کلیدواژه‌ها = کارآفرینی زنان
طراحی مدل کارآفرینی زنان مبتنی بر راه اندازی کسب وکارهای الکترونیکی

دوره 20، شماره 3، مهر 1401، صفحه 110-140

سعید ده یادگاری؛ افسانه اشرف زاده افشار؛ الهه شهابی


تبیین محرک‌های بروز فرصت‌های کارآفرینی زنان با رویکرد تصمیم گیری چندمعیاره گروهی

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 33-65

احمد جعفرنژاد؛ ایمن قاسمیان صاحبی؛ اکرم قاسمیان صاحبی


تأثیر شکاف جنسیتی بر کارآفرینی زنان در کشورهای منتخب

دوره 19، شماره 3، مهر 1400، صفحه 113-146

ابوالفضل شاه آبادی؛ بهناز خوش طینت؛ سمیه بختیاری خویگانی


ارزیابی تاثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر کارآفرینی زنان در خانه‌های کارآفرینی شهرداری تهران

دوره 18، شماره 4، دی 1399، صفحه 33-68

محمد جواد ارشادی؛ نسا رضایی؛ رضا باقری حسین آبادی


انگیزه‌های زنان کارآفرین در راه اندازی کسب وکار و تأثیر آن در رشد کسب و کار

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 71-92

زهرا آراستی؛ محمدمهدی ملکی؛ محبوبه والی نژاد؛ محمدحسن مبارکی