عوامل دموگرافیک موثر بر مشارکت زنان روستایی در برنامه های ترویجی: مطالعه موردی شهرستان سنقر و کلیایی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

پژوهش پیش رو پژوهشی از نوع توصیفی ­ هم بستگی است، که با هدف تعیین میزان مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی ­ ترویجی و شناسایی مهم ترین دلایل مشارکت و نبود مشارکت در این برنامه ها صورت گرفته است.جامعه آماری پژوهش را 2199 نفر از زنان روستایی شهرستان سنقر و کلیایی در استان کرمانشاه تشکیل می دهند که 327 نفر از آنان، با روش نمونه گیری چندمرحله یی و به عنوان نمونه پژوهش، انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسش نامه است، که ضریب آلفای کرون باخ، بیان گر پایایی مناسب مقیاس های طراحی شده آن است (برای بخش دوم 0.94 و برای بخش سوم 0.95) و برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد میزان مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی ­ ترویجی کم تر از متوسط است. بر پایه پاسخ های داده شده، تبعیض های جنسیتی، نبود اجازه برای حضور زنان در فعالیت های گروهی، پایین بودن سواد، فقر اقتصادی خانواده، و نبود آگاهی نسبت به شیوه برخورد با زنان،از مهم ترین دلایل مشارکت نکردن، و تماس زیاد با مروجان، افزایش تولید و درآمد، خوشنودی از برنامه های آموزشی ­ ترویجی گذشته، و علاقه مند بودن به کشاورزی، از مهم ترین دلایل مشارکت است. بر پایه تحلیل رگرسیون، سطح تحصیلات، سن، و سطح تحصیلات همسر، از عوامل موثر بر میزان مشارکت زنان روستایی در برنامه های آموزشی ­ ترویجی اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Demographic Factors Influencing Rural Women Participation in Extension Programs: The Case of Sonqor-e Kolayayt Township

نویسندگان [English]

  • Amir-Hoseyn Ali-Beygi 1
  • Leyla Bani-Ameriyan 2
1 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Raii University of Kermanshah
2 MSc in Agricultural Extension and Education, RazT University of Kermanshah
چکیده [English]

The purpose of this descriptive correlation research is to determine participation level of rural women in extension programs and to specify the most important reasons for participation and non-participation. The population consisted of rural women in Sonqor-e Kolayayi Township. Using a multistage sampling, 327 women were interviewed. Results revealed that the level of participation of women was lower than average. The most important reasons for participation were: getting in touch with agricultural extension agents, to gain increased income, satisfaction from the past extension services, and interest to agricultural operations. Moreover, the most important reasons for non-participation were: gender discriminations, lack of permission to participate in collective activities, illiteracy, economic problems, and lack of awareness on treating women in extension programs. Based on regression analysis, educational level, age, and educational level of husbands were the most important factors influencing overall level of women participation in extension programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Participation
  • rural women
  • Extension Programs
  • Gender