دوره و شماره: دوره 18، شماره 2 - شماره پیاپی 63، تیر 1399 
فرهنگ رحم‎ اجاره ای در جامعه‎ ی ایرانی شهر تهران

صفحه 111-152

نسترن دادخواه؛ اصغر عسکری خانقاه؛ علی باصری؛ فریبا میراسکندری


پدیدارشناسی مصرف فرهنگی زنان بالای 15 سال شهر ایلام

صفحه 153-192

سمیرا نصیری؛ یار محمد قاسمی؛ علی فیض الهی