اعضای گروه دبیران

سردبیر

دکتر خدیجه سفیری

جامعه شناسی استاد دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/safiri
kh.safirialzahra.ac.ir

h-index: 6  

مدیر مسئول

دکتر روشنک خدابخش

روانشناسی دانشیار دانشگاه الزهرا(س)

staff.alzahra.ac.ir/khodabakhsh/
rkhodabakhshalzahra.ac.ir

اعضای گروه دبیران

دکتر زهره خسروی

روانشناسی بالینی استاد دانشگاه الزهرا(س)

z.khosravialzahra.ac.ir

h-index: 12  

دکتر زهرا افشاری

اقتصادکلان تجارت بین الملل اقتصاد توسعه و برنامه ریزی استاد دانشگاه الزهراء(س)

staff.alzahra.ac.ir/afshari/
z.afsharialzahra.ac.ir

h-index: 6  

دکتر احمد جعفرنژاد

مدیریت استاد دانشگاه تهران

management.ut.ac.ir/~jafarnjd
jafarnjdut.ac.ir

h-index: 13  

دکتر هما زنجانی‌زاده

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

zandjanium.ac.ir

دکترحلیمه عنایت

جامعه شناسی استاد دانشگاه شیراز

Webpage : shirazu.ac.ir/faculty/home/henayat
henayatrose.shirazu.ac.ir

h-index: 38  

دکتر اکبر علیوردی نیا

جامعه شناسی استاد دانشگاه مازندران

rms.umz.ac.ir/~aliverdinia
aliverdiniaumz.ac.ir

h-index: 38  

دکترسعیده گروسی

جامعه شناسی استاد دانشگاه شهید باهنرکرمان

hu.uk.ac.ir/~sgarousi
sgarousiuk.ac.ir

h-index: 9  

دکتر محمدصادق مهدوی

جامعه شناسی استاد دانشگاه شهید بهشتی

d_mahdavyyahoo.com

دکتر سیّده‌منوره یزدی

روانشناسی استاد دانشگاه الزهراء(س)

smyazdialzahra.ac.ir

اعضای گروه دبیران بین المللی

دکترنازنین شاه رکنی

جامعه شناسی استادیار دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی لندن

www.lse.ac.uk/gender/people/people-profiles/faculty/Dr-Nazanin-Shahrokni
n.shahrokniise.ac.uk

دکتر سحر مرانلو

حقوق استاد دانشکده حقوق دانشگاه اسکس در انگلستان

www.essex.ac.uk/people/KIANI77402/sahar-maranlou
s.maranlouessex.ac.uk