همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

فرزانه شکری

تحقیقات آموزشی کارشناس نشریه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

jwsps@alzahra.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکترسعید کبیری

جامعه شناسی دکترای جامعه شناسی

s.kabiri89@gmail.com

ویراستار ادبی

فاطمه سفیری

مدرک کارشناسی‌ارشد: زبان‌های باستانی-دانشگاه علامه طباطبایی ویراستار فارسی

azi.safiry@yahoo.com

صفحه آرا

فاطمه سفیری

مدرک کارشناسی‌ارشد: زبان‌های باستانی-دانشگاه علامه طباطبایی صفحه آرایی نشریه

azi.safiry@yahoo.com