کلیدواژه‌ها = شادکامی
نقش سبک‌های حل تعارض در پیش بینی رضایت از زندگی زنان متأهل با میانجی گری شادکامی

دوره 18، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 169-200

مهسا رزم گر؛ محمدجواد اصغری ابراهیم آباد