کلیدواژه‌ها = کیفیت زندگی
تعداد مقالات: 4
2. اثربخشی آموزش گروهی خودکارآمدی بر کیفیت زندگی و رفتار کارآفرینانه زنان دچار ناتوانی جسمی حرکتی

دوره 7، شماره 3، زمستان 1388، صفحه 71-98

اعظم مرادی؛ شعله امیری؛ مختار ملک پور؛ حسین مولوی؛ ابوالقاسم نوری


3. تاثیر ادراک دشواری کار بر کیفیت زندگی پرستاران

دوره 7، شماره 1، بهار 1388، صفحه 117-131

زهره محمدی؛ مسعود حسین چاری


4. بررسی ارتباط دوجنسیتی بودن و روان نژندگرایی با کیفیت زندگی در زنان نابارور و بارور

دوره 6، شماره 2، پاییز 1387، صفحه 47-61

عباس ابوالقاسمی؛ حسین شیبانی؛ محمد نریمانی؛ مسعود گنجی