بررسی عوامل درون سازمانی بر ارزیابی از وضعیت شغلی زنان (بخش غیر دولتی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه الزهرا(س)

2 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

یکی از شاخص های توسعه ی اجتماعی و اقتصادی، کار زنان است. بررسی جنبه های گوناگون آن بویژه در بخش غیر دولتی با ویژه گی هایش می تواند در برنامه ریزی های آینده ی ایران که تأکید بر رشد بخش غیر دولتی است، کارساز باشد. در تحقیق انجام شده تأثیر عوامل درون سازمانی کارگاه ها و مؤسسات ثبت شده به صورت غیر دولتی بعنوان متغیر مستقل بر ارزیابی زنان از وضعیت شغلی خود (متغیر وابسته) مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی پژوهشی قرار گرفت. نتایج نشان داد که رابطه ی بین این دو متغیر قوی و معنادار است. ویژگی هایی چون نابرابری، استقلال شغلی، مدیریت مشارکتی و ارتباطات، بیشترین رابطه را با متغیر وابسته نشان دادند. یعنی زنان به این عوامل از میان سایر عوامل اهمیت بیشتری قائل می شدند و از طریق آن ها ارزیابی بهتری از شغل خود داشتند. افرادی چون پزشکان، مهندسان و مدیران و دبیران ارزیابی بهتری از شغل خود داشتند. چون استقلال شغلی بیشتر و مدیریت مشارکتی را تجربه کرده بودند. کارگران رده های پائین به واسطه ی کمتر بودن استقلال شغلی و مدیریت مشارکتی و نیز وجود نابرابری، ارزیابی پائین تری را از شغل خود ارائه نمودند.

عنوان مقاله [English]

Impact of Inter"Organizational Factors on Evaluating Conditions of Women's Occupation (Non‌governmental organization)

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Safiri 1
  • Ahmad Jafar Nejad 2
1 Azzahra University
2 Tehran University
چکیده [English]

Women's occupation must be considered as one of the indexes of socio­economic development. Studying its various aspects, particularly in non­governmental sector, may improve Iran's future planning, which emphasize the growth of non-governmental sector. In the research carried out, the impact of inter-organizational factors (registered non­governmental workshops and places) has been used as an independent variable to evaluate women's occupation (as a dependent variable). Results show that the relationship between these two variables is strong and significant. Characteristics such as inequality, job independence, joint management, and communications indicated to bear the largest relationships with the dependent variable. In other words, women considered these factors as more important. These factors helped women to develop a better evaluation of their jobs. Likewise, doctors, engineers, managers and teachers had a better evaluation of their jobs because they had experienced joint management and job independence. Low workers, on the contrary, developed a lower evaluation of their jobs due to their job dependency and common management, characteristics, which were considered as "deficient".
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-Governmental Organization
  • Job Situation
  • Inter‌Organizational Factors