دوره و شماره: دوره 19، شماره 4 - شماره پیاپی 69، بهمن 1400، صفحه 1-234 (این شماره نشریه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران به چاپ رسیده است.) 
واکاوی چاقی در نظام معنایی زنان در شهر شیراز

صفحه 7-45

اسفندیار غفاری نسب؛ مریم سادات دل آور


شماره‌های پیشین نشریه

این شماره نشریه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران به چاپ رسیده است.
این شماره نشریه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران به چاپ رسیده است.
این شماره نشریه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران به چاپ رسیده است.
این شماره نشریه با همکاری انجمن جامعه شناسی ایران به چاپ رسیده است.