دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، تیر 1382 
بررسی ساختار توزیع قدرت در خانواده

صفحه 25-65

محمدصادق مهدوی؛ حبیب صبوری خسروشاهی