دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 50، فروردین 1396، صفحه 7-212 
عوامل تاثیر گذار بر اشتغال زنان روستایی کشور در بخش صنعت

صفحه 73-94

حسنعلی فرجی سبکبار؛ محمد سلمانی؛ بهرام هاجری؛ ذبیح الله ترابی


ارزیابی نقش ماهواره بر تغییرات فرهنگی زنان روستایی

صفحه 159-188

ابوذر پایدار؛ علی حاجی نژاد؛ آیدا الله الدین وندی