دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1392 (37) 
عوامل تعیین‌کننده طلاق در ایران با تأکید بر عوامل اقتصادی

صفحه 165-186

زهرا نصراللهی؛ مرضیه غفاری گولک؛ علی اکبر پروا