دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 62، اردیبهشت 1399، صفحه 1-248 
تولید و بازتولید سلطه نمادین علیه زنان در دهدشت

صفحه 7-64

محمدتقی ایمان؛ مهرانگیز ستوده؛ حلیمه عنایت؛ ماهرخ رجبی