همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

فرزانه شکری

تحقیقات آموزشی کارشناس نشریه پژوهشکده زنان دانشگاه الزهرا(س)

jwsps@alzahra.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکترسعید کبیری

جامعه شناسی دکترای جامعه شناسی

s.kabiri89@gmail.com

ویراستار ادبی

علی مرادی

کارشناسی ارشد اقتصاد ویراستار فارسی

ali.artiman.moradi@gmail.com

صفحه آرا

علی مرادی

کارشناسی ارشد اقتصاد صفحه آرایی نشریه

ali.artiman.moradi@gmail.com