عوامل اجتماعی موثر بر انجام جراحی زیبایی زنان

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد

3 کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی

چکیده

جراحی زیبایی یکی از مسائل مهم در حوزه پزشکی - فرهنگی و یکی از موضوعات مورد بررسی در جامعه شناسی بدن است. با عنایت به اینکه جراحی زیبایی در جامعه ایران طی سال های اخیر افزایش یافته است، هدف اصلی این مقاله تحلیل و تبیین عوامل اجتماعی مرتبط با انجام عمل جراحی زیبایی توسط زنان است. روش پژوهش مورد استفاده روش علی - مقایسه ای بوده که بر پایه آن نمونه مورد نظر که شامل 80 نفراز زنان 18 الی 45 ساله است به دو گروه تقسیم شده است: زنانی که جراحی زیبایی انجام داده اند، و زنانی که جراحی زیبایی انجام نداده اند. این دو گروه بر حسب متغیرهای تاهل و منطقه محل سکونت همگن شده اند. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد متغیرهای سرمایه فرهنگی، فشار هنجاری و پایگاه اقتصادی - اجتماعی، با احتمال انجام جراحی زیبایی رابطه مثبت و معنادار، و متغیرهای تصور از بدن، و روابط اجتماعی با احتمال انجام جراحی زیبایی رابطه منفی و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Factors Influencing Women to have Cosmetic Surgery

نویسندگان [English]

  • M Noghani 1
  • M. M Khorasani 2
  • S Varshoe 3
1 Assistant professor ferdowsi university of mashhad
2 Associate professor ferdowsi university of mashhad
3 MA student social science researcher
چکیده [English]

Cosmetic surgery constitutes an important domain in the field relating medicine and culture, as well as in Sociology of body. Considering recent increase in conducting cosmetic surgery in Iran, this article took the task of analyzing and explaining social factors influencing women to go under cosmetic surgery. The research method is causal-comparative based upon which a random sample of 80 women between ages 18-45 was selected and divided into two groups. The first group includes women who have had cosmetic surgery and the second, women who have not. These two groups were homogenous according to two variables: marriage and place of residence. Findings show that there is a significant and positive relationship between cultural capital, normative pressure, and socio-economic status with likelihood of having cosmetic surgery, while there is a negative relationship between social relationships, body image and likelihood of having cosmetic surgery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cosmetic Surgery
  • Women
  • Body Image
  • Normative Pressure
  • Social Relationships
  • Cultural Capital