دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، دی 1390 
تبیین جامعه شناختی مدیریت بدن در میان زنان

صفحه 35-58

مهدی ادیبی سده؛ مهستی علیزارده؛ کمال کوهی