دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، فروردین 1392 (34) 
انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار

صفحه 71-92

زهرا آراستی؛ محمدمهدی ملکی؛ محبوبه والی نژاد؛ محمدحسن مبارکی


ساختار عاملی پرسشنامه فرسودگی تحصیلی ماسلاخ در دانشجویان دختر

صفحه 175-204

سید اسماعیل هاشمی شیخ شبانی؛ حسام بذرافکن؛ محسن عزیزی