنی در مرکز شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 125-150]
 • فضاهای فرهنگی مصرف کننده‌های فضاهای فرهنگی بررسی تطبیقی زنان شاغل و خانه‌دار تهرانی [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 113-144]
 • فضیلت زناشویی نقش مؤلفه های فضیلت زناشویی در پیش بینی شادکامی و رضایت زناشویی مردان و زنان متأهل شهر تهران [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 159-179]
 • فعالیت در اینستاگرام پیش‏بینی نارضایتی از تصویر بدنی دانشجویان دختر براساس ابعاد شخصیت [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 99-125]
 • فعالیت شالبافی بررسی عوامل موثر بر توسعه ی فعالیت شالبافی زنان روستایی شهرستان بانه [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 127-156]
 • فعالیت های بدنی منظم موانع بازدارنده بانوان شاغل در آموزش و پرورش اراک از شرکت در فعالیت های بدنی منظم [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 149-172]
 • فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی عوامل نهادی رسمی و غیر رسمی تأثیرگذار بر اجرای فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی توسط زنان [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • فقر بررسی اثربخشی عضویت زنان در شرکت‌های تعاونی‌ روستایی بر افزایش اشتغال و کاهش فقر در خانواده اعضاء بر اساس مدل لاجیت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 135-164]
 • فقه شیعه بنیادهای نظری مخالفان قضاوت زنان در ایران [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 37-54]
 • فلسفه اندیشه فلسفی در شعر پروین اعتصامی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 63-88]
 • فیلم‌های ‌عامه‌پسند خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم‌های عامه‌پسند شبکه‌های ماهواره ( مطالعة موردی زنان شهر ساری) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]
 • فمینیسم نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 5-25]
 • فمینیسم ره یافت های کمی و کیفی اندازه گیری خشونت علیه زنان در خانواده با تاکید بر روش ترکیبی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 7-32]
 • فمینیسم فمینیسم و فلسفه اگزیستانسیالیسم [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 73-87]
 • فمینیسم لیبرالیسم و فمینیسم لیبرال ­ رادیکال: در سده ?? [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 107-123]
 • فمینیسم تناسب اندام و رابطه آن با عوامل اجتماعی و روانی در میان زنان شهر اصفهان [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 159-179]
 • فمینیسم جنبش زنان ایران؛ از ایستایی تا پویایی [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 105-128]
 • فمینیسم رادیکال فمینیسم و سیاست [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 41-64]
 • فمینیسم غربی نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور [دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 5-25]
 • فمینیسم لیبرال فمینیسم و سیاست [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 41-64]
 • فمینیسم لیبرال لیبرالیسم و فمینیسم لیبرال ­ رادیکال: در سده ?? [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 107-123]
 • فمینیسم لیبرال ­ رادیکال لیبرالیسم و فمینیسم لیبرال ­ رادیکال: در سده ?? [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 107-123]
 • فن آوری اطلاعات تاثیر فن آوری اطلاعات بر اشتغال زنان، بررسی مقطعی بین کشوری [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 23-36]
 • فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بررسی اثر نسبی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات بر نابرابری جنسیّتی (مطالعه بین کشوری بازار کار) [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 7-28]
 • فن آوری تولید بررسی روند اشتغال زنان در مقایسه با مردان، و عوامل موثر بر سهم اشتغال زنان در بخش صنعت ایران [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 31-54]

ق

 • قابلیت استخدام کارکنان بررسی تفاوت قابلیت استخدام کارکنان زن و مرد در سازمان های دولتی [دوره 9، شماره 1، 1390، صفحه 119-142]
 • قاجار تحلیل جامعه‌شناختی هوشمندی زنانه (مکر) در داستان‌های عامیانۀ فارسیِ عصر قاجار بر مبنای کتاب ادبیات مکتب‌خانه‌ای [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 105-130]
 • قانون بررسی برخی عوامل موثر بر سهم بری زنان از خانه [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 115-127]
 • قانون منع علایم مذهبی جامعه شناسی تاریخی سکولاریسم: بررسی جامعه شناختی قانون منع استفاده از علایم مذهبی در مدارس دولتی کشور فرانسه [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 41-61]
 • قدرت لیبرالیسم و فمینیسم لیبرال ­ رادیکال: در سده ?? [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 107-123]
 • قدرت بررسی نگرش کارمندان زن آموزش و پرورش کرج به وضعیت مشارکت زنان در تصمیم گیری [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 95-115]
 • قدرت زنان درخانواده زنان، ساختار و عاملیت آیا زنان می‌توانند سبک‌زندگی خود را انتخاب کنند؟ [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 59-90]
 • قرارداد بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد استفاده از رحم زن [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • قرآن برداشت ها و کج فهمی های مرد سالارانه از متون دینی در ادب فارسی [دوره 7، شماره 4، 1388]
 • قرآن تاثیر پایه های فکری ابوزید در نگرش او به مسائل زنان [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 87-102]
 • قربانیان قلدری پیامدهای روان‌شناختی قربانیان قلدری در بین دانش‌آموزان دختر (مطالعه‌ای در حوزه اجتماعی- روان‌شناختی زنان) [دوره 17، شماره 3، 1398، صفحه 87-120]
 • قزوین بررسی نقش نگرش به عشق در پیش‌بینی طلاق عاطفیِ زنان و مردان متأهل شهر قزوین [دوره 12، شماره 3، 1393]
 • قصاص اعضا بررسی حکمت تفاوت دیه نفس و اعضای زن و مرد در فقه شیعه [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 123-140]
 • قصاص نفس بررسی حکمت تفاوت دیه نفس و اعضای زن و مرد در فقه شیعه [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 123-140]
 • قصد ترک شغل تاثیر ادراک از بافت اخلاقی سازمان بر واکنش‌های شغلی با تاکید بر ارزش‌های کاری (مورد مطالعه: کارکنان خانم دانشگاه فردوسی مشهد) [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 69-94]
 • قصد کمک مالی بازاریابی فعالیت‌های خیرخواهانه: تبیین نقش جنسیّت در جوانان [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 153-180]
 • قضاوت بنیادهای نظری مخالفان قضاوت زنان در ایران [دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 37-54]
 • قضاوت امکان اعمال ولایت قضایی زنان در سامانه حقوقی اسلام [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 179-191]
 • قضاوت اخلاقی بررسی فرایندهای تفسیری و معنایی مبتنی بر جنسیّت در انتخاب کنش اخلاقی [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 7-32]
 • قضاوت اخلاقی مطالعه کیفی طیف الگوی روابط خودی تاثیرگذار در قضاوت اخلاقی براساس جنسیت [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 109-130]
 • قضا و قدر اندیشه فلسفی در شعر پروین اعتصامی [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 63-88]
 • قلدری مقایسه قلدری، قربانی، نزاع، اضطراب، استرس و افسردگی در دو گروه دختران با و بدون افکار خودکشی [دوره 15، شماره 4، 1396، صفحه 79-99]
 • قلمرو حق ریاست شوهر سوء استفاده از حق ریاست شوهر در منع اشتغال همسر [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 111-126]
 • قوانین حمایتی آیا می توان بین کار زن در خانه و کار بیرون آشتی برقرار کرد؟ [دوره 1، شماره 2، 1382، صفحه 4-26]
 • قومیت بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان [دوره 15، شماره 2، 1396، صفحه 81-104]

ک

 • کار تعارض کار- خانواده در پرستاران شاغل در مراکز آموزشی درمانی شهر رشت [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 123-152]
 • کارآفرینی بررسی تاثیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان: بررسی دانشگاه سمنان [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 25-44]
 • کارآفرینی شناسایی و رتبه بندی انگیزه های کارآفرینی دختران دانش جو با روی کرد TOPSIS فازی: بررسی دانشجویان دختر گروه اقتصاد و حساب داری دانشگاه یزد [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 7-29]
 • کارآفرینی ارزیابی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دختر مراکز علمی- کاربردی استان گلستان [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 163-179]
 • کارآفرینی اولویت بندی موانع موثر بر کارآفرینی زنان روستایی (با روش AHP) مطالعه موردی: استان اردبیل [دوره 10، شماره 2، 1391، صفحه 159-177]
 • کارآفرینی تحلیل عوامل مؤثر بر کارآفرینی زنان روستایی [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 7-42]
 • کارآفرینی تحلیل عاملی متغیرهای پیش‌برنده و بازدارنده توسعة کارآفرینی در میان زنان روستایی شهرستان روانسر [دوره 13، شماره 1، 1394، صفحه 63-88]
 • کارآفرینی نقش تعدیل گری جنسیت در رابطه سرمایه کارآفرینانه و تشخیص فرصت در کسب و کارهای گردشگری [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 223-245]
 • کارآفرینی" بررسی موانع کارآفرینی زنان بلوچ شهرستان سراوان [دوره 17، شماره 2، 1398، صفحه 7-34]
 • کارآفرینی اجتماعی عوامل نهادی رسمی و غیر رسمی تأثیرگذار بر اجرای فعالیت‌های کارآفرینانه اجتماعی توسط زنان [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • کارآفرینانه بررسی نقش آموزش بر روحیه کارآفرینانه دانش ‌آموزان هنرستان ‌های حرفه ‌ای دخترانه استان مازندران [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 111-141]
 • کارآفرینی زنان بررسی تاثیر جنسیت بر ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه دانشجویان: بررسی دانشگاه سمنان [دوره 7، شماره 2، 1388، صفحه 25-44]
 • کارآفرینی زنان انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 71-92]
 • کاربرد اینترنت کاربرد اینترنت بر مبنای خودکارآمدی و کلیشه‌های جنسیّتی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 147-170]
 • کار خانگی بررسی عوامل مؤثر بر تقسیم کار در خانواده مطالعة موردی: زنان متأهل شاغل در آموزش و پرورش شهر مشهد [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 29-60]
 • کار زنان بدن/کار؛ نشانه گذاری بدن زنانه در محیط کار [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 7-38]
 • کارکرد تحلیل و افزایش کارکرد کارکنان دانشی زن: موردکاوی شرکت پارس خودرو [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 7-29]
 • کارکرد تحصیلی بررسی اثر بخشی روش حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آزمون و کارکرد تحصیلی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 123-139]
 • کارکرد ریاضی بررسی ارتباط ادراک دختران از روش های تربیتی مادران، نگرش ریاضی، و کارکرد ریاضی [دوره 5، شماره 3، 1386، صفحه 81-94]
 • کارکردهای سبک‌های تفکّر رابطه سبک‌های دلبستگی با کارکردهای سبک‌های تفکّر دختران مقطع متوسطه شهر همدان [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 159-192]
 • کارکنان بررسی نقش سقف شیشه‌ای بر کاهش عدالت سازمانی ادراک شده [دوره 12، شماره 4، 1393، صفحه 149-172]
 • کارکنان دانشی تحلیل و افزایش کارکرد کارکنان دانشی زن: موردکاوی شرکت پارس خودرو [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 7-29]
 • کارکنان زن بررسی تأثیر توانمندسازی روان‌شناختی بر فرهنگ ‌اشتراک‌گذاری دانش مورد مطالعه: کارکنان زن ادارة آموزش‌وپرورش استان مازندران [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 181-203]
 • کالانمائی عشق «عشق خریدنی»: بازتاب نقش و هویت همسری در مصرف تظاهری مدیریت بدن زنان [دوره 16، شماره 4، 1397، صفحه 79-108]
 • کانون پرورش فکری کودکان بررسی سیمای زن در ادبیات کودکان با تاکید بر تغییرات سیاسی - اجتماعی [دوره 6، شماره 1، 1387، صفحه 71-90]
 • کتاب های درسی بررسی باورها و ارزش های دانش آموزان، خانواده، و کتاب های درسی درباره تساوی جنسیت [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 27-46]
 • کرمان بررسی تاثیر برخی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر نابرابری جنسیتی در خانواده های شهر کرمان و روستاهای پیرامون آن [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 5-30]
 • کرمان بررسی ساختار قدرت در خانواده های شهرستان کرمان [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 7-25]
 • کرمانشاه سازه‌های مؤثر بر پایگاه طبقاتی زنان روستایی خانوارهای کشاورز: [دوره 11، شماره 3، 1392، صفحه 103-132]
 • کرمانشاه روسپی‌گری زنان (مورد پژوهی روسپی‌گری زنان کولی در محله حکمت‌آباد کرمانشاه) [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 145-164]
 • کرمانشاه مطالعه تطبیقی خشونت علیه زنان در مناطق کردنشین ایران و عراق [دوره 17، شماره 4، 1398، صفحه 131-162]
 • کشاورزی عوامل موثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 65-84]
 • کشاورزی تحلیل جنسیتی فعالیت های کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه: توصیه هایی برای عاملان توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 79-111]
 • کشورهای اسلامی" بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 63-86]
 • کفایت اجتماعی مقایسۀ کفایت اجتماعی، سخت‌رویی و سبک‌های مقابله با استرس در همسران افراد معتاد و غیر‌معتاد [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 167-189]
 • کیفیّت ارزیابی رضایت‌مندی از کیفیّت فضای شهری با توجه به متغیر جنسیّت [دوره 11، شماره 4، 1392، صفحه 35-58]
 • کیفیت زندگی بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان نابارور و بارور [دوره 6، شماره 2، 1387، صفحه 47-61]
 • کیفیت زندگی تاثیر ادراک دشواری کار بر کیفیت زندگی پرستاران [دوره 7، شماره 1، 1388، صفحه 117-131]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان دچار ناتوانی جسمی حرکتی [دوره 7، شماره 3، 1388، صفحه 71-98]
 • کیفیت زندگی مقایسه تصور بدنی، رضایت جنسی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان سینه (گروه جراحی حفظ سینه و جراحی ماستکتومی) با زنان غیرمبتلا در استان مرکزی [دوره 10، شماره 4، 1391، صفحه 41-62]
 • کیفیّت زندگی بررسی کیفیّت زندگی در زنان اقدام کننده به خودسوزی در مقایسه با گروه گواه [دوره 11، شماره 1، 1392، صفحه 55-70]
 • کیفیت زندگیِ خانوادگی و کاری تعارض نقش زنان در خانه و کار: ماهیت و پیامدها [دوره 16، شماره 2، 1397، صفحه 125-166]
 • کیفیت زندگی مرتبط با سلامت اثر میانجی سبک زندگی سلامت محور در رابطه بین سواد سلامت وکیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان روستایی در شهرستان اسلام آبادغرب [دوره 15، شماره 3، 1396، صفحه 1-30]
 • کلان‌شهر تهران هویّت جنسیّتی مردان و زنان در کلان شهر تهران [دوره 11، شماره 2، 1392، صفحه 29-54]
 • کلید واژه: "نرخ مشارکت زنان در نیروی کار" بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 63-86]
 • کلید واژه : طرد اجتماعی بررسی جامعه شناختی احساس طرد شدگی زنان در بین خانواده های زن سرپرست تحت پوشش اداره بهزیستی شهر مشهد [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 65-104]
 • کلید واژه ها: دلبستگی رابطه سبک های دلبستگی، ویژگی های شخصیتی و بخشودگی با نگرش به روابط فرا زناشویی در متأهلین شهر کرمانشاه [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 209-228]
 • کلیشه جنسیّتی بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش به طرحواره جنسیّتی نقش‌های خانوادگی، اجتماعی و حرفه‌ای زنان [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • کلیشه‌سازی الگوی نمایش کلیشه‌های جنسیّتی در تبلیغات تلویزیونی سیما [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 171-202]
 • کلیشه‌های تحصیلی کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 37-66]
 • کلیشه های جنسیتی تحلیل جنسیتی بازنمایش ساخت خانواده در سریال های تلویزیونی ایرانی (بررسی سریال های گونه خانوادگی سال 1383) [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 83-109]
 • کلیشه‌های جنسیتی بررسی رابطة جامعه‌پذیری‌جنسیتی و رفتار در دوراهی اجتماعی [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 7-39]
 • کلیشه‌های جنسیتی تولید و بازتولید سلطه نمادین علیه زنان در دهدشت [دوره 18، شماره 1، 1399، صفحه 7-64]
 • کلیشه‌های جنسیّتی کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 37-66]
 • کلیشه‌های جنسیّتی بررسی رابطۀ تماشای تلویزیون‌های ماهواره‌ای با هویّت جنسیّتی دختران نوجوان شهر اصفهان [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 99-128]
 • کلیشه‏های جنسیّتی کاربرد اینترنت بر مبنای خودکارآمدی و کلیشه‌های جنسیّتی در دانشجویان دانشگاه اصفهان [دوره 12، شماره 2، 1393، صفحه 147-170]
 • کلیشه‌های شغلی کلیشه‌‌های جنسیّتی و سلامت اجتماعی [دوره 13، شماره 2، 1394، صفحه 37-66]
 • کلیشه های فرهنگی بررسی طرح واره های نقش جنسیتی و کلیشه های فرهنگی در دانشجویان دختر [دوره 2، شماره 6، 1383، صفحه 115-134]
 • کلیشه های نقش جنسیت بررسی تصویرسازی نقش جنسیت در آگهی های بازرگانی سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 3، شماره 7، 1384، صفحه 33-50]
 • کلیله و دمنه جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 7-38]
 • کنارگذاری فضایی تجربه کنارگذاری فضایی زنان بر حسب نوع پوشش در شهر تهران [دوره 15، شماره 1، 1396، صفحه 135-157]
 • کنترل تحلیل جنسیتی فعالیت های کشاورزی در روستاهای شهرستان کرمانشاه: توصیه هایی برای عاملان توسعه روستایی [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 79-111]
 • کنترل اجتماعی بررسی عوامل مرتبط با احساس امنیت اجتماعی زنان (مورد مطالعه: زنان ساکن مجتمع‌های مسکونی مهرشهر ایلام) [دوره 14، شماره 1، 1395، صفحه 103-127]
 • کنترل وزن تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان [دوره 9، شماره 3، 1390، صفحه 35-58]
 • کهن الگوهای زایش کهن الگوهای زایش یا مادران ازلی و نمود آن در غزل های بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 103-127]
 • کودک الگوی ساختاری ارتباط مشکلات عاطفی- روانی-رفتاری در خانواده اصلی با رضایت زناشویی زنان [دوره 12، شماره 3، 1393]

گ

 • گیاه زایی کهن الگوهای زایش یا مادران ازلی و نمود آن در غزل های بیدل دهلوی [دوره 8، شماره 3، 1389، صفحه 103-127]
 • گذار جمعیتی اول بررسی نقش گذار جمعیتی در تغییرات جامعه شناختی خانواده [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 81-102]
 • گذار جمعیتی دوم بررسی نقش گذار جمعیتی در تغییرات جامعه شناختی خانواده [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 81-102]
 • گذشت بررسی اثربخشی آموزش گذشت بر سازگاری زنان مطلقه [دوره 10، شماره 1، 1391، صفحه 37-60]
 • گرایش به تحصیلات عالی بررسی علل گرایش دختران به تحصیلات عالی [دوره 12، شماره 2، 1393]
 • گرایش به فرار از خانه مطالعه جامعه شناختی گرایش دختران دانش آموز به فرار از منزل [دوره 9، شماره 2، 1390، صفحه 25-54]
 • گرایش تحصیلی بررسی رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر سال دوم دبیرستان شهر تهران (گرایش های علوم ریاضی و علوم انسانی) [دوره 4، شماره 2، 1385، صفحه 29-45]
 • گرانباری نقش میزان خشونت خانگی علیه زنان شهر خرم آباد در سال 90- 89 [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 111-138]
 • گردشگری تحلیل جنسیتی ادارک جوانان از اکوتوریسم (مطالعه موردی،دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان میاندورود) [دوره 14، شماره 2، 1395، صفحه 157-183]
 • گریز از واقعیت خوانش و رمزگشایی مخاطبان زن از فیلم‌های عامه‌پسند شبکه‌های ماهواره ( مطالعة موردی زنان شهر ساری) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 7-28]
 • گشتالت درمانی بررسی اثربخشی گشتالت درمانی بر عزت نفس، افسردگی، و احساس تنهایی زنان مطلقه افسرده [دوره 8، شماره 1، 1389، صفحه 129-145]
 • گشودگی به تجربیات تفاوت‌های جنسیّتی در شخصیت و هیجان‌خواهی دانشجویان دانشگاه تهران [دوره 13، شماره 3، 1394، صفحه 153-174]
 • گفتمان پدرسالاری ارزش های پدرسالاری و خشونت علیه زنان [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 55-79]
 • گفتمان مدرنیته ارزش های پدرسالاری و خشونت علیه زنان [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 55-79]
 • گفت و گو تاثیر تصورات و تعاریف مشابه زوجین در رضایت از زندگی زناشویی از دیدگاه زنان [دوره 2، شماره 4، 1383، صفحه 5-40]
 • گلستان ارزیابی ویژگی های کارآفرینی دانشجویان دختر مراکز علمی- کاربردی استان گلستان [دوره 10، شماره 3، 1391، صفحه 163-179]
 • گمنامی استفاده از اینترنت و تمایل به خود اظهاری (مطالعه موردی دانشجویان دختر یکی از دانشگاه‌های شهر تهران) [دوره 13، شماره 4، 1394، صفحه 95-122]

ل

 • لالایی‎ها لالایی‎ها و بازتاب سوژه‎ گی زنان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 7-34]
 • لیبرالیسم لیبرالیسم و فمینیسم لیبرال ­ رادیکال: در سده ?? [دوره 8، شماره 2، 1389، صفحه 107-123]
 • لذت از بداقبالی دیگران نقش تمایلات دگرآزارانه معمول و لذت از بداقبالی دیگران در پیش‌بینی باورهای خصومت‌آمیز مردان علیه زنان [دوره 16، شماره 3، 1397، صفحه 138-107]

م

 • ماتریس حسابداری اجتماعی رشد بخشی و اثر آن بر درآمد جنسیتی نیروی کار در ایران (رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی) [دوره 14، شماره 3، 1395، صفحه 115-136]
 • مادر نمود عشق مادری در ادبیات فرانسه [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 111-123]
 • مادر سیمای زن در تذکره الاولیای عطار نیشابوری [دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 135-147]
 • مادر رابطه بین اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی مادران با اهمال‌کاری و سبک‌های دفاعی دختران [دوره 12، شماره 1، 1393]
 • مادری نمود عشق مادری در ادبیات فرانسه [دوره 4، شماره 3، 1385، صفحه 111-123]
 • مادران بررسی رابطه ی همدلی مادران و دختران دانش آموز دبیرستانی واختلالات رفتاری دختران شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1382، صفحه 29-57]
 • مادران رابطه آشفتگی زناشویی مادران با زندگی فرزندان همسردار آن ها [دوره 6، شماره 3، 1387، صفحه 81-103]
 • مادران رابطه استفاده آسیب‌زای مادران از شبکه‌های اجتماعی مجازی با مشکلات رفتاری کودکان [دوره 17، شماره 1، 1398، صفحه 193-218]
 • مادران شاغل بررسی تاثیر تضاد کار- خانواده مادران شاغل بر فرسودگی عاطفی و بهزیستی روانی آنان [دوره 14، شماره 4، 1395، صفحه 95-122]