دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، مهر 1388 
پویایی خانواده و سلامت زنان: پژوهش کیفی

صفحه 45-57

سرور پرویزی؛ نعیمه سیدفاطمی؛ کیان دخت کیانی