دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 57، دی 1397، صفحه 7-245 
فراترکیب مطالعات تجرد در ایران

صفحه 43-78

سارا شهانواز؛ منصوره اعظم آزاده


مروری سیستماتیک بر پژوهش های آشفتگی زناشویی سیطره پوزیتیویسم و غیبت مسائل جنسیتی

صفحه 149-194

پریسا جانجانی؛ خدامراد مومنی؛ نادر امیری؛ الساندرا سیمونلی؛ آسیه مردای