دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، فروردین 1383 
عوامل موثر بر انگیزش دختران روستایی کرمانشاه برای مشارکت در فعالیت های کشاورزی

صفحه 65-84

حسین شعبانعلی فمی؛ امیر حسین علی بیگی؛ رویا کرمی؛ معصومه رحیم زاده