ارائه الگوی رضایت از زندگی زنان میانسال شهر اراک بر اساس سلسله مراتب نیارهای مزلو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران. masoumehshojaaei@gmail.com

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک، اراک، ایران. (نویسنده مسئول). firoozeh.zangeneh@gmail.com

3 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تویسرکان، تویسرکان، ایران. Alirezazolfaghari44@gmail.com

چکیده

رضایت از زندگی یکی از مهم‌ترین سازه‌هایی است که امروزه برای اکثر افراد مهم قلمداد شده و از این رو پژوهش در این حیطه ‌حائز اهمیت است. لذا هدف از پژوهش حاضر ارائه الگوی رضایت از زندگی زنان میان‌سال شهر اراک بر اساس سلسله مراتب نیازهای مزلو بود. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی است و به شیوه مدل‌سازی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) انجام شد. از بین کلیه زنان میان‌سال شهر اراک تعداد 408 نفر به روش نمونه‌گیری غیرتصادفی در دسترس انتخاب شده‌اند. همه آنها پرسشنامه‌های وضعیت سلامت، بحران مالی، حمایت اجتماعی، عزت‌نفس، تفکر مثبت و رضایت از زندگی را تکمیل کرده‌اند. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های همبستگی پیرسون و الگوی معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای SPSSV19 و AMOSV20 استفاده شد. نتایج نشان داد متغیر سلامت (12/0، 15/0 و 38/0)، بحران مالی (18/0-، 36/0- و 11/0-) و حمایت اجتماعی (46/0، 55/0 و 18/0) اثرات مستقیم و معنی‌داری به‌ترتیب بر عزت‌نفس، تفکر مثبت و رضایت از زندگی دارند. افزون بر این، متغیرهای عزت‌نفس (14/0) و تفکر مثبت (10/0)، اثرات مستقیم و معنی‌داری بر رضایت از زندگی دارند. همچنین، نتایج نشان داد ‌سه متغیر سلامت (15/0)، بحران مالی (10/0-) و حمایت اجتماعی (16/0) بر رضایت از زندگی زنان میان‌سال اثر غیرمستقیم و معنی‌داری دارند. بر اساس نتایج حاصله از این پژوهش، هر سه متغیر سلامت، بحران مالی و حمایت اجتماعی اثرات مستقیم و غیرمستقیم معنی‌داری بر رضایت از زندگی به واسطه عزت‌نفس و تفکر مثبت دارند. لذا از این الگو می‌توان برای تقویت رضایت از زندگی زنان میان‌سال استفاده کرد و در رسانه‌های آموزشی، اجتماعی و ارتباطی به اصول رضایت از زندگی، انواع حمایت‌های اجتماعی، وضعیت سلامت، بحران مالی، عزت‌نفس و تفکر مثبت و پیشایندهای مؤثر بر آن پرداخته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model of Life Satisfaction of Middle-Aged Women in Arak City based on Maslow's Hierarchy of Needs

نویسندگان [English]

  • Masomeh Shojaei 1
  • Firoozeh Zangeneh 2
  • Ali reza Zolfaghari 3
1 Ph.D. student of psychology in Faculty of Humane Science, Islamic Azad University, Arak, Iran
2 Islamic Azad university
3 Assistant Professor Tuyserkan Branch
چکیده [English]

Abstract
Today, life satisfaction is one of the most important constructs which has important implications for most people. Therefore, the aim of this study was to provide a model of life satisfaction of middle-aged women in Arak city based on the Maslow needs hierarchy. This research was practical and conducted by structural equation modeling (path analysis). Among all middle-aged women in Arak, 408 were selected by non-random sampling method. They all completed health status, financial distress, social support, self-esteem, positive thinking and life satisfaction questioners. Pearson correlation method and structural equation modeling using SPSSV19 and AMOSV20 software were used to analyze the data. The results showed that the variables of health (0.12, 0.15 and 0.38), financial distress (-0.18, -0.36 and -0.11) and social support (0.46, 0.55 and -0.18) had direct and significant effects on self-esteem, positive thinking and life satisfaction, respectively. In addition, the variables of self-esteem (0.14) and positive thinking (0.10) had direct and significant effects on life satisfaction. The results also showed that the three variables of health (0.15), financial distress (-0.10) and social support (0.16) have an indirect and significant effect on life satisfaction of middle-aged women. Therefore, this model can be used to strengthen the life satisfaction of middle-aged women. I t is worth to highlight, the principles of life satisfaction, types of social support, health status, financial distress, self-esteem and positive thinking and effective antecedents could be highlighted in educational, social.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life satisfaction health status
  • financial distress social support
  • self-esteem positive thinking
  • Structural Equation
اکبری بلوطبنگان، افضل و رضایی، علی‌محمد. (1393). ساخت و اعتباریابی مقیاس خودیابی (SDS) بر اساس نظریه‌های مختلف شخصیت در دانشجویان. ‌روان‌شناسی بالینی، 6(3)، 68-55.
بیرانوند، معصومه.، موسوی، سیده سمیرا.، کاکاوند، علیرضا.، غفوری، اعظم و اوحدی، عارفه. (1394). تأثیر آموزش تفکر مثبت بر رضایت از زندگی و احساس معنی در زندگی مادران کودکان مبتلا به اختلال‌های برون‌سازی شده. ‌روانشناسی کاربردی، 5(1)، 80-63.
تقوی، سیدمحمدرضا. (1380). بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). مجله روا‌‌ن‌شناسی، 5(4)، 398-381.
رجبی، غلامرضا.، علیبازی، هوشنگ.، جمالی، اصغر و عباسی، قدرت‌اله. (1394). بررسی رابطه عزت‌نفس و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. ‌مطالعات روان‌شناسی تربیتی، 21(1)، 104-83.
سلیمی، عظیمه.، جوکار، بهرام و نیکپور، روشنک. (1388). ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمایت اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت. ‌مطالعات روانشناختی، 5(3 پیاپی 19)، 102-81.
شجاعی، معصومه.، زنگنه مطلق، فیروزه و ذوالفقاری، علی‌رضا. (1400). ارزیابی مدل معادلات ساختاری تبیین شادکامی بر اساس وضعیت سلامت، بحران مالی و حمایت اجتماعی با نقش واسطه‌ای عزت‌نفس و تفکر مثبت در زنان میانسال. ‌علوم روان‌شناختی، 20(104)، 1454-1437.
شیخی، منصوره.، هومن، حیدرعلی.، احدی، حسن و سپاه منصور، مژگان (1389). مشخصه‌های روانسنجی مقیاس رضایت از زندگی. ‌تازه­های روان‌شناسی صنعتی/ سازمانی، 4(3)، 25-17.
محسنی، رضاعلی.، رضوی، سیدحمیدرضا و پقه، بهنام. (1394). بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و عزت‌نفس: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی گرگان. ‌پژوهش اجتماعی، 7(28)، 48-19.
هانی‌اصل حیزانی، عباس و خان‌محمدزاده، زهرا. (1397). مقایسه مهارت اجتماعی، مهارت مثبت اندیشی و سبک‌های حل مسأله در دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع سوم متوسطه شهر زاهدان. ‌جامعه‌شناسی آموزش و پرورش، 11(2)، 98-88.
Akbari Balootbangan, A. & Rezaei, A. M. (2014). Construction and validation to self-discovery scale (SDS) Based on different theories of personality in students.‏ Journal of Clinical Psychology, 6(23), 55-68. (In Persian)
Arnett, J. J. (2008). The neglected 95%: why American psychology needs to become less American. American Psychologist, 63(7), 602-622.
Baghai, R. P., Silva, R. C., Thell, V. & Vig, V. (2021). Talent in distressed firms: Investigating the labor costs of financial distress. The Journal of Finance, 76(6), 2907-2961.‏
Błachnio, A., Przepiorka, A. & Pantic, I. (2016). Association between Facebook addiction, self-esteem and life satisfaction: A cross-sectional study. Computers in Human Behavior, 55(3), 701-705.‏
Cabras, C., & Mondo, M. (2018). Coping strategies, optimism, and life satisfaction among first-year university students in Italy: Gender and age differences. Higher Education, 75(4), 643-654.‏
Diener, E. (2013). The remarkable changes in the science of subjective well-being. Perspectives on Psychological Science, 8(6), 663-666.‏
Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J. & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of Personality Assessment, 49(1), 71-75.‏
Freitas, F. A. & Leonard, L. J. (2011). Maslow's hierarchy of needs and student academic success. Teaching and Learning in Nursing, 6(1), 9-13.‏
Goldberg, D. P. & Hillier, V. F. (1979). A scaled version of the general health Questionnaire. Psychological Medicine, 9(1), 139-145.‏
Graham, C. & Chattopadhyay, S. (2013). Gender and well-being around the world. International Journal of Happiness and Development, 1(2), 212-232.‏
Hani Asll Hayzani, A. & Khanmohammadzadeh, Z. (2019). Comparison of social skills, positive thinking skills and problem-solving methods in male and female students at the 3rd degree of high school in Zahedan. Iranian Journal of Educational Sociology, 11(2), 88-98. (In Persian)
Hawi, N. S. & Samaha, M. (2017). The relations among social media addiction, self-esteem, and life satisfaction in university students. Social Science Computer Review, 35(5), 576-586.‏
Hombrados-Mendieta, I. & Cosano-Rivas, F. (2013). Burnout, workplace support, job satisfaction and life satisfaction among social workers in Spain: A structural equation model. International Social Work, 56(2), 228-246.‏
Ikiz, F. E. & Cakar, F. S. (2010). Perceived social support and self-esteem in adolescence. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5(11), 2338-2342.
Ingram, R. E. & Wisnicki, K. S. (1988). Assessment of positive automatic cognition. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56(6), 898-902.
Jo, N. H. & Seong, C. H. (2016). Effects of stress and self-esteem on depression in middle-aged women and middle-aged men. Journal of the Korea Convergence Society, 7(6), 89-97.‏
Jöreskog, K. G. & Sörbom, D. (2010). LISREL 8: Users' Reference Guide Chicago: Scientific Software International; 1993. Google Scholar.‏
Kim, S. J. & Hur, M. H. (2019). Understanding of factors influencing happiness of middle-aged women in Korea based on Maslow’s hierarchy of needs. Psychiatry Investigation, 16(7), 539-545.
Kline, P. (2015). Personality (Psychology Revivals): Measurement and Theory. Routledge.‏
Larsen, R. J. & Eid, M. (2008). Ed Diener and the science of subjective well-being. The Science of Subjective Well-Being, 1-13.‏
Layous, K., Nelson, S. K. & Lyubomirsky, S. (2013). What is the optimal way to deliver a positive activity intervention? The case of writing about one’s best possible selves. Journal of Happiness Studies, 14(2), 635-654.‏
Lee, J. M. & Hanna, S. D. (2015). Savings goals and saving behavior from a perspective of Maslow's hierarchy of needs. Journal of Financial Counseling and Planning, 26(2), 129-147.‏
Lester, D. (2013). Measuring Maslow's hierarchy of needs. Psychological Reports, 113(1), 15-17.‏
Lopez, J. K. & Fuxjager, M. J. (2012). Self-deception’s adaptive value: Effects of positive thinking and the winner effect. Consciousness and Cognition, 21(1), 315-324.‏
Mahdavi, A., Ahmadi, M., Nadermohamadi, M. & Adham, D. (2013). The relationship between mental health and self-esteem in students of medical sciences. HealthMED, 7(1), 150-157.‏
Miles, J. & Shevlin, M. (2001). Applying regression and correlation: A guide for students and researchers. Sage.‏
Mohseni, R. A., Razavi, H. R. & Pogheh, B. (2015). Relationship between social protection and self-esteem in governmental universities students in Gorgan. Social Research, 7(28), 19-49.‏ (In Persian)
Mousavi, S. S., Bayranvand, M., Kakavand, A. R., Ghafori, A. & Aohadi, A. (2016). Effect of positive thinking training on life satisfaction and sense of meaning in life of mothers of children with externalized disorders. Biannual Journal of Applied Counseling, 5(1), 63-80.‏ (In Persian)
Muraco, A. & Fredriksen-Goldsen, K. I. (2016). Turning points in the lives of lesbian and gay adults age 50 and over. Advances in Life Course Research, 30(4), 124-132.‏
Naseem, Z. & Khalid, R. (2010). Positive thinking in coping with stress and health outcomes: Literature review. Journal of Research & Reflections in Education, 4(1), 15-30.
Peterson, M. S., Lawman, H. G., Wilson, D. K., Fairchild, A. & Van Horn, M. L. (2013). The association of self-efficacy and parent social support on physical activity in male and female adolescents. Health Psychology, 32(6), 666-676.
Prawitz, A., Garman, E. T., Sorhaindo, B., O'Neill, B., Kim, J. & Drentea, P. (2006). InCharge financial distress/financial well-being scale: Development, administration, and score interpretation. Journal of Financial Counseling and Planning, 17(1), 33-50.‏
Rajabi, G. R., Alibazi, H., Jamali, A. & Abassi, G. (2015). Relationship between self-esteem, social support with mental health in Shahid Chamran university students of Ahvaz. Journal of Educational Psychology Studies, 12(21), 83-104.‏ (In Persian)
Rosenberg, M. (2015). Society and the adolescent self-image. Princeton University Press.‏
Salimi, A., Jokar, B. & Nikpour, R. (2009). Internet communication in life: The role of perceived social support and loneliness in the use of the internet. Psychological Studies, 5(3), 81-102. (In Persian)
Santilli, S., Marcionetti, J., Rochat, S., Rossier, J. & Nota, L. (2017). Career adaptability, hope, optimism, and life satisfaction in Italian and Swiss adolescents. Journal of Career Development, 44(1), 62-76.‏
Sarason, I. G. (Ed.). (2013). Social support: Theory, research and applications (Vol. 24). Springer Science & Business Media.‏
Seligman, M. E. & Csikszentmihalyi, M. (2014). Positive psychology: An introduction. In Flow and the Foundations of Positive Psychology (pp. 279-298). Springer, Dordrecht.‏
Sheikhi, M., Houman, H. A., Ahadi, H. & Sepah Mansour, M. (2010). Psychometric Properties of the Satisfaction with Life Scale (SWLS). Journal of Modern Industrial/Organization Psychology, 1(4), 17-25. (In Persian)
Shojaei, M., Zangeneh Motlagh, F. & Zolfaghari, A.R. (2021). Evaluation of structural equation modeling explaining happiness based on health status, financial distress and social support with mediated role of self-esteem and positive thinking in middle-aged women. Journal of Psychological Science, 20(104), 1437-1454.‏ (In Persian)
Smith, G. D. & Yang, F. (2017). Stress, resilience and psychological well-being in Chinese undergraduate nursing students. Nurse Education Today, 49, 90-95.‏
Taghavi, S. (2002). Validity and reliability of the general health questionnaire (ghq-28) in college students of Shiraz University. Journal of Psychology, 5(4), 381-98.‏ (In Persian)
Tanaka, M., Afifi, T. O., Wathen, C. N., Boyle, M. H. & Macmillan, H. L. (2015). Evaluation of sex differences in health-related quality of life outcomes associated with child abuse: Results from the ontario child health study. Epidemiology and Psychiatric Sciences, 24(4), 353-363.‏
Veenhoven, R. (2015). Social conditions for human happiness: A review of research. International Journal of Psychology, 50(5), 379-391.‏
Wilkinson, S. & Kitzinger, C. (2000). Thinking differently about thinking positive: a discursive approach to cancer patients’ talk. Social Science & Medicine, 50(6), 797-811.‏
Wongpakaran, T., Wongpakaran, N. & Ruktrakul, R. (2011). Reliability and validity of the multidimensional scale of perceived social support (MSPSS): Thai version. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health, 7, 161-166.
Zhao, J., Kong, F. & Wang, Y. (2013). The role of social support and self-esteem in the relationship between shyness and loneliness. Personality and Individual Differences, 54(5), 577-581.