تجلی نور در شعر پروین

دوره 1، شماره 1، فروردین 1382، صفحه 4-17

حکیمه دبیران


سنجش میزان خودمختاری زنان همسردار ساکن مشهد و عوامل اجتماعی موثر بر آن

دوره 3، شماره 8، تیر 1384، صفحه 5-31

هما زنجانی زاده اعزازی؛ منصوره امیری ترشیزی


بررسی میزان خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد

دوره 4، شماره 2، تیر 1385، صفحه 5-28

داریوش جلالی؛ اصغر آقایی؛ جهانبخش رهبریان


نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور

دوره 5، شماره 1، فروردین 1386، صفحه 5-25

کاووس حسن لی؛ قاسم سالاری


جهانی شدن و تغییر هویت اجتماعی زنان بررسی موردی در دو شهر شیراز و استهبان

دوره 3، شماره 7، فروردین 1384، صفحه 5-32

علی اصغر مقدس؛ بیژن خواجه نوری


الگوی رفتار مصرفی کاربران زن شبکه اجتماعی اینستاگرام در شهر تهران

دوره 20، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 6-37

محسن مهرآرا؛ یگانه موسوی جهرمی؛ فرهاد خدادادکاشی؛ پگاه شیرمحمدی


بررسی تفاوت های جنسیتی در انگیزه های خرید الکترونیکی

دوره 6، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 7-33

فریبا لطیفی؛ لیلا غفاری


نابرابری جنسیتی آموزشی در بخش درودفرامان کرمان شاه

دوره 8، شماره 2، تیر 1389، صفحه 7-23

منصوره اعظم آزاده؛ انیس رضایی


تحلیل و افزایش کارکرد کارکنان دانشی زن: موردکاوی شرکت پارس خودرو

دوره 8، شماره 1، فروردین 1389، صفحه 7-29

اسدالله نجفی؛ عباس افرازه


دین داری و نگرش مدرن در میان زنان طلبه و دانشجو

دوره 6، شماره 3، دی 1387، صفحه 7-29

مجید موحد؛ حلیمه عنایت؛ میثم کایدان بدیع


جایگاه زنان در متون نثر فارسی کهن

دوره 8، شماره 3، مهر 1389، صفحه 7-38

زهرا ریاحی زمین؛ ناهید دهقانی