بررسی رابطه بین میزان رضایت زناشویی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکدۀ روان شناسی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار روان شناسی،دانشگاه آزاد اسلامس خوراسگان

3 کارشناس روان شناسی

چکیده

این پژوهش به بررسی رابطه بین رضایت زناشوئی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران می پردازد. هدف از اجرای این پژوهش آن است که مشخص نماید آیا بین رضایت زناشوئی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران رابطه ی معناداری وجود دارد یا خیر؟ جامعه ی آماری این تحقیق، همه ی دانش آموزان دختر ابتدایی نواحی پیچ گانه ی آموزش و پرورش شهرستان اصفهان و والدین آن ها هستند. نمونه ی مورد بررسی در این پژوهش، صد نفر دختر دارای اختلال و فاقد اختلال و والدین آن ها است که در سطح 5 ناحیه ی استان اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده ی تحقیق با توجه به ضریب هم بستگی پیرسون و تحلیل واریانس و رگرسیون چندمتغیره، نشان می دهد که بین رضایت زناشوئی والدین و بروز اختلالات رفتاری دختران رابطه ئی معنادار وجود دارد، ولی بین میزان رضایت والدین و تحصیلات آنان رابطه ی معنادار وجود ندارد. اما بین تفاهم در فرزندپروری با اختلالات رفتاری دختران رابطه ی معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Parents' Matrimonial Satisfaction and Children's Behavioral Disorders

نویسندگان [English]

  • Moharnmad-Baqher Kadibaf 1
  • Asghar Agha'ee 2
  • Roya Kaviani 3
1 Department of Psychology, University of Isfahan
2 Department of Psychology, Azad University of Khorasgan
3 Student of Master of Psychology
چکیده [English]

This  paper aims to determine whether there exists a meaningful relationship between parent's matrimonial satisfaction and the appearance of behavioral disorders in children. The statistical society of this research consists of all girl dents and their parents at 5 districts encompassing primary schools in Isfahan province. The sample surveyed included two sets of children: having and not having disturbance. Using Pearson Correlation Coefficient, Multi­- variance Variance Analysis, and Multi-Variant Regression showed that there in meaning meaningful relationship between parents' matrimonial satisfaction and the appearance of behavioral disorders in children. There is no meaningful . relationship between men and women matrimonial satisfaction and parent's education. There was a meaningful relationship between the amount of understanding necessary for children's training and children's behavioral.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Matrimonial satisfaction
  • Behavioral Disorders
  • Children