دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، پاییز 1388 
3. پویایی خانواده و سلامت زنان: پژوهش کیفی

صفحه 45-57

سرور پرویزی؛ نعیمه سیدفاطمی؛ کیان دخت کیانی