کلیدواژه‌ها = حمایت اجتماعی
ارائه الگوی رضایت از زندگی زنان میانسال شهر اراک بر اساس سلسله مراتب نیارهای مزلو

دوره 20، شماره 2، تیر 1401، صفحه 96-126

معصومه شجاعی؛ فیروزه زنگنه مطلق؛ علی رضا ذوالفقاری


بررسی تأثیر عامل قومیت بر سلامت روان، همسرآزاری، حمایت اجتماعی و رضایت زناشویی زنان

دوره 15، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 81-104

غزل هداوند اول؛ حسینعلی مهرابی کوشکی؛ بهجت یزدخواستی


بررسی جامعه‌شناختی رابطة بین سرمایة اجتماعی و افسردگی (مورد مطالعه: زنان متأهل شهر تبریز)

دوره 13، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 89-110

موسی سعادتی؛ محمد عباس زاده؛ محسن نیازی؛ حسن منتظری خوش


بررسی میزان خشونت تجربه شده در زنان دارای همسر معتاد

دوره 4، شماره 2، تیر 1385، صفحه 5-28

داریوش جلالی؛ اصغر آقایی؛ جهانبخش رهبریان