دوره و شماره: دوره 21، شماره 4 - شماره پیاپی 77، دی 1402 
بررسی رابطه سپاسگزاری، عذرخواهی و صمیمیت زناشویی با نقش تعدیل گری تکبر در بین زنان

معصومه ولی پور؛ مه سیما پورشهریاری پورشهریاری؛ عباس عبداللهی