بررسی جامعه شناختی نقش واسطه ای سرمایه فرهنگی در رابطه بین سرمایه اقتصادی و خشونت خانگی علیه زنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران. (نویسنده مسئول) m.saadati@soc.ikiu.ac.ir

2 دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه خوارزمی، کرج، ایران. fatmapourali@gmail.com

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی با خشونت خانگی علیه زنان انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده، در پژوهش حاضر پیمایش می باشد و جامعه آماری مورد مطالعه، شامل کلیه زنان متاهل شهر قزوین بوده که از این تعداد، 380 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به شیوه نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه آماری پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات نیز پرسشنامه می باشد. جهت برآورد اعتبار وسیله اندازه گیری از نوع اعتبار محتوایی استفاده شده است و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از تکنیک آلفای کرونباخ برآورد گردید. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و Smart-PLS استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین میزان خشونت خانگی علیه زنان 24/61 می باشد و در این میان بیشترین میزان خشونت اعمال شده علیه زنان از نوع خشونت روانی با میانگین 29/35 است. همبستگی خطی و منفی بین سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی با تمامی ابعاد چهارگانه متغیر خشونت خانگی علیه زنان (روانی، فیزیکی، جنسی و اقتصادی) با سطح معنی داری 01/ و با اطمینان 99 درصد به ترتیب با ضرایب همبستگی 338/- و 341/- به تایید رسید. نوع روابط خطی مذکور نیز، منفی و معکوس بوده است. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که متغیرهای مستقل تحقیق 34 درصد از تغییرات متغیر خشونت خانگی علیه زنان را پیش-بینی نموده اند. همچنین، طبق نتایج مدلسازی معادلات ساختاری، متغیرهای حاضر در مدل مسیر توانسته‌اند 5/42 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of the Mediating Role of Cultural Capital in the Relationship between Economic Capital and Domestic Violence against Women

نویسندگان [English]

  • Mousa Saadati 1
  • Fatemeh Pourali Manjili 2
1 Assistant Professor, Department of Sociology, Faculty of Social Sciences, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. m.saadati@soc.ikiu.ac.ir (Corresponding Author)
2 Master's Student in Social Sciences Research, Department of Sociology, Faculty of Literature and Humanities, Kharazmi University, Karaj, Iran. fatmapourali@gmail.com
چکیده [English]

The present research was conducted with the aim of investigating the relationship between cultural capital and economic capital with domestic violence against women. The research method used in this study is a survey, and the statistical population under study included all married women of Qazvin city which 380 were selected using Cochran's formula and stratified random sampling as a sample. Research statistics were selected. The tool for collecting information is also a questionnaire. In order to estimate the reliability of the measuring instrument, content validity type was used and the reliability of the questionnaire was also estimated using Cronbach's alpha technique. Also, SPSS and Smart-PLS software were used for data analysis. The results of the research showed that the average amount of domestic violence against women is 61.24, and the highest amount of violence against women is psychological violence with an average of 35.29. Linear and negative correlation between cultural capital and economic capital with all four variable dimensions of domestic violence against women with a significant level of 0.1 and with 99% confidence, The type of linear relationship mentioned was also negative and inverse. The results of the regression analysis also showed that the independent variables of the research predicted 34% of the changes in the variable of domestic violence against women. Also, according to the results of structural equation modeling, the variables present in the path model have been able to explain 42.5% of the changes in the dependent variable.

Keywords
Domestic Violence, Cultural Capital, Economic Capital, Married Women

‌Introduction
omen are the material and spiritual assets of society, and their health plays a crucial role in guaranteeing the survival, durability, and dynamics of both the family and society. As the primary contributors to the future generation, women's physical and mental well-being is essential for societal growth and development. This health requires a minimum sense of security, peace, intimacy, compromise, mutual trust, and the absence of violence within the family. However, in contemporary societies, especially in traditional and transitional ones, domestic violence against women has become a significant social issue. This form of violence has destructive consequences for families and societies, weakening the foundations of the family unit, a stable source for nurturing the next generation. Moreover, it creates a void in the active participation of half the society's members in social activities.
In this context, the present research aims to estimate the prevalence of domestic violence against married women in Qazvin city. Additionally, it explores the relationship between cultural and economic capital variables and the occurrence of domestic violence against women in the statistical population.
 
Methodology
The research employed a survey method, and the statistical population comprised all married women in Qazvin city, totaling 355,448. A sample of 380 participants was selected using Cochran's formula and stratified random sampling. A questionnaire served as the data collection tool. Face validity and content validity types were used to estimate the reliability of the questionnaire through Cronbach's alpha technique. Data analysis utilized SPSS and Smart-PLS software.
 
Findings
The research findings revealed a linear and negative correlation between cultural and economic capital and all four dimensions of domestic violence against women (psychological, physical, sexual, and economic). This correlation was significant at the 0.1 level with 99% confidence. Regression analysis demonstrated that the independent variables predicted 34% of the changes in the variable of domestic violence against women. Structural equation modeling indicated that the variables in the path model explained 42.5% of the changes in the dependent variable.
 
Result
Domestic violence against women poses a longstanding problem for societies, jeopardizing the health and safety of women. Given the continuation of the repercussions of this violence in society and its intergenerational transmission, addressing this issue is of paramount importance. Scholars have proposed various factors contributing to domestic violence, with cultural and economic capital emerging as crucial determinants. This research investigates the relationship between these capitals and domestic violence against women. Results from correlation tests, regression analysis, and structural equation modeling emphasize a negative and significant relationship between cultural and economic capital and domestic violence against women. Building on previous theories, it is suggested that individuals and families focus on enhancing cultural capital, such as education, reading habits, cultural participation, and the preservation of religious values, as a step towards preventing and reducing domestic violence.
 
References
Afshani, S. A. &  Pourrahimiyan, E. (2017). Modeling the structural equations of the effect of cultural capital on domestic violence against women. Journal of Counseling Research, 16(63), 29-49. (In Persian)
Ahmadi, S., Hamidpour, K., Sedaghat, H. & Fatemeh, K. (2021). Violence against women: The rule of patriarchal ideology and the hegemony of male domination (case study: Women of Bushehr city). Woman in Development and Politics, 19(4), 545-572. (In Persian)
Baingani, B. & Kazemi, A. (2010). Investigating the theoretical foundations of the concept of cultural capital. Cultural Studies Quarterly, (21), 8-21. (In Persian)  
Basandeh, N., Hajitabarfirouzjani, H. & Foroughiniya, H. (2021). Mechanisms to deal with the economic aspects of domestic violence against women. Economic Jurisprudence Studies, 3(4), 207-225 . (In Persian)
Beghrzaye, P. (2019). Sociological study of the causes and contexts of domestic violence against women with emphasis on social capital (case study: Married women of Ilam city). Scientific Journal The Women and Families Cultural-Educational, 14(49), 147-176. (In Persian)
Bengesai, A. V. & Khan, H. T. A. (2020). Female autonomy and intimate partner violence: Findings from the Zimbabwe demographic and health survey, 2015. Journal of Culture, Health & Sexuality, 23(7), 927-944.
Danesh, P., Sharbatiyan, M. H. & Tavafi, P. (2016). Sociological analysis of domestic violence against women and its relationship with the feeling of security at home (case study: Women aged 18-54 in the city of Miane). Strategic Research on Social Problems in Iran, 6(16), 47-72. (In Persian)
Diop Sidibe, N., Campbell, C. J. & Becker, S. (2006). Domestic violence against women in Egypt-wife beating and health outcomes. Social Science & Medicine, 62(5), 1260-1277.
Fisher, C., Hunt, L., Adamsam, R. & Thurston W. E. (2007). Health a difficult beast: The interrelation ships between domestic violence, women's health and the health sector: An Australian case study. Social Science & Medicine, 65(8), 1742-1750.
Grenfell, M. (2014). Pierre Bourdieu: Key Concepts. Translated by Mohammad Mehdi Labibi, Tehran: Afkar Publications. (In Persian) 
Jahanijanaqard, M. (2020). Domestic violence against women in Iran. Journal of Civil & Legal Sciences, 14(15), 897-909. (In Persian)  
Kanani, M. A., Azizkhani, E. & Kalantari, H. (2014). Types of capital (economic, social and cultural) and the relationship with domestic violence against women. Iranian Journal of Social Studies, 10(39), 88-103. (In Persian)  
Kouhestani, S. & Alikhani, M. (2021). Corona pandemic and violence against women (case study: Among the women of Rasht city). Iranian Journal of Social Studies, 15(3), 3-25. (In Persian)  
Maleki, A. & Nejansabzeh, P. (2010). The relationship between family social capital components and domestic violence against women in Khorramabad city. Journal of Social Problems of Iran, 1(2), 31-54. (In Persian)  
Manirul Islam, M. D.,  Jahan, N. & Delwar Hossain, M. D. (2018). Violence against women and mental disorder: A qualitative study in Bangladesh. Tropical Medicine and Health, 46(5), 2-12.
Moazzemi, S. (2004). Supporting women against domestic violence. Social Welfare Quarterly, 3(13), 224-251. (In Persian)
Moazzemi, Sh. (2004). Wife killing. A collection of articles on Iran's social harms. Tehran: Agah Publication. (In Persian)
Mohammadi. J., Vedadhir, A. & Mohammadi, F. (2012). Relationship between cultural capital and lifestyle: survey among middle class citizens of Sanandaj city, Kurdistan. Iranian Journal of Sociology, 13(4), 1-23. (In Persian)
Monfarednejad, N. & Monadi, M. (2020). The relationship between psychological and cultural capitals and domestic violence in married women (case study: Farhangian Behbahan). The Journal of Woman and Family Studies, 8(1), 189-213. (In Persian)  
Navabakhsh, N. & Khaghanifard, M. (2015). Sociological study of violence against married women from Iran and Armenia. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 13(4), 61-94.
Niazi, M., Hadi, A., Nejadi, A. & Sakhai, A. (2017). Meta-analysis of factors affecting violence against women. Women's Studies, 8(4), 83-104. (In Persian)
Pourrahimiyan, E. (2014). Investigating the relationship between cultural capital and domestic violence against married women in Mehriz city, Master's thesis in sociology, Yazd University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. (In Persian)
Rahimi, M. (2008). The role of demographic and personality factors in domestic violence against women in Kurdistan province. Master's thesis, Tabriz University, Faculty of Educational Sciences and Psychology.
Ritzer, G. (2005). Contemporary Sociological Theory. Translated by Mohsen Solasi, Tehran: Scientific Publications. (In Persian)  
Rouhani, H. (2009). Introduction to the theory of cultural capital. The scientific Journal of Strategy, 18(53), 7-35. (In Persian)  
Sadegi, R., Vijeh, M. & Zanjari, N. (2019). Factors related to domestic violence against women in Tehran. Research Journal on Social Work, 4(14), 33-66. (In Persian)  
Sarichlou, M. E., Ghafelehbashi, S. H., Kalantari, Z., Moradibagloui, M. & Jahanihashemi, H. (2009). Domestic violence against women and intervention for prevention in Minodar and Kausar areas of Qazvin. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 13(14), 20-24. (In Persian)  
Shaykhi, M. T. (2008). Sociology of women and family. Tehran: Publishing Company. (In Persian)  
Shokrzadeh, P. (2011).  Investigating the relationship between economic and cultural capital and the feeling of social security among the citizens of Naqdeh city, master's thesis in sociology, Islamic Azad University, Tabriz branch, Faculty of Humanities and Education. (In Persian)  
Toffanin, M. A. (2012). Research on violence against women. A sociological perspective. Interdisciplinary Journal of Family Studies, 2(1), 15-30.
Vyas, S. & Watts, C. (2009). How does economic empowerment affect women's risk of intimate partner violence in low and middle income countries? A systematic review of published evidence. Journal of International Development, 21(5), 577–602.
Xu, P. & Jiang, J. (2020). Individual capital structure and health behaviors among Chinese middle-aged and older adults: A cross-sectional analysis using Bourdieu’s theory of capitals. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7369), 1-18.
Yekkehkar, S. & Hossaini, A. (2020). Characteristics of domestic violence against women and related cultural contexts. Research Journal on Social Work, 14(16), 41-100. (In Persian)       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Domestic Violence
  • Cultural Capital
  • Economic Capital
  • Married Women
احمدی، سیروس.، حمیدپور، خیری.، صداقت، حمید و کرمی، فاطمه. (1400). خشونت علیه زنان: حاکمیت ایدئولوژی مردسالار و هژمونی سلطه مذکر (مورد مطالعه: زنان شهر بوشهر). زن در توسعه و سیاست، 19(4)، 572-545.
افشانی، سیدعلیرضا و پوررحیمیان، الهه. (1396). الگوسازی معادلات ساختاری تأثیر سرمایه فرهنگی بر خشونت خانگی علیه زنان. پژوهش‌های مشاوره. 16(63)، 49-29.
باینگانی، بهمن و کاظمی، علی. (1389). بررسی مبانی تئوریک مفهوم سرمایه فرهنگی. مطالعات فرهنگی، 21، 21-8.
بسنده، نسیم.، حاجی‌تبار فیروزجانی، حسن و فروغی‌نیا، حسین. (۱۴۰۰). سازوکارهای مقابله با ابعاد اقتصادی خشونت خانگی علیه زنان. مطالعات فقه اقتصادی، 3(4)، 225-207.
بگرضایی، پرویز. (1398). مطالعه جامعه‌شناختی علل و زمینه‌های بروز خشونت خانگی علیه زنان با تأکید بر سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر ایلام). زنان و خانواده، 14(49)، 176-147.
پوررحیمیان، الهه. (1393). بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و خشونت خانگی علیه زنان متأهل شهر مهریز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه یزد.
جهانی جناقرد، میلاد. (1399). خشونت خانگی علیه زنان در ایران. قانون یار، 14(15)، 909-897.
دانش، پروانه.، شربتیان، محمدحسین و طوافی، پویا. (1395). تحلیل جامعه‌شناختی خشونت خانگی علیه زنان و رابطه آن با احساس امنیت در خانه (مطالعه موردی: زنان 18-54 ساله شهر میانه). پژوهش‌های راهبردی مسائل اجتماعی ایران، س6(1)، 72-47.
رحیمی، محمد. ( 1387 ). نقش عوامل دموگرافیکی و شخصیتی در خشونت خانگی علیه زنان در استان کردستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تبریز.
روحانی، حسن (1388). درآمدی بر نظریه سرمایه فرهنگی. راهبرد، 18(53)، 35-7.
ریتزر، جورج. (1384). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.
ساریچلو، محمدابراهیم.، قافله‌باشی، سیدحسین.، کلانتری، زهرا.، مرادی بگلویی، محمد و جهانی هاشمی، حسن. (1388). خشونت‌های خانگی علیه زنان و مداخله جهت پیشگیری در مناطق مینودر و کوثر قزوین. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 13(14)، 24-20.
شکرزاده، پروین. (1390). بررسی رابطه سرمایه اقتصادی، فرهنگی با احساس امنیت اجتماعی در میان شهروندان شهر نقده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم انسانی و تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز.
شیخی، محمد تقی. (1387). جامعه‌شناسی زنان و خانواده. تهران: شرکت سهامی انتشار.
صادقی، رسول.، ویژه، مریم و زنجری، نسبیه. (1398). عوامل مرتبط با خشونت خانگی علیه زنان در تهران. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 4(14)، 66-33.
کنعانی، محمد امین.، عزیزخانی، اقباله و کلانتری، حوریه. (1393). انواع سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و رابطه با خشونت خانگی علیه زنان. مطالعات اجتماعی ایران، 10(39)، 103-88.
کوهستانی، سمانه و علیجانی، محبوبه. (1400). پاندمی کرونا و خشونت علیه زنان ( مطالعه موردی: در بین زنان شهر رشت). مطالعات اجتماعی ایران، 15(3)، 25-3.
گرنفل، مایکل. (1393). مفاهیم کلیدی پیر بوردیو. ترجمه محمد مهدی لبیبی. تهران: نشر افکار.
محمدی، جمال.، ودادهیر، ابوعلی و محمدی، فردین. (1391). مناسبات سرمایه فرهنگی و سبک زندگی: پیمایش در میان شهروندان طبقه متوسط شهر سنندج، کردستان. جامعه‌شناسی ایران، 13(4)، 23-1.
معظمی، شهلا. (1383). حمایت از زنان در برابر خشونت‌های خانگی. رفاه اجتماعی، 3(13)، 251-224.
معظمی، شهلا. (1383). همسرکشی. مجموعه مقالات آسیب‌های اجتماعی ایران، تهران: نشر آگاه.
مفردنژاد، ناهید و منادی، مرتضی. (1399). ارتباط سرمایه‌های روان‌شناختی و فرهنگی با خشونت خانگی در زنان متأهل (مورد مطالعه: فرهنگیان بهبهان). مطالعات زن و خانواده، 8(1)، 213-189.
ملکی، امیر و نژاد سبزی، پروانه. (1389). رابطه مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی خانواده با خشونت خانگی علیه زنان در شهر خرم‌آباد. بررسی مسائل اجتماعی ایران. 1(2)، 54-31.
نوابخش، مهرداد و خاقانی فرد، میترا. (1394). مطالعه جامعه‌شناختی خشونت علیه زنان ازدواج کرده ایرانی و ارمنستانی. مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان، 13(4)، 94-61.
نیازی، محسن.، افرا، هادی.، نژادی، اعظم و سخایی، ایوب. (1396). فراتحلیل عوامل مؤثر بر خشونت علیه زنان. پژوهشنامه زنان، 8(4)، 104-83.
یکه‌کار، شیرین و حسینی، احمد. (1399). ویژگی‌های خشونت خانگی علیه زنان و زمینه‌های فرهنگی مرتبط با آن. پژوهشنامه مددکاری اجتماعی، 14(16)، 100-41.
Afshani, S. A. &  Pourrahimiyan, E. (2017). Modeling the structural equations of the effect of cultural capital on domestic violence against women. Journal of Counseling Research, 16(63), 29-49. (In Persian)
Ahmadi, S., Hamidpour, K., Sedaghat, H. & Fatemeh, K. (2021). Violence against women: The rule of patriarchal ideology and the hegemony of male domination (case study: Women of Bushehr city). Woman in Development and Politics, 19(4), 545-572. (In Persian)
Baingani, B. & Kazemi, A. (2010). Investigating the theoretical foundations of the concept of cultural capital. Cultural Studies Quarterly, (21), 8-21. (In Persian)  
Basandeh, N., Hajitabarfirouzjani, H. & Foroughiniya, H. (2021). Mechanisms to deal with the economic aspects of domestic violence against women. Economic Jurisprudence Studies, 3(4), 207-225 . (In Persian)
Beghrzaye, P. (2019). Sociological study of the causes and contexts of domestic violence against women with emphasis on social capital (case study: Married women of Ilam city). Scientific Journal The Women and Families Cultural-Educational, 14(49), 147-176. (In Persian)
Bengesai, A. V. & Khan, H. T. A. (2020). Female autonomy and intimate partner violence: Findings from the Zimbabwe demographic and health survey, 2015. Journal of Culture, Health & Sexuality, 23(7), 927-944.
Danesh, P., Sharbatiyan, M. H. & Tavafi, P. (2016). Sociological analysis of domestic violence against women and its relationship with the feeling of security at home (case study: Women aged 18-54 in the city of Miane). Strategic Research on Social Problems in Iran, 6(16), 47-72. (In Persian)
Diop Sidibe, N., Campbell, C. J. & Becker, S. (2006). Domestic violence against women in Egypt-wife beating and health outcomes. Social Science & Medicine, 62(5), 1260-1277.
Fisher, C., Hunt, L., Adamsam, R. & Thurston W. E. (2007). Health a difficult beast: The interrelation ships between domestic violence, women's health and the health sector: An Australian case study. Social Science & Medicine, 65(8), 1742-1750.
Grenfell, M. (2014). Pierre Bourdieu: Key Concepts. Translated by Mohammad Mehdi Labibi, Tehran: Afkar Publications. (In Persian) 
Jahanijanaqard, M. (2020). Domestic violence against women in Iran. Journal of Civil & Legal Sciences, 14(15), 897-909. (In Persian)  
Kanani, M. A., Azizkhani, E. & Kalantari, H. (2014). Types of capital (economic, social and cultural) and the relationship with domestic violence against women. Iranian Journal of Social Studies, 10(39), 88-103. (In Persian)  
Kouhestani, S. & Alikhani, M. (2021). Corona pandemic and violence against women (case study: Among the women of Rasht city). Iranian Journal of Social Studies, 15(3), 3-25. (In Persian)  
Maleki, A. & Nejansabzeh, P. (2010). The relationship between family social capital components and domestic violence against women in Khorramabad city. Journal of Social Problems of Iran, 1(2), 31-54. (In Persian)  
Manirul Islam, M. D.,  Jahan, N. & Delwar Hossain, M. D. (2018). Violence against women and mental disorder: A qualitative study in Bangladesh. Tropical Medicine and Health, 46(5), 2-12.
Moazzemi, S. (2004). Supporting women against domestic violence. Social Welfare Quarterly, 3(13), 224-251. (In Persian)
Moazzemi, Sh. (2004). Wife killing. A collection of articles on Iran's social harms. Tehran: Agah Publication. (In Persian)
Mohammadi. J., Vedadhir, A. & Mohammadi, F. (2012). Relationship between cultural capital and lifestyle: survey among middle class citizens of Sanandaj city, Kurdistan. Iranian Journal of Sociology, 13(4), 1-23. (In Persian)
Monfarednejad, N. & Monadi, M. (2020). The relationship between psychological and cultural capitals and domestic violence in married women (case study: Farhangian Behbahan). The Journal of Woman and Family Studies, 8(1), 189-213. (In Persian)  
Navabakhsh, N. & Khaghanifard, M. (2015). Sociological study of violence against married women from Iran and Armenia. Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 13(4), 61-94.
Niazi, M., Hadi, A., Nejadi, A. & Sakhai, A. (2017). Meta-analysis of factors affecting violence against women. Women's Studies, 8(4), 83-104. (In Persian)
Pourrahimiyan, E. (2014). Investigating the relationship between cultural capital and domestic violence against married women in Mehriz city, Master's thesis in sociology, Yazd University, Faculty of Social Sciences, Department of Sociology. (In Persian)
Rahimi, M. (2008). The role of demographic and personality factors in domestic violence against women in Kurdistan province. Master's thesis, Tabriz University, Faculty of Educational Sciences and Psychology.
Ritzer, G. (2005). Contemporary Sociological Theory. Translated by Mohsen Solasi, Tehran: Scientific Publications. (In Persian)  
Rouhani, H. (2009). Introduction to the theory of cultural capital. The scientific Journal of Strategy, 18(53), 7-35. (In Persian)  
Sadegi, R., Vijeh, M. & Zanjari, N. (2019). Factors related to domestic violence against women in Tehran. Research Journal on Social Work, 4(14), 33-66. (In Persian)  
Sarichlou, M. E., Ghafelehbashi, S. H., Kalantari, Z., Moradibagloui, M. & Jahanihashemi, H. (2009). Domestic violence against women and intervention for prevention in Minodar and Kausar areas of Qazvin. The Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 13(14), 20-24. (In Persian)  
Shaykhi, M. T. (2008). Sociology of women and family. Tehran: Publishing Company. (In Persian)  
Shokrzadeh, P. (2011).  Investigating the relationship between economic and cultural capital and the feeling of social security among the citizens of Naqdeh city, master's thesis in sociology, Islamic Azad University, Tabriz branch, Faculty of Humanities and Education. (In Persian)  
Toffanin, M. A. (2012). Research on violence against women. A sociological perspective. Interdisciplinary Journal of Family Studies, 2(1), 15-30.
Vyas, S. & Watts, C. (2009). How does economic empowerment affect women's risk of intimate partner violence in low and middle income countries? A systematic review of published evidence. Journal of International Development, 21(5), 577–602.
Xu, P. & Jiang, J. (2020). Individual capital structure and health behaviors among Chinese middle-aged and older adults: A cross-sectional analysis using Bourdieu’s theory of capitals. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7369), 1-18.
Yekkehkar, S. & Hossaini, A. (2020). Characteristics of domestic violence against women and related cultural contexts. Research Journal on Social Work, 14(16), 41-100. (In Persian)