دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مادری در قلمرو اجتماعی- فرهنگی: یک مطالعه کیفی انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1401

فائزه جعفری سیریزی؛ عباس عسکری ندوشن؛ علی روحانی


بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر تعارض نقش شغلی وخانوادگی پرستاران زن در دوران بیماری کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

افسانه اسفندیاری مهنی؛ سوده مقصودی


بازنمایی جنسیت در خبرهای ورزشی از دیدگاه جامعه شناسی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

صدیقه رضائی پاشا؛ فریده شریفی فر؛ محمود شارع پور؛ علی اصغر کیا


واکاوی حمایت اجتماعی و وابسته های آن در تجربه زیسته مادران دارای کودک اتیسم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

سمیه سادات شفیعی؛ مریم شفیعی


تجربه زنان از خشونت خانگی: یک مطالعه پدیدارشناسانه (مورد مطالعه: زنان ساکن در سکونت گاه غیر رسمی التیمور، مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1401

سیمین فروغ زاده؛ سعید شریعتی مزینانی؛ کبری اکابری


مطالعه تجربه زیسته دختران در زمینه سازگاری با فوت مادر در دوران نوجوانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 اسفند 1401

آسیه شریعتمدار؛ نوشین تقدیسی؛ کیومرث فرحبخش