بررسی نقش میانجی عزت‌نفس و خودکارآمدی با تحلیل عوامل اجتماعی فرهنگی مؤثر بر توانمندی زنان روستایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

2 استادیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی، دانشگاه زنجان

3 استادیار پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

4 دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی دانشگاه زنجان

چکیده

امروزه توانمندی زنان یکی از مهمترین چالش‌های توسعه پایدار در قرن 21 به شمار می‌رود، زیرا توانمندی یک مسأله ضروری در روند تعالی موقعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان به ویژه زنانی که در جامعه محروم هستند به شمار می-رود. جامعه آماری پژوهش زنان روستایی استان چهارمحال و بختیاری می‌باشد که با استفاده از جدول کرجیسی و مورگان تعداد 384 نفر از آنها از طریق نمونه‌گیری طبقه‌بندی انتخاب شد. برای گردآوری داده‌ها از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه با نظر پانلی از متخصصان و کارشناسان قبل از پیش آزمون مورد تایید قرار گرفت. پایایی ابزار تحقیق نیز از طریق انجام پیش‌آزمون بین 30 نفر خارج از نمونه آماری و محاسبه آلفای کرونباخ برای مقیاس-های اصلی پرسشنامه (در دامنه بین 72/0 تا 94/0) ارزیابی و تصحیح گردید. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بود. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS24 و AMOS22 انجام گرفت. داده‌های گردآوری شده با استفاده از تکنیک مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد بین متغیرهای موقعیت در خانواده، حمایت اجتماعی، مشارکت اجتماعی رابطه مثبت و معنی‌داری با توانمندی زنان روستایی و بین موانع فرهنگی با توانمندی زنان روستایی رابطه منفی و معناداری وجود دارد؛ همچنین، براساس نتایج مدل ساختاری میانجی مشخص شد که متغیرهای عزت نفس و خودکارآمدی در رابطه بین متغیرهای فرهنگی و اجتماعی با توانمندی زنان روستایی دارای نقش میانجی می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Mediating Role of Self-esteem and Self-efficacy in Analysis of the Socio-cultural Factors Influencing Rural Women’s Empowerment

نویسندگان [English]

  • Mehdi Ghasemi 1
  • Mohammad Badsar 2
  • Leila Falahati 3
  • Esmail Karamidehkordi 4
1 Ph.D Student, University of Zanjan
2 faculty member. university of Zanjan
3 Assistant Professor, Institute of Social and Cultural Studies
4 faculty member, University of Zanjan
چکیده [English]

Today, women’s empowerment is one of the most important challenges and concerns of the 21st century; because empowerment of women is fundamentally the process of upliftment of cultural, economic, social and political status of women, especially women who are deprived in the society. The study population was consist of rural women in Chaharmahal and Bakhtiari province that according to Krejcie and Morgan sample determination table, 384 of them were selected by stratified random sampling method. A questionnaire was used as research tools. Reliability and validity of survey instrument was evaluated. Face and content validity of the questionnaire had been confirmed by panel of experts and key informant before the pre-test stage. The reliability of instrument was assessed by conducting a pilot study among 30 samples out of the original sample. The reliability of instrument for the all sections based on Cronbach's alpha coefficients value (in the range of 0.72 to 0.94) shows acceptable level of internal consistency. Data analysis was performed by AMOS22 software. The collected data was analyzed using structural equation modeling technique. The results based on direct structural model showed that there is a positive significant relationship between variables such as women position in the family, social participation and social protection with the dependent variable of rural women’s empowerment and there is a negative significant relationship between cultural barriers with the dependent variable of rural women’s empowerment. Also, self-esteem and self-efficacy variables had a mediation role on the relationship between socio-cultural factors with rural women’s empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Empowerment
  • Self-esteem
  • Self-efficacy
بادسار، محمد؛ کرمی، رویا و کرمی دهکردی، اسماعیل .(1397). کاربرد مد‌‌ل‌سازی معادلات ساختاری در پژوهش­های اجتماعی و توسعه روستایی با استفاده از نرم افزار Amos. انتشارات دانشگاه زنجان.
پایگاه اطلاعات  قوانین و مقررات کشور.(1396).برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران . دسترسی در www.Dastour.ir
خانی، فضیله؛ مطیعی لنگرودی، حسن و صیاد بیدهندی، لیلا .(1391). ارائه الگوهای توانمندسازی زنان روستایی استفاده کننده از ICT (بررسی موردی: بخش مرکزی شهرستان لاهیجان)، فصلنامه توسعه روستایی، 4(1)، 85-108.
ریتزر، جورج .(1395). نظریه­های جامعه شناسی در دنیای معاصر، ترجمه محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی
ساعی، ایرج و ولی­پور، شهربانو .(1388). شناسایی عوامل موثر بر توانمندسازی زنان جهت مشارکت در توسعه اجتماعی (مطالعه موردی استان لرستان)، نشریه علوم رفتاری، 1(2)،67 -101.
سپاسی، سحر و عبدلی، لیلا .(1395). تأثیر جنسیت مدیران ارشد شرکت بر محافظه کاری شرطی. فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14(1)، 129- 154.
سعیدی، معصومه؛ چهارسوقی­امین، حامد؛ مومنی­هلالی، هادی؛ نوروزی، علیرضا و واحدی، مرجان .(1397). بررسی نقش صندوق اعتبارات خرد بر توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی (مورد پژوهشی: شهرستان چرداول، استان ایلام). فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 15(4)، 149- 175.
سن، آمارتیا .(1389). توسعه به‌مثابه آزادی(ترجمه حسین راغفر). تهران: نشر نی.
علی­بیگی، امیرحسین و حیدری، حسین .(1394). بررسی نگرش والدین به ادامه­ی تحصیل دختران روستایی، مطالعه­ی موردی: روستاهای شهرستان سنقر وکلیایی. فصلنامه پژوهش­های روستایی، 23(1)، 593- 612.
کلدی، علیرضا و سلحشوری، پروانه .(1391). بررسی تأثیر اجتماعی بر توانمندسازی زنان. مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 4(4)، 7- 22.
کیمیایی، سیدعلی .(1390). شیوه­های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه رفاه اجتماعی، 11 (40)، 63- 92.
لانگه، سارا .(1372) معیارهایی برای تواناسازی زنان. تهران: روشنگران.
مرکز آمار ایران .(1396). سرشماری نفوس و مسکن سال 1395. دسترسی در https://www.amar.org.ir/
مسعودنیا، ابراهیم .(1389). جامعه شناسی پزشکی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
موسوی، مرضیه و روانخواه، فاطمه .(1395). واکاوی رابطه­ی انواع نظام­های رفاهی با توانمندسازی اقتصادی زنان. فصلنامه مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان، 14(1)، 73- 101.
نادری، کریم و وحدت، هاجر .(1397). بررسی تأثیر مؤلفه­های سرمایه اجتماعی بر توانمندسازی زنان دارای مشاغل خانگی (مطالعه موردی: شهرستان رزن). فصلنامه زن در توسعه و سیاست، 16(2)، 175-196.
Adinarayana, G. (2016). Women Empowerment: A Challenge of 21st Century. International Journal of Research in Social Sciences, 6(1), 8-22.
Aguirre, D, Hoteit, L, Rupp, C, and Sabbagh, K. (2012). Empowering the third billion: Women and the world of work in 2012. Booz&Company: Inc.
Alibaygi, A; Haidary, H (2015). The attitudes of parents towards the education of rural girls Case Study: Rural city Songhor & Kolyaei. Journal of Rural Research, 6(3), 593-612 (text in persian).
Amin, S (2011). Enhancing the benefits of girls’ livelihood initiatives Promoting healthy, safe and productive transitions to adulthood. The Population Council, 17,1-3. https://www.popcouncil.org/uploads/pdfs/TABriefs/17_GirlsLivelihoods.pdf
Badsar, M; Karami, R and Karami, E. (2018). Utilizing structural equation modeling for social and rural development research with Amos software. University of Zanjan press (text in persian).
Bandura, A. (1997). self-efficacy: the exercise of control. New York: W.H. Freeman
Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual review of psychology, 52(1), 1-26.
Barker, Chris. (2003). Cultural studies: Theory and practice. Sage publication.
Byrne, B. M. (2010). Structural equation modeling with AMOS: basic concepts, applications, and programming (second ed.). New York, London: Taylor and Francis Group.
Cattaneo, L. B., and Chapman, A. R. (2010). The process of empowerment: A model for use in research and practice. American Psychologist, 65(7), 646.
Chan, Kevin, Ng, Eddie, and Chan, Charles C. (2016). Empowering Students Through Service-Learning of Community Psychology: A Case in Hong Kong. Journal of Higher Education Outreach and Engagement, 20(4), 25-36.
Dandona, Anu. (2015). Empowerment of Women: A Conceptual Framework. The International Journal of Indian Psychology, ISSN, 2348-5396.
Erickson, B., and Miyata, K. (2004). Macro and micro gender structures: gender stratification and social networks in Canada and Japan. In American Sociological Association 99th Annual Meeting, San Francisco, Calif.
Erickson, B. H. (2004). The distribution of gendered social capital in Canada. In Creation and returns of social capital .H.Flap and B. Volker (pp. 37-55). NewYork:  Routledge.
FAO (2017). Regional gender strategy and action plan 2017–2019 for Asia and the Pacific. 1-26. http://www.fao.org/
Frankenberg, E. and Thomas D. (2001). Measuring Power. Food Consumption and Nutrition Division. FCND DISCUSSION PAPER NO. 113, Washington DC: International Food Policy Research Institute. https://ageconsearch.umn.edu
George, R (2016). Contemporary sociological theory, Translated by: Mohsen Salasi, Tehran: Elmi Press (text in persian).
Grabe, S. (2012). An empirical examination of women’s empowerment and transformative change in the context of international development. American journal of community psychology 49(1-2), 233-245.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., Anderson, R. E., & Tatham, R. L. (2010). Multivariate data analysis (seventh ed.). United State of Amreica: Pearson prentice hall.
Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: statistical mediation analysis in the new millennium. Communication Monographs, 76( 4), 408-420.
Ho, R. (2006). Handbook of univariate and multivariate data analysis and interpretation with SPSS. United States of Americ: Chapman & Hall/CRC, Taylor & Francis Group.
Howard-Hassmann, Rhoda E. (2018). Human rights and the search for community. Routledge.
Hsueh, MN, and Yeh, ML. (2006). A conceptual analysis of the process of empowering the elderly at the community level. Hu li za zhi The journal of nursing, 53(2), 5-10.
Hunter, Bronwyn A, Jason, Leonard A, and Keys, Christopher B. (2013). Factors of empowerment for women in recovery from substance use. American journal of community psychology, 51(1-2), 91-102.
Jinia, N. J. (2016). Microcredit and Women’s Empowerment. Does Microcredit Promote the Borrowers to Participate in the Household Decision-making Process in Bangladesh?. UNIVERSITY OF TAMPERE . https: //trepo.tuni. fi/handle/ 10024/ 99815
Kabeer, N. (1999).Resources,agency, achievements: Reflections on the measurement of women's empowerment. Development and change, 30(3), 435-464.
Kabeer, N. (2005).Is microfinance a'magic bullet'for women's empowerment? Analysis of findings from South Asia. Economic and Political weekly: 4709-4718.
Kabeer, N. (2008). Mainstreaming gender and social protection in the informal economy. London :Commonwealth Secretariat.
Kaldi, A; Salahshouri, P .(2012). The investigation of social support's effect on women empowerment. Quarterly Journal Of Iranian Social Development Studies (JISDS), 4 (4),7-22 (text in persian).
Karademas, Evangelos C. (2006). Self-efficacy, social support and well-being: The mediating role of optimism. Personality and individual differences, 40(6), 1281-1290.
Khani, F;  Motiee Langeroodi, H; Sayyad Bidhendi, L. (2012). Provide rural women empowerment model users of ICT (case study: Central Part of Lahijan City). Journal of Community Development (Rural and Urban Communities), 4(1), 85-108 (text in persian).
 Kimiaee S.A (2011). Methods used for empowering head-of-household women. quarterly social welfare, 11(40), 63-92 (text in persian).
Kline, R. B. (2011). Principles and Practice of Structural Equation Modeling: The Guilford Press.
Laws and Regulation Portal of Iran .(2016) The Law on the Sixth Five-Year Economic, Cultural and Social Development Plan for 1396-1400 (2016-2021), (Text in Persian).
Longwe, S .(1993). Criteria for women empowerment, the role of women in development.Tehran: Roshangaran Press.
Malhotra, A., and Schuler, S. R. (2005). Women’s empowerment as a variable in international development. Measuring empowerment: Cross-disciplinary perspectives, 1(1), 71-88.
Mallinckrodt, B., Abraham, T. W., Wei, M., and Russell, D. W. (2006). Advance in Testing Statistical Significance of Mediation Effects. Journal of Counseling Psychology, 53, 372–378.
Masoudnia, E .(2010). Medical sociology, University of Tehran Press (text in persian).
McKenzie,J.K. (1999). Correlation between self-efficacy and self-esteem in students. (Unpublished master’s thesis, University of Wisconsin-Stout, Menomonie, WI).
Megharaja, B. (2014). Women empowerment: A challenge of 21st century. International Journal of Management, IT and Engineering, 4(2), 78.
Mousavi, M; and Ravankhah, F .(2016). Analyzing the relation of welfare systems with Women's Economic Empowerment, Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychological, 14(1), 73-101 (text in persian).
Naderi, K; and Vahdat, H.(2018). The effects of social capital components on the empowerment of the women engaged in home businesses.Women in Development and Politics, 16 (2), 175-196 (text in persian).
Parvin, M. R. (2005). Empowerment of women: Strategies and systems for gender justice. Dominant Publishers and Distributors.
Rahman, S., Chaudhry, I. S., & Farooq, F. (2018). Gender Inequality in Education and Household Poverty in Pakistan: A Case of Multan District. Review of Economics and Development Studies, 4(1), 115-126.
Rani, S. (2017). Women Empowerment: Need of modern era. International Journal of Advanced Education and Research, 2(3), 143-144.
. Rehman, H., Moazzam, A., and Ansari, N. (2015). Role of microfinance institutions in women empowerment: A case study of Akhuwat, Pakistan. South Asian Studies30(1), 107.
Rifkin, S.B.(2003). A framework linking community empowerment and health equity: it is a matter of CHOICE. Journal of health, population and nutrition, 168-180.
Saeidi, S., Chaharsoughi A. H., Moumenihelali, H., Norouzi, A.,and Vahedi, M.(2018).Investigating the Role of Micro-Credit Fund on the Economic Empowerment of Rural Women (The case study: Chardavol Township, Ilam Province), Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychologica,  15(4), 149-175 (text in persian).
. Sahay, S. (1998). Women and empowerment: Approaches and strategies. Discovery Publishing House.
Saie arasi, I., and Valipoor, Sh. (2010). Identification of the effective enabling factors on women's tendency to social participation towards development. Quarterly Journal of Behavioral Sciences, 1( 2), 67-101 (text in persian).
Salehudin, I. (2009, November). Social/Network Power: Applying Social Capital Concept to Explain the Behavioral Tendency of Individuals in Granting Favors within the Organizational Context. In Proceedings of 4th International Conference on Business and Management Research.
Schumacker, R., and Lomax, R. G. (2010). A beginner's guide to Structural Equation Modeling (Third ed.). New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Schwarzer, R. (1997). General perceived self-efficacy in 14 cultures. Available: http://www.yorku.ca/faculty/academic/schwarze/world14.htm
Sen, A. (2010). Development as Freedom. Oxford University Press Oxford Google Scholar (text in persian).
Sepasi,S., and Abdoli,L.(2016). Effect of Managers’ Gender on Conditional Conservatism, Quarterly Journal of Women's Studies Sociological and Psychologica,  14 (1), 129-154 (text in persian).
Sharma,A.(2006).Crossbreeding institutions, breeding struggle: Women's empowerment, neoliberal governmentality, and state (re) formation in India. Cultural Anthropology, 21(1), 60-95.
Shettar, Dr., and Rajeshwari, M. (2015). A study on issues and challenges of women empowerment in India, Journal of Business and Management, 17(4), 13-19.
Sinha, M., Mahapatra, S. S., Dutta, A., and Sengupta, P. P. (2019). Microfinance and Women Empowerment: An Empirical Analysis. In Handbook of Research on Microfinancial Impacts on Women Empowerment, Poverty, and Inequality (pp. 52-64). IGI Global.
Statistical Center of Iran .(2017). Population and housing Census (text in persian).
Subhashini, S. (2018). A theoretical study on issues and challenges of women empowerment in Indi. International Research Journal of Engineering and Technology, 5(4), 2688-2691.
Sumedha, Kumudu. (2015). The impact of women empowerment programs on upcountry tea estate women in Sri Lanka. International Journal of Scientific Research and Innovative Technology , 2(7),36-48.
Thomaes, S., Poorthuis, A., and Nelemans, S. (2011). Self-esteem. In B. Brown & M. Prinstein (Eds.), Encyclopedia of Adolescence. 316-324.
Ugbomeh, G. M. (2001). Empowering women in agricultural education for sustainable rural development. Community Development Journal36(4), 289-302.
UNICEF. (1994). Gender Equality and Empowerment of Women and Girls: A Policy Review. UNICEF Programme Committee, 1994 Session.
United Nations (2015). transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development. Resolution adopted by the General Assembly.                                                      https://www.un.org › migration › docs › globalcompact › A_RES_70_1_E
 van Dop, N., Depauw, J., and Driessens, K. (2016). Measuring empowerment: Development and validation of the service user psychological empowerment scale. Journal of Social Service Research42(5), 651-664.
Warren, H. (2007). Using gender-analysis frameworks: theoretical and practical reflections. Gender & Development, 15(2), 187-198.
Wellman, B. (1992).Which Type of Ties and Networks Provide What kinds of  Social Support?. Advances in Group Processes, 9, 207-235.
Wellman, B. (1999). The network community: An introduction. Networks in the global village: Life in contemporary communities, 1-47.
Zimmerman, M.A. (1995). Psychological empowerment: Issues and illustrations. American journal of community psychology, 23(5), 581-599.