دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 52، مهر 1396، صفحه 7-212 
نگاهی پدیدارشناختی به تمایل زنان به استفاده از خرید آنلاین

صفحه 69-100

اسمعیل شکری؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ روح اله زابلی