دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 59، تیر 1398، صفحه 1-186 
مدل دستیابی زنان کُرد به جایگاه‌های رهبری در اقلیم کردستان عراق

صفحه 63-98

نازنین کریم محمد الجاف؛ مجتبی امیری؛ خدیجه سفیری؛ فرشته امین